Hebrew Old Testament

Proverbs 1

Proverbs

Return to Index

Chapter 2

1

ירמא חקת־םא ינב
׃ךתא ןפצת יתוצמו

2

ךנזא המכחל בישקהל
׃הנובתל ךבל הטת

3

ארקת הניבל םא יכ
׃ךלוק ןתת הנובתל

4

ףסככ הנשקבת־םא
׃הנשפחת םינומטמכו

5

הוהי תארי ןיבת זא
׃אצמת םיהלא תעדו

6

המכח ןתי הוהי־יכ
׃הנובתו תעד ויפמ

7

הישות םירשיל ןפצו
׃םת יכלהל ןגמ

8

טפשמ תוחרא רצנל
׃רמשי ודיסח ךרדו

9

טפשמו קדצ ןיבת זא
םירשימו
׃בוט־לגעמ־לכ

10

ךבלב המכח אובת־יכ
׃םעני ךשפנל תעדו

11

ךילע רמשת המזמ
׃הכרצנת הנובת

12

ער ךרדמ ךליצהל
׃תוכפהת רבדמ שיאמ

13

רשי תוחרא םיבזעה
׃ךשח־יכרדב תכלל

14

ער תושעל םיחמשה
׃ער תוכפהתב וליגי

15

םישקע םהיתחרא רשא
׃םתולגעמב םיזולנו

16

הרז השאמ ךליצהל
הירמא הירכנמ
׃הקילחה

17

הירוענ ףולא תבזעה
היהלא תירב־תאו
׃החכש

18

תומ־לא החש יכ
םיאפר־לאו התיב
׃היתלגעמ

19

ןובושי אל היאב־לכ
תוחרא וגישי־אלו
׃םייח

20

ךרדב ךלת ןעמל
תוחראו םיבוט
׃רמשת םיקידצ

21

םירשי־יכ
םימימתו ץרא־ונכשי
׃הב ורתוי

22

ותרכי ץראמ םיעשרו
וחסי םידגובו
׃הנממ

Proverbs 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: