Hebrew Old Testament

Proverbs 6

Proverbs

Return to Index

Chapter 7

1

ירמא רמש ינב
׃ךתא ןפצת יתוצמו

2

היחו יתוצמ רמש
ןושיאכ יתרותו
׃ךיניע

3

ךיתעבצא־לע םרשק
׃ךבל חול־לע םבתכ

4

תא יתחא המכחל רמא
׃ארקת הניבל עדמו

5

הרז השאמ ךרמשל
הירמא הירכנמ
׃הקילחה

6

דעב יתיב ןולחב יכ
׃יתפקשנ יבנשא

7

הניבא םיאתפב אראו
׃בל־רסח רענ םינבב

8

הנפ לצא קושב רבע
׃דעצי התיב ךרדו

9

םוי ברעב־ףשנב
הליל ןושיאב
׃הלפאו

10

ותארקל השא הנהו
תרצנו הנוז תיש
׃בל

11

תררסו איה הימה
ונכשי־אל התיבב
׃הילגר

12

םעפ ץוחב םעפ
לצאו תובחרב
׃בראת הנפ־לכ

13

וב הקיזחהו
הזעה ול־הקשנו
׃ול רמאתו הינפ

14

ילע םימלש יחבז
׃ירדנ יתמלש םויה

15

יתאצי ןכ־לע
ךינפ רחשל ךתארקל
׃ךאצמאו

16

ישרע יתדבר םידברמ
׃םירצמ ןוטא תובטח

17

רמ יבכשמ יתפנ
׃ןומנקו םילהא

18

םידד הורנ הכל
הסלעתנ רקבה־דע
׃םיבהאב

19

ותיבב שיאה ןיא יכ
׃קוחרמ ךרדב ךלה

20

חקל ףסכה־רורצ
אסכה םויל ודיב
׃ותיב אבי

21

החקל ברב ותטה
היתפש קלחב
׃ונחידת

22

םאתפ הירחא ךלוה
אובי חבט־לא רושכ
רסומ־לא סכעכו
׃ליוא

23

ודבכ ץח חלפי דע
חפ־לא רופצ רהמכ
ושפנב־יכ עדי־אלו
׃אוה

24

יל־ועמש םינב התעו
׃יפ־ירמאל ובישקהו

25

היכרד־לא טשי־לא
עתת־לא ךבל
׃היתוביתנב

26

םיללח םיבר־יכ
םימצעו הליפה
׃היגרה־לכ

27

התיב לואש יכרד
תודרי
׃תומ־ירדח־לא

Proverbs 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: