Hebrew Old Testament

Psalms 30

Psalms

Return to Index

Chapter 31

1

׃דודל רומזמ חצנמל

2

יתיסח הוהי ךב
םלועל השובא־לא
׃ינטלפ ךתקדצב

3

הרהמ ךנזא ילא הטה
יל היה ינליצה
תיבל זועמ־רוצל
׃ינעישוהל תודוצמ

4

יתדוצמו יעלס־יכ
ךמש ןעמלו התא
׃ינלהנתו ינחנת

5

וז תשרמ ינאיצות
התא־יכ יל ונמט
׃יזועמ

6

יחור דיקפא ךדיב
הוהי יתוא התידפ
׃תמא לא

7

םירמשה יתאנש
ינאו אוש־ילבה
׃יתחטב הוהי־לא

8

החמשאו הליגא
תיאר רשא ךדסחב
תעדי יינע־תא
׃ישפנ תורצב

9

ינתרגסה אלו
תדמעה ביוא־דיב
׃ילגר בחרמב

10

יכ הוהי יננח
סעכב הששע יל־רצ
׃ינטבו ישפנ יניע

11

ייח ןוגיב ולכ יכ
לשכ החנאב יתונשו
ימצעו יחכ ינועב
׃וששע

12

יתייה יררצ־לכמ
דאמ ינכשלו הפרח
יאר יעדימל דחפו
׃ינממ ודדנ ץוחב

13

בלמ תמכ יתחכשנ
׃דבא ילככ יתייה

14

םיבר תבד יתעמש יכ
םדסוהב ביבסמ רוגמ
ישפנ תחקל ילע דחי
׃וממז

15

יתחטב ךילע ינאו
יהלא יתרמא הוהי
׃התא

16

ינליצה יתתע ךדיב
׃יפדרמו יביוא־דימ

17

ךינפ הריאה
ינעישוה ךדבע־לע
׃ךדסחב

18

יכ השובא־לא הוהי
םיעשר ושבי ךיתארק
׃לואשל ומדי

19

רקש יתפש הנמלאת
קידצ־לע תורבדה
׃זובו הואגב קתע

20

ךבוט־בר המ
ךיאריל תנפצ־רשא
דגנ ךב םיסחל תלעפ
׃םדא ינב

21

ךינפ רתסב םריתסת
םנפצת שיא יסכרמ
׃תונשל בירמ הכסב

22

יכ הוהי ךורב
יל ודסח אילפה
׃רוצמ ריעב

23

יזפחב יתרמא ינאו
ךיניע דגנמ יתזרגנ
לוק תעמש ןכא
יעושב ינונחת
׃ךילא

24

הוהי־תא ובהא
םינומא וידיסח־לכ
םלשמו הוהי רצנ
׃הואג השע רתי־לע

25

םכבבל ץמאיו וקזח
׃הוהיל םילחימה־לכ

Psalms 32

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: