Hebrew Old Testament

Isaiah 61

Isaiah

Return to Index

Chapter 62

1

השחא אל ןויצ ןעמל
אל םלשורי ןעמלו
הגנכ אצי־דע טוקשא
התעושיו הקדצ
׃רעבי דיפלכ

2

ךקדצ םיוג וארו
ךדובכ םיכלמ־לכו
שדח םש ךל ארקו
הוהי יפ רשא
׃ונבקי

3

תראפת תרטע תייהו
ףונצו הוהי־דיב
׃ךיהלא־ףכב הכולמ

4

דוע ךל רמאי־אל
ךצראלו הבוזע
הממש דוע רמאי־אל
־יצפח ארקי ךל יכ
הלועב ךצראלו הב
ךב הוהי ץפח־יכ
׃לעבת ךצראו

5

רוחב לעבי־יכ
ךינב ךולעבי הלותב
הלכ־לע ןתח שושמו
׃ךיהלא ךילע שישי

6

םלשורי ךיתמוח־לע
םירמש יתדקפה
הלילה־לכו םויה־לכ
ושחי אל דימת
הוהי־תא םירכזמה
׃םכל ימד־לא

7

ול ימד ונתת־לאו
םישי־דעו ןנוכי־דע
הלהת םלשורי־תא
׃ץראב

8

ונימיב הוהי עבשנ
ןתא־םא וזע עורזבו
לכאמ דוע ךנגד־תא
ותשי־םאו ךיביאל
ךשורית רכנ־ינב
׃וב תעגי רשא

9

והלכאי ויפסאמ יכ
הוהי־תא וללהו
והתשי ויצבקמו
׃ישדק תורצחב

10

םירעשב ורבע ורבע
ולס םעה ךרד ונפ
ולקס הלסמה ולס
סנ ומירה ןבאמ
׃םימעה־לע

11

עימשה הוהי הנה
ורמא ץראה הצק־לא
ךעשי הנה ןויצ־תבל
ותא ורכש הנה אב
׃וינפל ותלעפו

12

שדקה־םע םהל וארקו
ךלו הוהי ילואג
אל ריע השורד ארקי
׃הבזענ

Isaiah 63

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: