Hebrew Old Testament

Psalms 72

Psalms

Return to Index

Chapter 73

1

בוט ךא ףסאל רומזמ
ירבל םיהלא לארשיל
׃בבל

2

יוטנ טעמכ ינאו
הכפש ןיאכ ילגר
׃ירשא

3

םיללוהב יתאנק־יכ
׃הארא םיעשר םולש

4

תובצרח ןיא יכ
׃םלוא אירבו םתומל

5

ומניא שונא למעב
׃ועגני אל םדא־םעו

6

הואג ומתקנע ןכל
׃ומל סמח תיש־ףטעי

7

ומניע בלחמ אצי
׃בבל תויכשמ ורבע

8

ערב ורבדיו וקימי
׃ורבדי םורממ קשע

9

םהיפ םימשב ותש
׃ץראב ךלהת םנושלו

10

םלה ומע בישי ןכל
׃ומל וצמי אלמ ימו

11

לא־עדי הכיא ורמאו
׃ןוילעב העד שיו

12

םיעשר הלא־הנה
םלוע יולשו
׃ליח־וגשה

13

יבבל יתיכז קיר־ךא
׃יפכ ןויקנב ץחראו

14

םויה־לכ עוגנ יהאו
׃םירקבל יתחכותו

15

הרפסא יתרמא־םא
ךינב רוד הנה ומכ
׃יתדגב

16

תאז תעדל הבשחאו
׃יניעב איה למע

17

אובא־דע
הניבא לא־ישדקמ־לא
׃םתירחאל

18

תישת תוקלחב ךא
םתלפה ומל
׃תואושמל

19

עגרכ המשל ויה ךיא
׃תוהלב־ןמ ומת ופס

20

ינדא ץיקהמ םולחכ
׃הזבת םמלצ ריעב

21

יבבל ץמחתי יכ
׃ןנותשא יתוילכו

22

עדא אלו רעב־ינאו
׃ךמע יתייה תומהב

23

ךמע דימת ינאו
׃ינימי־דיב תזחא

24

רחאו ינחנת ךתצעב
׃ינחקת דובכ

25

ךמעו םימשב יל־ימ
׃ץראב יתצפח־אל

26

יבבלו יראש הלכ
יקלחו יבבל־רוצ
׃םלועל םיהלא

27

ךיקחר הנה־יכ
התמצה ודבאי
׃ךממ הנוז־לכ

28

םיהלא תברק ינאו
ינדאב יתש בוט־יל
רפסל יסחמ הוהי
׃ךיתוכאלמ־לכ

Psalms 74

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: