Hebrew Old Testament

Jeremiah 23

Jeremiah

Return to Index

Chapter 24

1

הנהו הוהי ינארה
םינאת יאדוד ינש
לכיה ינפל םידעומ
תולגה ירחא הוהי
לבב־ךלמ רצארדכובנ
והינכי־תא
םיקיוהי־ןב
ירש־תאו הדוהי־ךלמ
שרחה־תאו הדוהי
םלשורימ רגסמה־תאו
׃לבב םאביו

2

םינאת דחא דודה
ינאתכ דאמ תובט
דחא דודהו תורכבה
דאמ תוער םינאת
הנלכאת־אל רשא
׃ערמ

3

ילא הוהי רמאיו
והימרי האר התא־המ
םינאתה םינאת רמאו
דאמ תובט תובטה
דאמ תוער תוערהו
הנלכאת־אל רשא
׃ערמ

4

ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל

5

יהלא הוהי רמא־הכ
םינאתכ לארשי
הלאה תובטה
תולג־תא ריכא־ןכ
יתחלש רשא הדוהי
ץרא הזה םוקמה־ןמ
׃הבוטל םידשכ

6

םהילע יניע יתמשו
םיתבשהו הבוטל
תאזה ץראה־לע
סרהא אלו םיתינבו
׃שותא אלו םיתעטנו

7

תעדל בל םהל יתתנו
הוהי ינא יכ יתא
יכנאו םעל יל־ויהו
םיהלאל םהל היהא
ילא ובשי־יכ
׃םבל־לכב

8

רשא תוערה םינאתכו
ערמ הנלכאת־אל
ןכ הוהי רמא הכ־יכ
והיקדצ ־תא ןתא
הדוהי־ךלמ
תאו וירש־תאו
םלשורי תיראש
תאזה ץראב םיראשנה
ץראב םיבשיהו
׃םירצמ

9

הערל העוזל םיתתנו
ץראה תוכלממ לכל
לשמלו הפרחל
הללקלו הנינשל
תומקמה־לכב
׃םש םחידא־רשא

10

ברחה־תא םב יתחלשו
רבדה־תאו בערה־תא
המדאה לעמ םמת־דע
םהל יתתנ־רשא
׃םהיתובאלו

Jeremiah 25

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: