Hebrew Old Testament

Isaiah 42

Isaiah

Return to Index

Chapter 43

1

הוהי רמא־הכ התעו
ךרציו בקעי ךארב
יכ ארית־לא לארשי
ךמשב יתארק ךיתלאג
׃התא־יל

2

םימב רבעת־יכ
תורהנבו ינא־ךתא
ךלת־יכ ךופטשי אל
הוכת אל שא־ומב
׃ךב־רעבת אל הבהלו

3

ךיהלא הוהי ינא יכ
ךעישומ לארשי שודק
םירצמ ךרפכ יתתנ
׃ךיתחת אבסו שוכ

4

יניעב תרקי רשאמ
ךיתבהא ינאו תדבכנ
ךיתחת םדא ןתאו
׃ךשפנ תחת םימאלו

5

יכ ארית־לא
חרזממ ינא־ךתא
ברעממו ךערז איבא
׃ךצבקא

6

ינת ןופצל רמא
יאלכת־לא ןמיתלו
קוחרמ ינב יאיבה
׃ץראה הצקמ יתונבו

7

ימשב ארקנה לכ
ויתארב ידובכלו
׃ויתישע־ףא ויתרצי

8

רוע־םע איצוה
םישרחו שי םיניעו
׃ומל םינזאו

9

וצבקנ םיוגה־לכ
םימאל ופסאיו ודחי
תאז דיגי םהב ימ
ונעימשי תונשארו
וקדציו םהידע ונתי
ורמאיו ועמשיו
׃תמא

10

הוהי־םאנ ידע םתא
יתרחב רשא ידבעו
ונימאתו ועדת ןעמל
ינא־יכ וניבתו יל
רצונ־אל ינפל אוה
׃היהי אל ירחאו לא

11

הוהי יכנא יכנא
ידעלבמ ןיאו
׃עישומ

12

יתדגה יכנא
יתעמשהו יתעשוהו
םתאו רז םכב ןיאו
הוהי־םאנ ידע
׃לא־ינאו

13

אוה ינא םוימ־םג
ליצמ ידימ ןיאו
׃הנבישי ימו לעפא

14

םכלאג הוהי רמא־הכ
םכנעמל לארשי שודק
הלבב יתחלש
םיחירב יתדרוהו
תוינאב םידשכו םלכ
׃םתנר

15

םכשודק הוהי ינא
׃םככלמ לארשי ארוב

16

ןתונה הוהי רמא הכ
םימבו ךרד םיב
׃הביתנ םיזע

17

סוסו־בכר איצומה
ודחי זוזעו ליח
ומוקי־לב ובכשי
׃ובכ התשפכ וכעד

18

תונשאר ורכזת־לא
תוינמדקו
׃וננבתת־לא

19

התע השדח השע יננה
הועדת אולה חמצת
ךרד רבדמב םישא ףא
׃תורהנ ןומשיב

20

הדשה תיח ינדבכת
הנעי תונבו םינת
םימ רבדמב יתתנ־יכ
ןמישיב תורהנ
׃יריחב ימע תוקשהל

21

יל יתרצי וז־םע
׃ורפסי יתלהת

22

בקעי תארק יתא־אלו
׃לארשי יב תעגי־יכ

23

הש יל תאיבה־אל
אל ךיחבזו ךיתלע
ךיתדבעה אל ינתדבכ
ךיתעגוה אלו החנמב
׃הנובלב

24

ףסכב יל תינק־אל
אל ךיחבז בלחו הנק
ךא ינתיורה
ךיתואטחב ינתדבעה
׃ךיתנועב ינתעגוה

25

החמ אוה יכנא יכנא
ינעמל ךיעשפ
׃רכזא אל ךיתאטחו

26

דחי הטפשנ ינריכזה
ןעמל התא רפס
׃קדצת

27

אטח ןושארה ךיבא
׃יב ועשפ ךיצילמו

28

שדק ירש ללחאו
בקעי םרחל הנתאו
׃םיפודגל לארשיו

Isaiah 44

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: