Hebrew Old Testament

Psalms 68

Psalms

Return to Index

Chapter 69

1

םינשוש־לע חצנמל
׃דודל

2

יכ םיהלא ינעישוה
׃שפנ־דע םימ ואב

3

הלוצמ ןויב יתעבט
יתאב דמעמ ןיאו
תלבשו םימ־יקמעמב
׃ינתפטש

4

רחנ יארקב יתעגי
יניע ולכ ינורג
׃יהלאל לחימ

5

ישאר תורעשמ ובר
ומצע םנח יאנש
רקש יביא יתימצמ
זא יתלזג־אל רשא
׃בישא

6

תעדי התא םיהלא
יתומשאו יתלואל
׃ודחכנ־אל ךממ

7

ךיוק יב ושבי־לא
תואבצ הוהי ינדא
יב ומלכי־לא
יהלא ךישקבמ
׃לארשי

8

יתאשנ ךילע־יכ
המלכ התסכ הפרח
׃ינפ

9

יחאל יתייה רזומ
׃ימא ינבל ירכנו

10

ךתיב תאנק־יכ
תופרחו ינתלכא
׃ילע ולפנ ךיפרוח

11

ישפנ םוצב הכבאו
׃יל תופרחל יהתו

12

קש ישובל הנתאו
׃לשמל םהל יהאו

13

רעש יבשי יב וחישי
׃רכש יתוש תוניגנו

14

ךל־יתלפת ינאו
ןוצר תע הוהי
ךדסח־ברב םיהלא
׃ךעשי תמאב יננע

15

טיטמ ינליצה
הלצנא העבטא־לאו
יאנשמ
׃םימ־יקמעממו

16

תלבש ינפטשת־לא
ינעלבת־לאו םימ
הלוצמ
ראב ילע־רטאת־לאו
׃היפ

17

בוט־יכ הוהי יננע
ךימחר ברכ ךדסח
׃ילא הנפ

18

ךינפ רתסת־לאו
יל־רצ־יכ ךדבעמ
׃יננע רהמ

19

הלאג ישפנ־לא הברק
׃ינדפ יביא ןעמל

20

יתפרח תעדי התא
ךדגנ יתמלכו יתשבו
׃יררוצ־לכ

21

יבל הרבש הפרח
דונל הוקאו השונאו
אלו םימחנמלו ןיאו
׃יתאצמ

22

שאר יתורבב ונתיו
ינוקשי יאמצלו
׃ץמח

23

םהינפל םנחלש־יהי
םימולשלו חפל
׃שקומל

24

םהיניע הנכשחת
םהינתמו תוארמ
׃דעמה דימת

25

ךמעז םהילע־ךפש
׃םגישי ךפא ןורחו

26

המשנ םתריט־יהת
יהי־לא םהילהאב
׃בשי

27

תיכה־רשא התא־יכ
בואכמ־לאו ופדר
׃ורפסי ךיללח

28

םנוע־לע ןוע־הנת
׃ךתקדצב ואבי־לאו

29

םייח רפסמ וחמי
םיקידצ םעו
׃ובתכי־לא

30

באוכו ינע ינאו
םיהלא ךתעושי
׃ינבגשת

31

םיהלא־םש הללהא
ונלדגאו רישב
׃הדותב

32

רושמ הוהיל בטיתו
׃סירפמ ןרקמ רפ

33

וחמשי םיונע ואר
יחיו םיהלא ישרד
׃םכבבל

34

םינויבא־לא עמש־יכ
ויריסא־תאו הוהי
׃הזב אל

35

ץראו םימש והוללהי
׃םב שמר־לכו םימי

36

עישוי םיהלא יכ
ירע הנביו ןויצ
םש ובשיו הדוהי
׃הושריו

37

הולחני וידבע ערזו
ומש יבהאו
׃הב־ונכשי

Psalms 70

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: