Hebrew Old Testament

Psalms 67

Psalms

Return to Index

Chapter 68

1

רומזמ דודל חצנמל
׃ריש

2

וצופי םיהלא םוקי
וסוניו ויביוא
׃וינפמ ויאנשמ

3

ףדנת ןשע ףדנהכ
שא־ינפמ גנוד סמהכ
ינפמ םיעשר ודבאי
׃םיהלא

4

וחמשי םיקידצו
םיהלא ינפל וצלעי
׃החמשב ושישיו

5

ורמז םיהלאל וריש
בכרל ולס ומש
ומש היב תוברעב
׃וינפל וזלעו

6

ןידו םימותי יבא
םיהלא תונמלא
׃ושדק ןועמב

7

בישומ םיהלא
איצומ התיב םידיחי
ךא תורשוכב םיריסא
ונכש םיררוס
׃החיחצ

8

ינפל ךתאצב םיהלא
ןומישיב ךדעצב ךמע
׃הלס

9

םימש־ףא השער ץרא
םיהלא ינפמ ופטנ
ינפמ יניס הז
׃לארשי יהלא םיהלא

10

ףינת תובדנ םשג
האלנו ךתלחנ םיהלא
׃התננוכ התא

11

ןיכת הב־ובשי ךתיח
ינעל ךתבוטב
׃םיהלא

12

רמא־ןתי ינדא
׃בר אבצ תורשבמה

13

ןודדי תואבצ יכלמ
תיב תונו ןודדי
׃ללש קלחת

14

ןיב ןובכשת־םא
הנוי יפנכ םיתפש
ףסכב הפחנ
קרקריב היתורבאו
׃ץורח

15

הב םיכלמ ידש שרפב
׃ןומלצב גלשת

16

ןשב־רה םיהלא־רה
׃ןשב־רה םיננבג רה

17

םירה ןודצרת המל
דמח רהה םיננבג
ותבשל םיהלא
ןכשי הוהי־ףא
׃חצנל

18

םיתבר םיהלא בכר
םב ינדא ןאנש יפלא
׃שדקב יניס

19

תיבש םורמל תילע
תונתמ תחקל יבש
םיררוס ףאו םדאב
׃םיהלא הי ןכשל

20

םוי םוי ינדא ךורב
לאה ונל־סמעי
׃הלס ונתעושי

21

לא ונל לאה
הוהילו תועשומל
׃תואצות תומל ינדא

22

שאר ץחמי םיהלא־ךא
רעש דקדק ויביא
׃וימשאב ךלהתמ

23

ןשבמ ינדא רמא
תולצממ בישא בישא
׃םי

24

ךלגר ץחמת ןעמל
ךיבלכ ןושל םדב
׃והנמ םיביאמ

25

ךיתוכילה ואר
ילא תוכילה םיהלא
׃שדקב יכלמ

26

רחא םירש ומדק
תומלע ךותב םינגנ
׃תופפות

27

וכרב תולהקמב
רוקממ הוהי םיהלא
׃לארשי

28

םדר ריעצ ןמינב םש
םתמגר הדוהי ירש
ירש ןולבז ירש
׃ילתפנ

29

ךזע ךיהלא הוצ
וז םיהלא הזוע
׃ונל תלעפ

30

םלשורי־לע ךלכיהמ
םיכלמ וליבוי ךל
׃יש

31

תדע הנק תיח רעג
םימע ילגעב םיריבא
ףסכ־יצרב ספרתמ
תוברק םימע רזב
׃וצפחי

32

ינמ םינמשח ויתאי
ץירת שוכ םירצמ
׃םיהלאל וידי

33

וריש ץראה תוכלממ
ינדא ורמז םיהלאל
׃הלס

34

םדק־ימש ימשב בכרל
לוק ולוקב ןתי ןה
׃זע

35

םיהלאל זע ונת
ותואג לארשי־לע
׃םיקחשב וזעו

36

םיהלא ארונ
לארשי לא ךישדקממ
זע ןתנ אוה
ךורב םעל תומצעתו
׃םיהלא

Psalms 69

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: