Hebrew Old Testament

Isaiah 64

Isaiah

Return to Index

Chapter 65

1

ולאש אולל יתשרדנ
ינשקב אלל יתאצמנ
יננה יננה יתרמא
ארק ־אל יוג־לא
׃ימשב

2

םויה־לכ ידי יתשרפ
םיכלהה ררוס םע־לא
רחא בוט־אל ךרדה
׃םהיתבשחמ

3

יתוא םיסיעכמה םעה
םיחבז דימת ינפ־לע
םירטקמו תונגב
׃םינבלה־לע

4

םירבקב םיבשיה
ונילי םירוצנבו
ריזחה רשב םילכאה
׃םהילכ םילגפ קרפו

5

ךילא ברק םירמאה
יכ יב־שגת־לא
ןשע הלא ךיתשדק
־לכ תדקי שא יפאב
׃םויה

6

אל ינפל הבותכ הנה
יתמלש־םא יכ השחא
׃םקיח־לע יתמלשו

7

תנועו םכיתנוע
רמא ודחי םכיתובא
ורטק רשא הוהי
־לעו םירהה־לע
ינופרח תועבגה
הנשאר םתלעפ יתדמו
׃םקיח־לע

8

רשאכ הוהי רמא הכ
שוריתה אצמי
רמאו לוכשאב
יכ והתיחשת־לא
השעא ןכ וב הכרב
יתלבל ידבע ןעמל
׃לכה תיחשה

9

ערז בקעימ יתאצוהו
ירה שרוי הדוהימו
יריחב הושריו
׃המש ־ונכשי ידבעו

10

ןורשה היהו
קמעו ןאצ־הונל
רקב ץברל רוכע
׃ינושרד רשא ימעל

11

הוהי יבזע םתאו
ישדק רה־תא םיחכשה
ןחלש דגל םיכרעה
ינמל םיאלממהו
׃ךסממ

12

ברחל םכתא יתינמו
וערכת חבטל םכלכו
אלו יתארק ןעי
אלו יתרבד םתינע
ערה ושעתו םתעמש
רשאבו יניעב
׃םתרחב יתצפח־אל

13

ינדא רמא־הכ ןכל
ידבע הנה הוהי
ובערת םתאו ולכאי
ותשי ידבע הנה
הנה ואמצת םתאו
םתאו וחמשי ידבע
׃ושבת

14

ונרי ידבע הנה
םתאו בל בוטמ
בל באכמ וקעצת
׃ולילית חור רבשמו

15

םכמש םתחנהו
יריחבל העובשל
הוהי ינדא ךתימהו
םש ארקי וידבעלו
׃רחא

16

ץראב ךרבתמה רשא
ןמא יהלאב ךרבתי
עבשי ץראב עבשנהו
יכ ןמא יהלאב
תורצה וחכשנ
ורתסנ יכו תונשארה
׃יניעמ

17

םימש ארוב יננה־יכ
השדח ץראו םישדח
הנרכזת אלו
אלו תונשארה
׃בל־לע הנילעת

18

וליגו ושיש־םא־יכ
ינא רשא דע־ידע
ארוב יננה יכ ארוב
הליג םלשורי־תא
׃שושמ המעו

19

םלשוריב יתלגו
ימעב יתששו
דוע הב עמשי־אלו
לוקו יכב לוק
׃הקעז

20

דוע םשמ היהי־אל
רשא ןקזו םימי לוע
וימי־תא אלמי־אל
האמ ־ןב רענה יכ
אטוחהו תומי הנש
׃ללקי הנש האמ־ןב

21

ובשיו םיתב ונבו
ולכאו םימרכ ועטנו
׃םירפ

22

בשי רחאו ונבי אל
לכאי רחאו ועטי אל
ימי ץעה ימיכ־יכ
םהידי השעמו ימע
׃יריחב ולבי

23

אלו קירל ועגיי אל
ערז יכ הלהבל ודלי
המה הוהי יכורב
׃םתא םהיאצאצו

24

וארקי־םרט היהו
םה דוע הנעא ינאו
׃עמשא ינאו םירבדמ

25

וערי הלטו באז
רקבכ היראו דחאכ
רפע שחנו ןבת־לכאי
וערי־אל ומחל
רה־לכב ותיחשי־אלו
׃הוהי רמא ישדק

Isaiah 66

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: