Hebrew Old Testament

Jeremiah 18

Jeremiah

Return to Index

Chapter 19

1

ךולה הוהי רמא הכ
רצוי קבקב תינקו
םעה ינקזמו שרח
׃םינהכה ינקזמו

2

איג־לא תאציו
חתפ רשא םנה־ןב
תארקו תוסרחה רעש
־רשא םירבדה־תא םש
׃ךילא רבדא

3

ועמש תרמאו
יכלמ הוהי־רבד
יבשיו הדוהי
רמא־הכ םלשורי
יהלא תואבצ הוהי
איבמ יננה לארשי
הזה םוקמה־לע הער
הנלצת העמש־לכ רשא
׃וינזא

4

ינבזע רשא ןעי
םוקמה־תא ורכניו
וב־ורטקיו הזה
רשא םירחא םיהלאל
המה םועדי־אל
יכלמו םהיתובאו
ואלמו הדוהי
םד הזה םוקמה־תא
׃םיקנ

5

לעבה תומב־תא ונבו
שאב םהינב־תא ףרשל
רשא לעבל תולע
אלו יתיוצ־אל
התלע אלו יתרבד
׃יבל־לע

6

םיאב םימי־הנה ןכל
ארקי־אלו הוהי־םאנ
דוע הזה םוקמל
םנה־ןב איגו תפתה
׃הגרהה איג־םא יכ

7

תצע־תא יתקבו
םלשוריו הדוהי
םיתלפהו הזה םוקמב
םהיביא ינפל ברחב
םשפנ ישקבמ דיבו
םתלבנ־תא יתתנו
םימשה ףועל לכאמל
׃ץראה תמהבלו

8

ריעה־תא יתמשו
הקרשלו המשל תאזה
םשי הילע רבע לכ
־לכ־לע קרשיו
׃התכמ

9

רשב־תא םיתלכאהו
רשב תאו םהינב
שיאו םהיתנב
ולכאי והער־רשב
רשא קוצמבו רוצמב
םהיביא םהל וקיצי
׃םשפנ ישקבמו

10

יניעל קבקבה תרבשו
םיכלהה םישנאה
׃ךתוא

11

םהילא תרמאו
תואבצ הוהי רמא־הכ
םעה־תא רבשא הככ
תאזה ריעה־תאו הזה
ילכ־תא רבשי רשאכ
לכוי־אל רשא רצויה
תפתבו דוע הפרהל
םוקמ ןיאמ ורבקי
׃רובקל

12

הזה םוקמל השעא־ןכ
ויבשוילו הוהי־םאנ
תאזה ריעה־תא תתלו
׃תפתכ

13

םלשורי יתב ויהו
הדוהי יכלמ יתבו
םיאמטה תפתה םוקמכ
רשא םיתבה לכל
םהיתגג־לע ורטק
םימשה אבצ לכל
םיהלאל םיכסנ ךסהו
׃םירחא

14

תפתהמ והימרי אביו
םש הוהי וחלש רשא
רצחב דמעיו אבנהל
רמאיו הוהי־תיב
׃םעה־לכ־לא

15

תואבצ הוהי רמא־הכ
יננה לארשי יהלא
תאזה ריעה־לא יבמ
תא הירע ־לכ־לעו
יתרבד רשא הערה־לכ
ושקה יכ הילע
יתלבל םפרע־תא
׃ירבד ־תא עומש

Jeremiah 20

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: