Hebrew Old Testament

Proverbs 3

Proverbs

Return to Index

Chapter 4

1

בא רסומ םינב ועמש
תעדל ובישקהו
׃הניב

2

יתתנ בוט חקל יכ
יתרות םכל
׃ובזעת־לא

3

יבאל יתייה ןב־יכ
ינפל דיחיו ךר
׃ימא

4

יל רמאיו ינריו
רמש ךבל ירבד־ךמתי
׃היחו יתוצמ

5

הניב הנק המכח הנק
טת־לאו חכשת־לא
׃יפ־ירמאמ

6

ךרמשתו הבזעת־לא
׃ךרצתו הבהא

7

הנק המכח תישאר
ךנינק־לכבו המכח
׃הניב הנק

8

ךממורתו הלסלס
׃הנקבחת יכ ךדבכת

9

ןח־תיול ךשארל ןתת
׃ךנגמת תראפת תרטע

10

ירמא חקו ינב עמש
תונש ךל ובריו
׃םייח

11

ךיתרה המכח ךרדב
ךיתכרדה
׃רשי־ילגעמב

12

ךדעצ רצי־אל ךתכלב
׃לשכת אל ץורת־םאו

13

ףרת־לא רסומב קזחה
׃ךייח איה־יכ הרצנ

14

אבת־לא םיעשר חראב
ךרדב רשאת־לאו
׃םיער

15

וב־רבעת־לא והערפ
׃רובעו וילעמ הטש

16

אל־םא ונשי אל יכ
םתנש הלזגנו וערי
׃ולושכי אל־םא

17

עשר םחל ומחל יכ
׃ותשי םיסמח ןייו

18

רואכ םיקידצ חראו
רואו ךלוה הגנ
׃םויה ןוכנ־דע

19

הלפאכ םיעשר ךרד
המב ועדי אל
׃ולשכי

20

הבישקה ירבדל ינב
׃ךנזא־טה ירמאל

21

ךיניעמ וזילי־לא
׃ךבבל ךותב םרמש

22

םה םייח־יכ
ורשב־לכלו םהיאצמל
׃אפרמ

23

ךבל רצנ רמשמ־לכמ
תואצות ונממ־יכ
׃םייח

24

הפ תושקע ךממ רסה
קחרה םיתפש תוזלו
׃ךממ

25

וטיבי חכנל ךיניע
ורשיי ךיפעפעו
׃ךדגנ

26

ךלגר לגעמ סלפ
׃ונכי ךיכרד־לכו

27

לואמשו ןימי־טת־לא
׃ערמ ךלגר רסה

Proverbs 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: