Hebrew Old Testament

Job 38

Job

Return to Index

Chapter 39

1

תדל תע תעדיה
ללח עלס־ילעי
׃רמשת תוליא

2

הנאלמת םיחרי רפסת
׃הנתדל תע תעדיו

3

ןהידלי הנערכת
םהילבח הנחלפת
׃הנחלשת

4

וברי םהינב ומלחי
ובש־אלו ואצי רבב
׃ומל

5

ישפח ארפ חלש־ימ
ימ דורע תורסמו
׃חתפ

6

הברע יתמש־רשא
ויתונכשמו ותיב
׃החלמ

7

הירק ןומהל קחשי
אל שגונ תואשת
׃עמשי

8

והערמ םירה רותי
קורי־לכ רחאו
׃שורדי

9

ךדבע םיר הבאיה
׃ךסובא־לע ןילי־םא

10

םלתב םיר־רשקתה
דדשי־םא ותבע
׃ךירחא םיקמע

11

בר־יכ וב־חטבתה
וילא בזעתו וחכ
׃ךעיגי

12

בושי־יכ וב ןימאתה
׃ףסאי ךנרגו ךערז

13

הסלענ םיננר־ףנכ
הדיסח הרבא־םא
׃הצנו

14

היצב ץראל בזעת־יכ
׃םמחת רפע־לעו

15

לגר־יכ חכשתו
הדשה תיחו הרוזת
׃השודת

16

הל־אלל הינב חישקה
העיגי קירל
׃דחפ־ילב

17

המכח הולא השה־יכ
׃הניבב הל קלח־אלו

18

אירמת םורמב תעכ
׃ובכרלו סוסל קחשת

19

הרובג סוסל ןתתה
וראוצ שיבלתה
׃המער

20

הבראכ ונשיערתה
׃המיא ורחנ דוה

21

שישיו קמעב ורפחי
אצי חכב
׃קשנ־תארקל

22

תחי אלו דחפל קחשי
בושי־אלו
׃ברח־ינפמ

23

הפשא הנרת וילע
׃ןודיכו תינח בהל

24

זגרו שערב
ץרא־אמגי
לוק־יכ ןימאי־אלו
׃רפוש

25

חאה רמאי רפש ידב
המחלמ חירי קוחרמו
׃העורתו םירש םער

26

ץנ־רבאי ךתניבמה
׃ןמיתל ופנכ שרפי

27

היבגי ךיפ־לע־םא
׃ונק םירי יכו רשנ

28

ןנלתיו ןכשי עלס
׃הדוצמו עלס־ןש־לע

29

לכא־רפח םשמ
ויניע קוחרמל
׃וטיבי

30

םד־ועלעי וחרפאו
םש םיללח רשאבו
׃אוה

Job 40

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: