Hebrew Old Testament

Jeremiah 20

Jeremiah

Return to Index

Chapter 21

1

היה־רשא רבדה
תאמ והימרי־לא
וילא חלשב הוהי
־תא והיקדצ ךלמה
היכלמ־ןב רוחשפ
הינפצ־תאו
ןהכה הישעמ־ןב
׃רמאל

2

ונדעב אנ־שרד
יכ הוהי־תא
לבב־ךלמ רצארדכובנ
ילוא ונילע םחלנ
ונתוא הוהי השעי
הלעיו ויתאלפנ־לככ
׃ונילעמ

3

והימרי רמאיו
ןרמאת הכ םהילא
׃והיקדצ־לא

4

יהלא הוהי רמא־הכ
בסמ יננה לארשי
רשא המחלמה ילכ־תא
םתא רשא םכדיב
ךלמ־תא םב םימחלנ
םידשכה־תאו לבב
ץוחמ םכילע םירצה
םתוא יתפסאו המוחל
׃תאזה ריעה ךות־לא

5

םכתא ינא יתמחלנו
עורזבו היוטנ דיב
המחבו ףאבו הקזח
׃לודג ףצקבו

6

יבשוי־תא יתיכהו
תאזה ריעה
םדאה־תאו
רבדב המהבה־תאו
׃ותמי לודג

7

הוהי־םאנ ןכ־ירחאו
והיקדצ־תא ןתא
הדוהי־ךלמ
םעה־תאו וידבע־תאו
ריעב םיראשנה־תאו
רבדה־ןמ תאזה
בערה־ןמו ברחה־ןמ
רצארדכובנ דיב
דיבו לבב־ךלמ
ישקבמ דיבו םהיביא
ברח־יפל םכהו םשפנ
אלו םהילע סוחי־אל
׃םחרי אלו למחי

8

רמאת הזה םעה־לאו
יננה הוהי רמא הכ
ךרד־תא םכינפל ןתנ
ךרד ־תאו םייחה
׃תומה

9

תאזה ריעב בשיה
בערבו ברחב תומי
לפנו אצויהו רבדבו
םירצה םידשכה־לע
היחי םכילע
ושפנ ול־התיהו
׃ללשל

10

ריעב ינפ יתמש יכ
אלו הערל תאזה
הוהי־םאנ הבוטל
ןתנת לבב ךלמ־דיב
׃שאב הפרשו

11

הדוהי ךלמ תיבלו
׃הוהי־רבד ועמש

12

רמא הכ דוד תיב
רקבל וניד הוהי
לוזג וליצהו טפשמ
אצת ־ןפ קשוע דימ
הרעבו יתמח שאכ
ער ינפמ הבכמ ןיאו
׃םהיללעמ

13

תבשי ךילא יננה
רשימה רוצ קמעה
םירמאה הוהי־םאנ
ימו ונילע תחי־ימ
׃וניתונועמב אובי

14

ירפכ םכילע יתדקפו
הוהי־םאנ םכיללעמ
הרעיב שא יתצהו
׃היביבס ־לכ הלכאו

Jeremiah 22

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: