Hebrew Old Testament

Isaiah 21

Isaiah

Return to Index

Chapter 22

1

ןויזח איג אשמ
אופא ךל־המ
ךלכ תילע־יכ
׃תוגגל

2

ריע האלמ תואשת
הזילע הירק הימוה
ברח־יללח אל ךיללח
׃המחלמ יתמ אלו

3

ךיניצק־לכ
תשקמ דחי־ודדנ
ךיאצמנ־לכ ורסא
קוחרמ ודחי ורסא
׃וחרב

4

ועש יתרמא ןכ־לע
יכבב ררמא ינמ
ינמחנל וציאת־לא
׃ימע־תב דש־לע

5

המוהמ םוי יכ
הכובמו הסובמו
תואבצ הוהי ינדאל
רקרקמ ןויזח איגב
׃רהה־לא עושו רק

6

הפשא אשנ םליעו
םישרפ םדא בכרב
׃ןגמ הרע ריקו

7

ךיקמע־רחבמ יהיו
םישרפהו בכר ואלמ
׃הרעשה ותש תש

8

הדוהי ךסמ תא לגיו
אוהה םויב טבתו
׃רעיה תיב קשנ־לא

9

דוד־ריע יעיקב תאו
ובר־יכ םתיאר
ימ־תא וצבקתו
׃הנותחתה הכרבה

10

םלשורי יתב־תאו
םיתבה וצתתו םתרפס
׃המוחה רצבל

11

ןיב םתישע הוקמו
הכרבה ימל םיתמחה
םתטבה אלו הנשיה
הרציו הישע־לא
׃םתיאר אל קוחרמ

12

הוהי ינדא ארקיו
אוהה םויב תואבצ
דפסמלו יכבל
׃קש רגחלו החרקלו

13

החמשו ןושש הנהו
ןאצ טחשו רקב גרה
ןיי תותשו רשב לכא
רחמ יכ ותשו לוכא
׃תומנ

14

הוהי ינזאב הלגנו
רפכי־םא תואבצ
םכל הזה ןועה
ינדא רמא ןותמת־דע
׃תואבצ הוהי

15

הוהי ינדא רמא הכ
אב־ךל תואבצ
הזה ןכסה־לא
־לע רשא אנבש־לע
׃תיבה

16

ךל ימו הפ ךל־המ
הפ ךל תבצח־יכ הפ
םורמ יבצח רבק
עלסב יקקח ורבק
׃ול ןכשמ

17

ךלטלטמ הוהי הנה
ךטעו רבג הלטלט
׃הטע

18

הפנצ ךפנצי ףונצ
תבחר ץרא־לא רודכ
תומת המש םידי
ךדובכ תובכרמ המשו
׃ךינדא תיב ןולק

19

ךבצממ ךיתפדהו
׃ךסרהי ךדמעממו

20

אוהה םויב היהו
ידבעל יתארקו
םיקילאל
׃והיקלח־ןב

21

ךתנתכ ויתשבלהו
ונקזחא ךטנבאו
ודיב ןתא ךתלשממו
בשויל באל היהו
תיבלו םלשורי
׃הדוהי

22

חתפמ יתתנו
ומכש־לע דוד־תיב
רגס ןיאו חתפו
׃חתפ ןיאו רגסו

23

םוקמב דתי ויתעקתו
אסכל היהו ןמאנ
׃ויבא תיבל דובכ

24

דובכ לכ וילע ולתו
םיאצאצה ויבא־תיב
ילכ לכ תועפצהו
תונגאה ילכמ ןטקה
ילכ־לכ דעו
׃םילבנה

25

םאנ אוהה םויב
שומת תואבצ הוהי
םוקמב העוקתה דתיה
הלפנו העדגנו ןמאנ
אשמה תרכנו
הוהי יכ הילע־רשא
׃רבד

Isaiah 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: