Hebrew Old Testament

Proverbs 30

Proverbs

Return to Index

Chapter 31

1

ךלמ לאומל ירבד
ותרסי־רשא אשמ
׃ומא

2

ירב־המ
המו ינטב־רב־המו
׃ירדנ־רב

3

ךליח םישנל ןתת־לא
תוחמל ךיכרדו
׃ןיכלמ

4

לאומל םיכלמל לא
ןיי־ותש םיכלמל לא
׃רכש וא םינזורלו

5

חכשיו התשי־ןפ
ןיד הנשיו קקחמ
׃ינע־ינב־לכ

6

דבואל רכש־ונת
׃שפנ ירמל ןייו

7

ושיר חכשיו התשי
אל ולמעו
׃דוע־רכזי

8

םלאל ךיפ־חתפ
ינב־לכ ןיד־לא
׃ףולח

9

קדצ־טפש ךיפ־חתפ
׃ןויבאו ינע ןידו

10

אצמי ימ ליח־תשא
םינינפמ קחרו
׃הרכמ

11

הלעב בל הב חטב
׃רסחי אל ללשו

12

ער־אלו בוט והתלמג
׃הייח ימי לכ

13

םיתשפו רמצ השרד
׃היפכ ץפחב שעתו

14

רחוס תוינאכ התיה
׃המחל איבת קחרממ

15

הליל דועב םקתו
התיבל ףרט ןתתו
׃היתרענל קחו

16

והחקתו הדש הממז
עטנ היפכ ירפמ
׃םרכ

17

הינתמ זועב הרגח
׃היתוערז ץמאתו

18

הרחס בוט־יכ המעט
׃הרנ לילב הבכי־אל

19

רושיכב החלש הידי
׃ךלפ וכמת היפכו

20

ינעל השרפ הפכ
החלש הידיו
׃ןויבאל

21

התיבל ארית־אל
התיב־לכ יכ גלשמ
׃םינש שבל

22

שש הל־התשע םידברמ
׃השובל ןמגראו

23

הלעב םירעשב עדונ
ותבשב
׃ץרא־ינקז־םע

24

רכמתו התשע ןידס
הנתנ רוגחו
׃ינענכל

25

השובל רדהו־זע
׃ןורחא םויל קחשתו

26

המכחב החתפ היפ
דסח־תרותו
׃הנושל־לע

27

התיב תוכילה היפוצ
אל תולצע םחלו
׃לכאת

28

הורשאיו הינב ומק
׃הללהיו הלעב

29

ליח ושע תונב תובר
׃הנלכ־לע תילע תאו

30

יפיה לבהו ןחה רקש
איה הוהי־תארי השא
׃ללהתת

31

הידי ירפמ הל־ונת
םירעשב הוללהיו
׃הישעמ

Ecclesiastes 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: