Hebrew Old Testament

Isaiah 51

Isaiah

Return to Index

Chapter 52

1

ישבל ירוע ירוע
ישבל ןויצ ךזע
ךתראפת ידגב
שדקה ריע םלשורי
ףיסוי אל יכ
לרע דוע ךב־אבי
׃אמטו

2

ימוק רפעמ ירענתה
וחתפתה םלשורי יבש
היבש ךראוצ ירסומ
׃ןויצ־תב

3

הוהי רמא הכ־יכ
אלו םתרכמנ םנח
׃ולאגת ףסכב

4

ינדא רמא הכ יכ
םירצמ הוהי
הנשארב ימע־דרי
רושאו םש רוגל
׃וקשע ספאב

5

הפ־יל־המ התעו
חקל־יכ הוהי־םאנ
ולשמ םנח ימע
הוהי־םאנ וליליהי
ימש םויה־לכ דימתו
׃ץאנמ

6

ימש ימע עדי ןכל
אוהה םויב ןכל
רבדמה אוה־ינא־יכ
׃יננה

7

םירהה־לע וואנ־המ
עימשמ רשבמ ילגר
בוט רשבמ םולש
רמא העושי עימשמ
׃ךיהלא ךלמ ןויצל

8

לוק ואשנ ךיפצ לוק
ןיע יכ וננרי ודחי
בושב וארי ןיעב
׃ןויצ הוהי

9

ודחי וננר וחצפ
םלשורי תוברח
ומע הוהי םחנ־יכ
׃םלשורי לאג

10

עורז־תא הוהי ףשח
יניעל ושדק
וארו םיוגה־לכ
תא ץרא־יספא־לכ
׃וניהלא תעושי

11

םשמ ואצ ורוס ורוס
ואצ ועגת־לא אמט
יאשנ ורבה הכותמ
׃הוהי ילכ

12

ואצת ןוזפחב אל יכ
ןוכלת אל הסונמבו
םכינפל ךלה־יכ
יהלא םכפסאמו הוהי
׃לארשי

13

ידבע ליכשי הנה
הבגו אשנו םורי
׃דאמ

14

ךילע וממש רשאכ
שיאמ תחשמ־ןכ םיבר
ינבמ וראתו והארמ
׃םדא

15

םיבר םיוג הזי ןכ
םיכלמ וצפקי וילע
רשא יכ םהיפ
ואר םהל רפס־אל
ועמש־אל רשאו
׃וננובתה

Isaiah 53

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: