Hebrew Old Testament

Jeremiah 28

Jeremiah

Return to Index

Chapter 29

1

רפסה ירבד הלאו
הימרי חלש רשא
םלשורימ איבנה
הלוגה ינקז רתי־לא
םינהכה־לאו
םיאיבנה־לאו
רשא םעה־לכ־לאו
רצאנדכובנ הלגה
׃הלבב םלשורימ

2

תאצ ירחא
ךלמה־הינכי
םיסירסהו הריבגהו
םלשוריו הדוהי ירש
רגסמהו שרחהו
׃םלשורימ

3

ןפש־ןב השעלא דיב
היקלח־ןב הירמגו
היקדצ חלש רשא
־לא הדוהי־ךלמ
לבב ךלמ רצאנדכובנ
׃רמאל הלבב

4

תואבצ הוהי רמא הכ
לארשי יהלא
הלוגה־לכל
יתילגה־רשא
׃הלבב םלשורימ

5

ובשו םיתב ונב
ולכאו תונג ועטנו
׃ןירפ־תא

6

ודילוהו םישנ וחק
וחקו תונבו םינב
םישנ םכינבל
ונת םכיתונב־תאו
הנדלתו םישנאל
תונבו םינב
םש־וברו
׃וטעמת־לאו

7

םולש־תא ושרדו
יתילגה רשא ריעה
וללפתהו המש םכתא
יכ הוהי־לא הדעב
םכל היהי המולשב
׃םולש

8

הוהי רמא הכ יכ
לארשי יהלא תואבצ
םכל ואישי־לא
־רשא םכיאיבנ
םכימסקו םכברקב
ועמשת־לאו
רשא םכיתמלח־לא
׃םימלחמ םתא

9

םיאבנ םה רקשב יכ
אל ימשב םכל
׃הוהי־םאנ םיתחלש

10

יכ הוהי רמא הכ־יכ
לבבל תאלמ יפל
דקפא הנש םיעבש
םכילע יתמקהו םכתא
בוטה ירבד־תא
םכתא בישהל
׃הזה םוקמה־לא

11

יתעדי יכנא יכ
רשא תבשחמה־תא
םכילע בשח יכנא
תובשחמ הוהי־םאנ
תתל הערל אלו םולש
׃הוקתו תירחא םכל

12

םתכלהו יתא םתארקו
ילא םתללפתהו
׃םכילא יתעמשו

13

םתאצמו יתא םתשקבו
ינשרדת יכ
׃םכבבל־לכב

14

םכל יתאצמנו
יתבשו הוהי־םאנ
יתצבקו םכתיבש־תא
םיוגה־לכמ םכתא
רשא תומוקמה־לכמו
םש םכתא יתחדה
יתבשהו הוהי־םאנ
םוקמה־לא םכתא
םכתא יתילגה־רשא
׃םשמ

15

ונל םיקה םתרמא יכ
׃הלבב םיאבנ הוהי

16

הוהי רמא הכ־יכ
בשויה ךלמה־לא
דוד אסכ־לא
בשויה םעה־לכ־לאו
םכיחא תאזה ריעב
םכתא ואצי־אל רשא
׃הלוגב

17

תואבצ הוהי רמא הכ
םב חלשמ יננה
בערה־תא ברחה־תא
יתתנו רבדה־תאו
םינאתכ םתוא
רשא םירעשה
׃ערמ הנלכאת־אל

18

םהירחא יתפדרו
רבדבו בערב ברחב
לכל העוזל םיתתנו
הלאל ץראה תוכלממ
הקרשלו המשלו
םיוגה־לכב הפרחלו
׃םש םיתחדה־רשא

19

ועמש־אל־רשא תחת
הוהי־םאנ ירבד־לא
םהילא יתחלש רשא
םיאבנה ידבע־תא
אלו חלשו םכשה
׃הוהי־םאנ םתעמש

20

ועמש םתאו
הלוגה־לכ הוהי־רבד
םלשורימ יתחלש־רשא
׃הלבב

21

תואבצ הוהי רמא־הכ
לארשי יהלא
הילוק־ןב באחא־לא
־ןב והיקדצ־לאו
םכל םיאבנה הישעמ
ןתנ יננה רקש ימשב
רצארדכובנ דיב םתא
םכהו לבב־ךלמ
׃םכיניעל

22

לכל הללק םהמ חקלו
רשא הדוהי תולג
ךמשי רמאל לבבב
והיקדצכ הוהי
םלק־רשא בחאכו
׃שאב לבב־ךלמ

23

הלבנ ושע רשא ןעי
ופאניו לארשיב
םהיער ישנ־תא
ימשב רבד ורבדיו
םתיוצ אול רשא רקש
דעו עדיוה יכנאו
׃הוהי־םאנ

24

ימלחנה והיעמש־לאו
׃רמאל רמאת

25

תואבצ הוהי רמא־הכ
רמאל לארשי יהלא
תחלש התא רשא ןעי
םירפס הכמשב
רשא םעה־לכ־לא
הינפצ־לאו םלשוריב
לאו ןהכה הישעמ־ןב
׃רמאל םינהכה ־לכ

26

תחת ןהכ ךנתנ הוהי
תויהל ןהכה עדיוהי
הוהי תיב םידקפ
עגשמ שיא־לכל
ותא התתנו אבנתמו
תכפהמה־לא
׃קניצה־לאו

27

תרעג אל המל התעו
יתתנעה והימריב
׃םכל אבנתמה

28

חלש ןכ־לע יכ
רמאל לבב ונילא
םיתב ונב איה הכרא
תונג ועטנו ובשו
׃ןהירפ־תא ולכאו

29

ןהכה הינפצ ארקיו
ינזאב הזה רפסה־תא
׃איבנה והימרי

30

הוהי־רבד יהיו
׃רמאל והימרי־לא

31

הלוגה־לכ־לע חלש
הוהי רמא הכ רמאל
ימלחנה היעמש־לא
םכל אבנ רשא ןעי
אל ינאו היעמש
םכתא חטביו ויתחלש
׃רקש־לע

32

הוהי רמא־הכ ןכל
היעמש־לע דקפ יננה
וערז־לעו ימלחנה
שיא ול היהי־אל
הזה םעה־ךותב בשוי
בוטב הארי־אלו
ימעל־השע ינא־רשא
הרס־יכ הוהי־םאנ
׃הוהי־לע רבד

Jeremiah 30

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: