Hebrew Old Testament

Jeremiah 3

Jeremiah

Return to Index

Chapter 4

1

לארשי בושת־םא
בושת ילא הוהי־םאנ
ךיצוקש ריסת־םאו
׃דונת אלו ינפמ

2

הוהי־יח תעבשנו
הקדצבו טפשמב תמאב
םיוג וב וכרבתהו
׃וללהתי ובו

3

הוהי רמא הכ־יכ
הדוהי שיאל
םכל ורינ םלשורילו
־לא וערזת־לאו רינ
׃םיצוק

4

ורסהו הוהיל ולמה
שיא םכבבל תולרע
יבשיו הדוהי
שאכ אצת־ןפ םלשורי
ןיאו הרעבו יתמח
ער ינפמ הבכמ
׃םכיללעמ

5

הדוהיב ודיגה
ועימשה םלשוריבו
רפוש ועקתו ורמאו
ואלמ וארק ץראב
ופסאה ורמאו
ירע־לא האובנו
׃רצבמה

6

הנויצ סנ־ואש
יכ ודמעת־לא וזיעה
איבמ יכנא הער
׃לודג רבשו ןופצמ

7

וכבסמ הירא הלע
עסנ םיוג תיחשמו
םושל ומקממ אצי
ךירע המשל ךצרא
׃בשוי ןיאמ הניצת

8

םיקש ורגח תאז־לע
יכ וליליהו ודפס
ןורח בש־אל
׃ונממ הוהי־ףא

9

אוהה־םויב היהו
דבאי הוהי־םאנ
םירשה בלו ךלמה־בל
םינהכה ומשנו
׃והמתי םיאיבנהו

10

ינדא ההא רמאו
תאשה אשה ןכא הוהי
םלשורילו הזה םעל
היהי םולש רמאל
ברח העגנו םכל
׃שפנה־דע

11

רמאי איהה תעב
םלשורילו הזה־םעל
םייפש חצ חור
ימע־תב ךרד רבדמב
אולו תורזל אול
׃רבהל

12

אובי הלאמ אלמ חור
ינא־םג התע יל
׃םתוא םיטפשמ רבדא

13

הלעי םיננעכ הנה
ויתובכרמ הפוסכו
ויסוס םירשנמ ולק
׃ונדדש יכ ונל יוא

14

ךבל הערמ יסבכ
יעשות ןעמל םלשורי
ךברקב ןילת יתמ־דע
׃ךנוא תובשחמ

15

ןדמ דיגמ לוק יכ
רהמ ןוא עימשמו
׃םירפא

16

הנה םיוגל וריכזה
םלשורי־לע ועימשה
ץראמ םיאב םירצנ
ונתיו קחרמה
הדוהי ירע־לע
׃םלוק

17

ויה ידש ירמשכ
יתא־יכ ביבסמ הילע
׃הוהי־םאנ התרמ

18

ושע ךיללעמו ךכרד
ךתער תאז ךל הלא
עגנ יכ רמ יכ
׃ךבל־דע

19

הלוחא יעמ יעמ
יל־המה יבל תוריק
יכ שירחא אל יבל
יתעמש רפוש לוק
׃המחלמ תעורת ישפנ

20

ארקנ רבש־לע רבש
ץראה־לכ הדדש יכ
ילהא ודדש םאתפ
׃יתעירי עגר

21

סנ־הארא יתמ־דע
׃רפוש לוק העמשא

22

יתוא ימע ליוא יכ
םינב ועדי אל
אלו המה םילכס
םימכח המה םינובנ
ביטיהלו ערהל המה
׃ועדי אל

23

ץראה־תא יתיאר
והבו והת־הנהו
ןיאו םימשה־לאו
׃םרוא

24

הנהו םירהה יתיאר
תועבגה־לכו םישער
׃ולקלקתה

25

ןיא הנהו יתיאר
ףוע־לכו םדאה
׃ודדנ םימשה

26

למרכה הנהו יתיאר
וירע־לכו רבדמה
הוהי ינפמ וצתנ
׃ופא ןורח ינפמ

27

הוהי רמא הכ־יכ
ץראה־לכ היהת הממש
׃השעא אל הלכו

28

ץראה לבאת תאז־לע
לעממ םימשה ורדקו
יתמז יתרבד־יכ לע
יתמחנ אלו
׃הנממ בושא־אלו

29

תשק המרו שרפ לוקמ
ואב ריעה־לכ תחרב
ולע םיפכבו םיבעב
הבוזע ריעה־לכ
ןהב בשוי־ןיאו
׃שיא

30

ישעת־המ דודש יתאו
ינש ישבלת־יכ
בהז־ידע ידעת־יכ
ךופב יערקת־יכ
יפיתת אושל ךיניע
םיבגע ךב־וסאמ
׃ושקבי ךשפנ

31

הלוחכ לוק יכ
הריכבמכ הרצ יתעמש
חפיתת ןויצ־תב לוק
אנ־יוא היפכ שרפת
ישפנ הפיע־יכ יל
׃םיגרהל

Jeremiah 5

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: