Hebrew Old Testament

Isaiah 18

Isaiah

Return to Index

Chapter 19

1

הנה םירצמ אשמ
לק בע־לע בכר הוהי
וענו םירצמ אבו
וינפמ םירצמ ילילא
סמי םירצמ בבלו
׃וברקב

2

םירצמ יתכסכסו
ומחלנו םירצמב
שיאו ויחאב־שיא
ריעב ריע והערב
׃הכלממב הכלממ

3

םירצמ־חור הקבנו
עלבא ותצעו וברקב
םילילאה־לא ושרדו
םיטאה־לאו
תובאה־לאו
׃םינעדיה־לאו

4

םירצמ־תא יתרכסו
השק םינדא דיב
םב־לשמי זע ךלמו
הוהי ןודאה םאנ
׃תואבצ

5

םיהמ םימ־ותשנו
׃שביו ברחי רהנו

6

תורהנ וחינזאהו
יראי וברחו וללד
ףוסו הנק רוצמ
׃ולמק

7

רואי־לע תורע
לכו רואי יפ־לע
שביי רואי ערזמ
׃ונניאו ףדנ

8

ולבאו םיגידה ונאו
רואיב יכילשמ־לכ
תרמכמ ישרפו הכח
׃וללמא םימ־ינפ־לע

9

םיתשפ ידבע ושבו
םיגראו תוקירש
׃ירוח

10

םיאכדמ היתתש ויהו
רכש ישע־לכ
׃שפנ־ימגא

11

ןעצ ירש םילוא־ךא
הערפ יצעי ימכח
ךיא הרעבנ הצע
הערפ־לא ורמאת
ינא םימכח־ןב
׃םדק־יכלמ־ןב

12

ךימכח אופא םיא
ךל אנ ודיגיו
הוהי ץעי־המ ועדיו
׃םירצמ ־לע תואבצ

13

ןעצ ירש ולאונ
ועתה ףנ ירש ואשנ
תנפ םירצמ־תא
׃היטבש

14

הברקב ךסמ הוהי
ועתהו םיעוע חור
םירצמ־תא
תועתהכ והשעמ־לכב
׃ואיקב רוכש

15

םירצמל היהי־אלו
שאר השעי רשא השעמ
׃ןומגאו הפכ בנזו

16

היהי אוהה םויב
דרחו םישנכ םירצמ
תפונת ינפמ דחפו
תואבצ הוהי־די
ףינמ אוה־רשא
׃וילע

17

הדוהי תמדא התיהו
לכ אגחל םירצמל
התא ריכזי רשא
ינפמ דחפי וילא
תואבצ הוהי תצע
ץעוי אוה־רשא
׃וילע

18

ויהי אוהה םויב
ץראב םירע שמח
תפש תורבדמ םירצמ
תועבשנו ןענכ
ריע תואבצ הוהיל
׃תחאל רמאי סרהה

19

היהי אוהה םויב
ךותב הוהיל חבזמ
הבצמו םירצמ ץרא
׃הוהיל הלובג־לצא

20

דעלו תואל היהו
ץראב תואבצ הוהיל
וקעצי־יכ םירצמ
ינפמ הוהי־לא
םהל חלשיו םיצחל
׃םליצהו ברו עישומ

21

םירצמל הוהי עדונו
םירצמ ועדיו
אוהה םויב הוהי־תא
החנמו חבז ודבעו
הוהיל רדנ־ורדנו
׃ומלשו

22

הוהי ףגנו
ףגנ םירצמ־תא
ובשו אופרו
םהל רתענו הוהי־דע
׃םאפרו

23

היהת אוהה םויב
הרושא םירצממ הלסמ
םירצמב רושא־אבו
רושאב םירצמו
םירצמ ודבעו
׃רושא־תא

24

היהי אוהה םויב
הישילש לארשי
רושאלו םירצמל
׃ץראה ברקב הכרב

25

הוהי וכרב רשא
ךורב רמאל תואבצ
השעמו םירצמ ימע
יתלחנו רושא ידי
׃לארשי

Isaiah 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: