Hebrew Old Testament

Isaiah 22

Isaiah

Return to Index

Chapter 23

1

וליליה רצ אשמ
שישרת תוינא
אובמ תיבמ דדש־יכ
־הלגנ םיתכ ץראמ
׃ומל

2

רחס יא יבשי ומד
םי רבע ןודיצ
׃ךואלמ

3

ערז םיבר םימבו
רואי ריצק רחש
רחס יהתו התאובת
׃םיוג

4

רמא־יכ ןודיצ ישוב
רמאל םיה זועמ םי
יתדלי־אלו יתלח־אל
םירוחב יתלדג אלו
׃תולותב יתממור

5

םירצמל עמש־רשאכ
׃רצ עמשכ וליחי

6

השישרת ורבע
׃יא יבשי וליליה

7

הזילע םכל תאזה
התמדק םדק־ימימ
קוחרמ הילגר הולבי
׃רוגל

8

רצ־לע תאז ץעי ימ
הירחס רשא הריטעמה
הינענכ םירש
׃ץרא־ידבכנ

9

הצעי תואבצ הוהי
יבצ־לכ ןואג ללחל
לקהל
׃ץרא־ידבכנ־לכ

10

ראיכ ךצרא ירבע
חזמ ןיא שישרת־תב
׃דוע

11

םיה־לע הטנ ודי
הוהי תוכלממ זיגרה
דמשל ןענכ־לא הוצ
׃הינזעמ

12

יפיסות־אל רמאיו
הקשעמה זולעל דוע
ןודיצ־תב תלותב
ירבע ימוק םייתכ
׃ךל חוני־אל םש־םג

13

הז םידשכ ץרא ןה
רושא היה אל םעה
ומיקה םייצל הדסי
וררע ויניחב
המש היתונמרא
׃הלפמל

14

תוינא וליליה
דדש יכ שישרת
׃ןכזעמ

15

אוהה םויב היהו
םיעבש רצ תחכשנו
דחא ךלמ ימיכ הנש
הנש םיעבש ץקמ
תרישכ רצל היהי
׃הנוזה

16

ריע יבס רונכ יחק
יביטיה החכשנ הנוז
ןעמל ריש־יברה ןגנ
׃ירכזת

17

םיעבש ץקמ היהו
הוהי דקפי הנש
הננתאל הבשו רצ־תא
־לכ־תא התנזו
ץראה תוכלממ
׃המדאה ינפ־לע

18

הננתאו הרחס היהו
רצאי אל הוהיל שדק
יכ ןסחי אלו
הוהי ינפל םיבשיל
לכאל הרחס היהי
הסכמלו העבשל
׃קיתע

Isaiah 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: