Hebrew Old Testament

Job 37

Job

Return to Index

Chapter 38

1

בויא־תא הוהי־ןעיו
׃רמאיו הרעסהנמ

2

הצע ךישחמ הז ימ
׃תעד־ילב ןילמב

3

ךיצלח רבגכ אנ־רזא
׃ינעידוהו ךלאשאו

4

תייה הפיא
דגה ץרא־ידסיב
׃הניב תעדי־םא

5

יכ הידממ םש־ימ
הטנ־ימ וא עדת
׃וק הילע

6

ועבטה הינדא המ־לע
ןבא הרי־ימ וא
׃התנפ

7

רקב יבכוכ דחי־ןרב
ינב־לכ ועיריו
׃םיהלא

8

םי םיתלדב ךסיו
׃אצי םחרמ וחיגב

9

ושבל ןנע ימושב
׃ותלתח לפרעו

10

יקח וילע רבשאו
חירב םישאו
׃םיתלדו

11

אובת הפ־דע רמאו
תישי־אפו ףיסת אלו
׃ךילג ןואגב

12

רקב תיוצ ךימימה
׃ומקמ רחש התעדי

13

ץראה תופנכב זחאל
םיעשר ורעניו
׃הנממ

14

םתוח רמחכ ךפהתת
׃שובל ומכ ובציתיו

15

םרוא םיעשרמ ענמיו
׃רבשת המר עורזו

16

םי־יכבנ־דע תאבה
םוהת רקחבו
׃תכלהתה

17

תומ־ירעש ךל ולגנה
׃הארת תומלצ ירעשו

18

תננבתה
דגה ץרא־יבחר־דע
׃הלכ תעדי־םא

19

ךרדה הז־יא
ךשחו רוא־ןכשי
׃ומקמ הז־יא

20

ולובג־לא ונחקת יכ
תוביתנ ןיבת־יכו
׃ותיב

21

דלות זא־יכ תעדי
׃םיבר ךימי רפסמו

22

גלש תורצא־לא תאבה
׃הארת דרב תורצאו

23

רצ־תעל יתכשח־רשא
׃המחלמו ברק םויל

24

קלחי ךרדה הז־יא
םידק ץפי רוא
׃ץרא־ילע

25

הלעת ףטשל גלפ־ימ
׃תולק זיזחל ךרדו

26

ץרא־לע ריטמהל
רבדמ שיא־אל
׃וב םדא־אל

27

האשמו האש עיבשהל
׃אשד אצמ חימצהלו

28

וא בא רטמל־שיה
׃לט־ילגא דילוה־ימ

29

חרקה אצי ימ ןטבמ
ימ םימש רפכו
׃ודלי

30

ואבחתי םימ ןבאכ
׃ודכלתי םוהת ינפו

31

המיכ תונדעמ רשקתה
ליסכ תוכשמ־וא
׃חתפת

32

ותעב תורזמ איצתה
הינב־לע שיעו
׃םחנת

33

םימש תוקח תעדיה
ורטשמ םישת־םא
׃ץראב

34

ךלוק בעל םירתה
׃ךסכת םימ־תעפשו

35

וכליו םיקרב חלשתה
׃וננה ךל ורמאיו

36

המכח תוחטב תש־ימ
יוכשל ןתנ־ימ וא
׃הניב

37

םיקחש רפסי־ימ
םימש ילבנו המכחב
׃ביכשי ימ

38

קצומל רפע תקצב
׃וקבדי םיבגרו

39

ףרט איבלל דוצתה
׃אלמת םיריפכ תיחו

40

תונועמב וחשי־יכ
הכסב ובשי
׃ברא־ומל

41

ודיצ ברעל ןיכי ימ
לא־לא ודלי־יכ
ועתי ועושי
׃לכא־ילבל

Job 39

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: