Hebrew Old Testament

Job 39

Job

Return to Index

Chapter 40

1

בויא־תא הוהי ןעיו
׃רמאיו

2

רוסי ידש־םע ברה
׃הננעי הולא חיכומ

3

הוהי־תא בויא ןעיו
׃רמאיו

4

ךבישא המ יתלק ןה
׃יפ־ומל יתמש ידי

5

אלו יתרבד תחא
אלו םיתשו הנעא
׃ףיסוא

6

בויא־תא הוהי־ןעיו
׃רמאיו הרעסנמ

7

ךיצלח רבגכ אנ־רזא
׃ינעידוהו ךלאשא

8

יטפשמ רפת ףאה
ןעמל ינעישרת
׃קדצת

9

ךל לאכ עורז־םאו
׃םערת והמכ לוקבו

10

הבגו ןואג אנ הדע
׃שבלת רדהו דוהו

11

ךפא תורבע ץפה
האג־לכ הארו
׃והליפשהו

12

האג־לכ האר
ךדהו והעינכה
׃םתחת םיעשר

13

דחי רפעב םנמט
׃ןומטב שבח םהינפ

14

ךדוא ינא־םגו
׃ךנימי ךל עשות־יכ

15

תומהב אנ־הנה
ךמע יתישע־רשא
׃לכאי רקבכ ריצח

16

וינתמב וחכ אנ־הנה
׃ונטב ירירשב ונאו

17

זרא־ומכ ובנז ץפחי
׃וגרשי ודחפ ידיג

18

השוחנ יקיפא וימצע
׃לזרב ליטמכ וימרג

19

לא־יכרד תישאר אוה
׃וברח שגי ושעה

20

םירה לוב־יכ
תיח־לכו ול־ואשי
׃םש־וקחשי הדשה

21

בכשי םילאצ־תחת
׃הצבו הנק רתסב

22

וללצ םילאצ והכסי
׃לחנ־יברע והובסי

23

אל רהנ קשעי ןה
חטבי זופחי
ןדרי חיגי־יכ
׃והיפ־לא

24

ונחקי ויניעב
׃ףא־בקני םישקומב

25

הכחב ןתיול ךשמת
׃ונשל עיקשת לבחבו

26

ופאב ןומגא םישתה
׃ויחל בוקת חוחבו

27

ךילא הבריה
רבדי־םא םינונחת
׃תוכר ךילא

28

ךמע תירב תרכיה
׃םלוע דבעל ונחקת

29

רופצכ וב־קחשתה
׃ךיתורענל ונרשקתו

30

םירבח וילע ורכי
ןיב והוצחי
׃םינענכ

31

ורוע תוכשב אלמתה
׃ושאר םיגד לצלצבו

32

רכז ךפכ וילע־םיש
׃ףסות־לא המחלמ

Job 41

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: