Hebrew Old Testament

Nehemiah 5

Nehemiah

Return to Index

Chapter 6

1

עמשנ רשאכ יהיו
היבוטו טלבנסל
רתילו יברעה םשגלו
יתינב יכ וניביא
רתונ־אלו המוחה־תא
תעה־דע םג ץרפ הב
תותלד איהה
׃םירעשב יתדמעה־אל

2

םשגו טלבנס חלשיו
הכל רמאל ילא
ודחי הדעונו
תעקבב םיריפכב
םיבשח המהו ונוא
׃הער יל תושעל

3

םהילע החלשאו
הכאלמ רמאל םיכאלמ
אלו השע ינא הלודג
המל תדרל לכוא
רשאכ הכאלמה תבשת
יתדריו הפרא
׃םכילא

4

רבדכ ילא וחלשיו
םימעפ עברא הזה
רבדכ םתוא בישאו
׃הזה

5

טלבנס ילא חלשיו
םעפ הזה רבדכ
ורענ־תא תישימח
׃ודיב החותפ תרגאו

6

םיוגב הב בותכ
רמא ומשגו עמשנ
םידוהיהו התא
ןכ־לע דורמל םיבשח
המוחה הנוב התא
ךלמל םהל הוה התאו
׃הלאה םירבדכ

7

תדמעה םיאיבנ־םגו
םלשוריב ךילע ארקל
הדוהיב ךלמ רמאל
ךלמל עמשי התעו
התעו הלאה םירבדכ
׃ודחי הצעונו הכל

8

רמאל וילא החלשאו
םירבדכ היהנ אל
רמוא התא רשא הלאה
התא ךבלמ יכ
׃םאדוב

9

םיארימ םלכ יכ
ופרי רמאל ונתוא
הכאלמה־ןמ םהידי
קזח התעו השעת אלו
׃ידי־תא

10

תיב יתאב־ינאו
הילד־ןב היעמש
אוהו לאבטיהמ־ןב
דעונ רמאיו רוצע
םיהלאה תיב־לא
לכיהה ךות־לא
תותלד הרגסנו
םיאב יכ לכיהה
םיאב הלילו ךגרהל
׃ךגרהל

11

ינומכ שיאה הרמאו
ינומכ ימו חרבי
לכיהה־לא אובי־רשא
׃אובא אל יחו

12

הנהו הריכאו
יכ וחלש םיהלא־אל
ילע רבד האובנה
טלבנסו היבוטו
׃ורכש

13

אוה רוכש ןעמל
אריא־ןעמל
יתאטחו ןכ־השעאו
ער םשל םהל היהו
׃ינופרחי ןעמל

14

היבוטל יהלא הרכז
וישעמכ טלבנסלו
הידעונל םגו הלא
רתילו האיבנה
ויה רשא םיאיבנה
׃יתוא םיארימ

15

המוחה םלשתו
השמחו םירשעב
םישמחל לולאל
׃םוי םינשו

16

ועמש רשאכ יהיו
ואריו וניביוא־לכ
רשא םיוגה־לכ
ולפיו וניתביבס
ועדיו םהיניעב דאמ
וניהלא תאמ יכ
הכאלמה התשענ
׃תאזה

17

םהה םימיב םג
הדוהי ירח םיברמ
תוכלוה םהיתרגא
רשאו היבוט־לע
תואב היבוטל
׃םהילא

18

הדוהיב םיבר־יכ
ול העובש ילעב
הינכשל אוה ןתח־יכ
ןנחוהיו חרא־ןב
חקל ונב
ןב םלשמ־תב־תא
׃היכרב

19

ויה ויתבוט םג
ירבדו ינפל םירמא
ול םיאיצומ ויה
היבוט חלש תורגא
׃ינאריל

Nehemiah 7

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: