Hebrew Old Testament

Nehemiah 7

Nehemiah

Return to Index

Chapter 8

1

םעה־לכ ופסאיו
בוחרה־לא דחא שיאכ
םימה־רעש ינפל רשא
רפסה ארזעל ורמאיו
תרות רפס־תא איבהל
הוהי הוצ־רשא השמ
׃לארשי־תא

2

ןהכה ארזע איביו
ינפל הרותה־תא
השא־דעו שיאמ להקה
עמשל ןיבמ לכו
שדחל דחא םויב
׃יעיבשה

3

ינפל וב־ארקיו
ינפל רשא בוחרה
רואה־ןמ םימה־רעש
דגנ םויה תיצחמ־דע
םישנהו םישנאה
ינזאו םיניבמהו
רפס־לא םעה־לכ
׃הרותה

4

רפסה ארזע דמעיו
רשא ץע־לדגמ־לע
דמעיו רבדל ושע
עמשו היתתמ ולצא
הירואו הינעו
הישעמו היקלחו
ולאמשמו ונימי־לע
לאשימו הידפ
םשחו היכלמו
הירכז הנדבשחו
׃םלשמ

5

רפסה ארזע חתפיו
םעה־לכ יניעל
היה םעה־לכ לעמ־יכ
־לכ ודמע וחתפכו
׃םעה

6

ארזע ךרביו
םיהלאה הוהי־תא
ונעיו לודגה
ןמא ןמא םעה־לכ
ודקיו םהידי לעמב
םיפא הוהיל וחתשיו
׃הצרא

7

היברשו ינבו עושיו
יתבש בוקע ןימי
אטילק הישעמ הידוה
ןנח דבזוי הירזע
םיולהו היאלפ
םעה־תא םיניבמ
םעהו הרותל
׃םדמע־לע

8

תרותב רפסב וארקיו
םושו שרפמ םיהלאה
׃ארקמב וניביו לכש

9

אוה הימחנ רמאיו
ןהכה ארזעו אתשרתה
םיולהו רפסה
םעה־תא םיניבמה
םויה םעה־לכל
הוהיל אוה־שדק
ולבאתת־לא םכיהלא
םיכוב יכ וכבת־לאו
םעמשכ םעה־לכ
׃הרותה ירבד־תא

10

וכל םהל רמאיו
ותשו םינמשמ ולכא
תונמ וחלשו םיקתממ
ול ןוכנ ןיאל
םויה שודק־יכ
ובצעת־לאו ונינדאל
איה הוהי תודח־יכ
׃םכזעמ

11

םישחמ םיולהו
וסה רמאל םעה־לכל
שדק םויה יכ
׃ובצעת־לאו

12

לכאל םעה־לכ וכליו
תונמ חלשלו תותשלו
הלודג החמש תושעלו
םירבדב וניבה יכ
׃םהל ועידוה רשא

13

ופסאנ ינשה םויבו
תובאה ישאר
םינהכה םעה־לכל
ארזע־לא םיולהו
ליכשהלו רפסה
׃הרותה ירבד־לא

14

הרותב בותכ ואצמיו
הוהי הוצ רשא
ובשי רשא השמ־דיב
תוכסב לארשי־ינב
׃יעיבשה שדחב גחב

15

ועימשי רשאו
לוק וריבעיו
םהירע־לכב
ואצ רמאל םלשוריבו
ואיבהו רהה
ץע־ילעו תיז־ילע
ילעו סדה ילעו ןמש
תבע ץע ילעו םירמת
׃בותככ תכס תשעל

16

ואיביו םעה ואציו
תוכס םהל ושעיו
וגג־לע שיא
תורצחבו םהיתרצחבו
בוחרבו םיהלאה תיב
בוחרבו םימה רעש
׃םירפא רעש

17

להקה־לכ ושעיו
יבשה־ןמ םיבשה
תוכסב ובשיו תוכס
ימימ ושע־אל יכ
ןכ ןונ־ןב עושי
םויה דע לארשי ינב
החמש יהתו אוהה
׃דאמ הלודג

18

תרות רפסב ארקיו
םויב םוי םיהלאה
דע ןושארה םויה־ןמ
ןורחאה םויה
תעבש גח־ושעיו
ינימשה םויבו םימי
׃טפשמכ תרצע

Nehemiah 9

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: