Hebrew Old Testament

Jeremiah 12

Jeremiah

Return to Index

Chapter 13

1

ילא הוהי רמא־הכ
ךל תינקו ךולה
ותמשו םיתשפ רוזא
אל םימבו ךינתמ־לע
׃והאבת

2

רוזאה־תא הנקאו
םשאו הוהי רבדכ
׃ינתמ־לע

3

ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל תינש

4

רשא רוזאה־תא חק
ךינתמ־לע רשא תינק
התרפ ךל םוקו
קיקנב םש והנמטו
׃עלסה

5

תרפב והנמטאו ךלאו
הוהי הוצ רשאכ
׃יתוא

6

םימי ץקמ יהיו
הוהי רמאיו םיבר
התרפ ךל םוק ילא
רוזאה ־תא םשמ חקו
ךיתיוצ רשא
׃םש־ונמטל

7

רפחאו התרפ ךלאו
רוזאה־תא חקאו
םוקמה־ןמ
המש ויתנמט־רשא
רוזאה תחשנ הנהו
׃לכל חלצי אל

8

ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל

9

הככ הוהי רמא הכ
ןואג־תא תיחשא
ןואג־תאו הדוהי
׃ברה םלשורי

10

ערה הזה םעה
עומשל םינאמה
םיכלהה ירבד־תא
וכליו םבל תוררשב
םירחא םיהלא ירחא
תוחתשהלו םדבעל
רוזאכ יהיו םהל
חלצי־אל רשא הזה
׃לכל

11

קבדי רשאכ יכ
שיא־ינתמ־לא רוזאה
ילא יתקבדה ןכ
לארשי תיב־לכ־תא
הדוהי תיב־לכ־תאו
יל תויהל הוהי־םאנ
הלהתלו םשלו םעל
׃ועמש אלו תראפתלו

12

םהילא תרמאו
הזה רבדה־תא
יהלא הוהי רמא־הכ
אלמי לבנ־לכ לארשי
ךילא ורמאו ןיי
יכ עדנ אל עדיה
׃ןיי אלמי לבנ־לכ

13

םהילא תרמאו
יננה הוהי רמא־הכ
יבשי־לכ־תא אלממ
־תאו תאזה ץראה
םיבשיה םיכלמה
ואסכ־לע דודל
םינהכה־תאו
תאו םיאיבנה־תאו
םלשורי יבשי־לכ
׃ןורכש

14

שיא םיתצפנו
תובאהו ויחא־לא
ודחי םינבהו
לומחא־אל הוהי־םאנ
אלו סוחא ־אלו
׃םתיחשהמ םחרא

15

וניזאהו ועמש
הוהי יכ והבגת־לא
׃רבד

16

םכיהלא הוהיל ונת
ךשחי םרטב דובכ
ופגנתי םרטבו
ףשנ ירה־לע םכילגר
המשו רואל םתיוקו
תישי תומלצל
׃לפרעל

17

הועמשת אל םאו
ישפנ־הכבת םירתסמב
עמדו הוג ינפמ
יניע דרתו עמדת
רדע הבשנ יכ העמד
׃הוהי

18

הריבגלו ךלמל רמא
דרי יכ ובש וליפשה
תרטע םכיתושארמ
׃םכתראפת

19

ורגס בגנה ירע
תלגה חתפ ןיאו
תלגה הלכ הדוהי
׃םימולש

20

יארו םכיניע יאש
היא ןופצמ םיאבה
ןאצ ךל־ןתנ רדעה
׃ךתראפת

21

דקפי־יכ ירמאת־המ
םתא תדמל תאו ךילע
שארל םיפלא ךילע
ךוזחאי םילבח אולה
׃הדל תשא ומכ

22

ךבבלב ירמאת יכו
הלא ינארק עודמ
ולגנ ךנוע ברב
וסמחנ ךילוש
׃ךיבקע

23

ורוע ישוכ ךפהיה
ויתרברבח רמנו
ולכות םתא־םג
׃ערה ידמל ביטיהל

24

רבוע־שקכ םציפאו
׃רבדמ חורל

25

ךידמ־תנמ ךלרוג הז
רשא הוהי־םאנ יתאמ
יחטבתו יתוא תחכש
׃רקשב

26

יתפשח ינא־םגו
ךינפ־לע ךילוש
׃ךנולק הארנו

27

ךיתולהצמו ךיפאנ
ךתונז תמז
הדשב תועבג־לע
יוא ךיצוקש יתיאר
אל םלשורי ךל
יתמ ירחא ירהטת
׃דע

Jeremiah 14

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: