Hebrew Old Testament

Isaiah 4

Isaiah

Return to Index

Chapter 5

1

ידידיל אנ הרישא
ומרכל ידוד תריש
ידידיל היה םרכ
׃ןמש־ןב ןרקב

2

והלקסיו והקזעיו
ןביו קרש והעטיו
וכותב לדגמ
וב בצח בקי־םגו
םיבנע תושעל וקיו
׃םישאב שעיו

3

םלשורי בשוי התעו
הדוהי שיאו
ןיבו יניב אנ־וטפש
׃ימרכ

4

דוע תושעל־המ
יתישע אלו ימרכל
יתיוק עודמ וב
שעיו םיבנע תושעל
׃םישאב

5

אנ־העידוא התעו
ינא־רשא תא םכתא
רסה ימרכל השע
רעבל היהו ותכושמ
היהו ורדג ץרפ
׃סמרמל

6

אל התב והתישאו
רדעי אלו רמזי
תישו רימש הלעו
הוצא םיבעה לעו
׃רטמ וילע ריטמהמ

7

תואבצ הוהי םרכ יכ
שיאו לארשי תיב
ויעושעש עטנ הדוהי
הנהו טפשמל וקיו
הנהו הקדצל חפשמ
׃הקעצ

8

תיב יעיגמ יוה
הדשב הדש תיבב
ספא דע ובירקי
םתבשוהו םוקמ
׃ץראה ברקב םכדבל

9

תואבצ הוהי ינזאב
םיבר םיתב אל־םא
םילדג ויהי המשל
׃בשוי ןיאמ םיבוטו

10

םרכ־ידמצ תרשע יכ
ערזו תחא תב ושעי
׃הפיא השעי רמח

11

רקבב ימיכשמ יוה
ירחאמ ופדרי רכש
׃םקילדי ןיי ףשנב

12

ףת לבנו רונכ היהו
םהיתשמ ןייו לילחו
אל הוהי לעפ תאו
וידי השעמו וטיבי
׃ואר אל

13

ימע הלג ןכל
ודובכו תעד־ילבמ
ונומהו בער יתמ
׃אמצ החצ

14

לואש הביחרה ןכל
היפ הרעפו השפנ
הרדה דריו קח־ילבל
הנואשו הנומהו
׃הב זלעו

15

םדא חשיו
יניעו שיא־לפשיו
׃הנלפשת םיהבג

16

תואבצ הוהי הבגיו
שודקה לאהו טפשמב
׃הקדצב שדקנ

17

םרבדכ םישבכ וערו
םירג םיחמ תוברחו
׃ולכאי

18

ןועה יכשמ יוה
תובעכו אושה ילבחב
׃האטח הלגעה

19

השיחי רהמי םירמאה
הארנ ןעמל והשעמ
תצע האובתו ברקתו
׃העדנו לארשי שודק

20

ערל םירמאה יוה
םימש ער בוטלו בוט
רואו רואל ךשח
רמ םימש ךשחל
׃רמל קותמו קותמל

21

םהיניעב םימכח יוה
׃םינבנ םהינפ דגנו

22

תותשל םירובג יוה
ליח־ישנאו ןיי
׃רכש ךסמל

23

בקע עשר יקידצמ
םיקידצ תקדצו דחש
׃ונממ וריסי

24

ןושל שק לכאכ ןכל
הפרי הבהל ששחו שא
היהי קמכ םשרש
הלעי קבאכ םחרפו
תרות תא וסאמ יכ
תאו תואבצ הוהי
לארשי־שודק תרמא
׃וצאנ

25

הוהי־ףא הרח ןכ־לע
וילע ודי טיו ומעב
וזגריו והכיו
םתלבנ יהתו םירהה
תוצוח ברקב החוסכ
ופא בש־אל תאז־לכב
׃היוטנ ודי דועו

26

םיוגל סנ־אשנו
ול קרשו קוחרמ
הנהו ץראה הצקמ
׃אובי לק הרהמ

27

לשוכ־ןיאו ףיע־ןיא
אלו םוני אל וב
חתפנ אלו ןשיי
אלו ויצלח רוזא
׃וילענ ךורש קתנ

28

םינונש ויצח רשא
תוכרד ויתתשק־לכו
רצכ ויסוס תוסרפ
וילגלגו ובשחנ
׃הפוסכ

29

איבלכ ול הגאש
םיריפככ גאשו
ףרט זחאיו םהניו
׃ליצמ ןיאו טילפיו

30

םויב וילע םהניו
םי־תמהנכ אוהה
ץראל טבנו
רואו רצ ךשח־הנהו
׃היפירעב ךשח

Isaiah 6

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: