Hebrew Old Testament

Jeremiah 30

Jeremiah

Return to Index

Chapter 31

1

הוהי־םאנ איהה תעב
לכל םיהלאל היהא
המהו לארשי תוחפשמ
׃םעל יל־ויהי

2

אצמ הוהי רמא הכ
ידירש םע רבדמב ןח
ועיגרהל ךולה ברח
׃לארשי

3

הארנ הוהי קוחרמ
םלוע תבהאו יל
ןכ־לע ךיתבהא
׃דסח ךיתכשמ

4

תינבנו ךנבא דוע
דוע לארשי תלותב
תאציו ךיפת ידעת
׃םיקחשמ לוחמב

5

םימרכ יעטת דוע
ועטנ ןורמש ירהב
׃וללחו םיעטנ

6

וארק םוי־שי יכ
םירפא רהב םירצנ
ןויצ הלענו ומוק
׃וניהלא הוהי־לא

7

הוהי רמא הכ־יכ
החמש בקעיל ונר
םיוגה שארב ולהצו
ורמאו וללה ועימשה
ךמע־תא הוהי עשוה
׃לארשי תיראש תא

8

םתוא איבמ יננה
םיתצבקו ןופצ ץראמ
רוע םב ץרא־יתכרימ
תדליו הרה חספו
לודג להק ודחי
׃הנה ובושי

9

ואבי יכבב
םליבוא םינונחתבו
ילחנ־לא םכילוא
אל רשי ךרדב םימ
יתייה־יכ הב ולשכי
םירפאו באל לארשיל
׃אוה ירכב

10

הוהי־רבד ועמש
םייאב ודיגהו םיוג
הרזמ ורמאו קחרממ
ונצבקי לארשי
׃ורדע הערכ ורמשו

11

הוהי הדפ־יכ
דימ ולאגו בקעי־תא
׃ונממ קזח

12

וננרו ואבו
ורהנו ןויצ־םורמב
הוהי בוט־לא
שרית־לעו ןגד־לע
רהצי ־לעו
רקבו ןאצ־ינב־לעו
ןגכ םשפנ התיהו
ופיסוי־אלו הור
׃דוע הבאדל

13

הלותב חמשת זא
םירחבו לוחמב
ודחי םינקזו
ןוששל םלבא יתכפהו
םיתחמשו םיתמחנו
׃םנוגימ

14

םינהכה שפנ יתיורו
יבוט־תא ימעו ןשד
׃הוהי־םאנ ועבשי

15

לוק הוהי רמא הכ
יכב יהנ עמשנ המרב
הכבמ לחר םירורמת
הנאמ הינב־לע
יכ הינב־לע םחנהל
׃ונניא

16

יענמ הוהי רמא הכ
ךיניעו יכבמ ךלוק
רכש שי יכ העמדמ
הוהי ־םאנ ךתלעפל
׃ביוא ץראמ ובשו

17

ךתירחאל הוקת־שיו
ובשו הוהי־םאנ
׃םלובגל םינב

18

םירפא יתעמש עומש
ינתרסי דדונתמ
דמל אל לגעכ רסואו
יכ הבושאו ינבישה
׃יהלא הוהי התא

19

יבוש ירחא־יכ
יעדוה ירחאו יתמחנ
יתשב ךרי־לע יתקפס
יכ יתמלכנ־םגו
׃ירוענ תפרח יתאשנ

20

םירפא יל ריקי ןבה
םיעשעש דלי םא
וב ירבד ידמ־יכ
דוע ונרכזא רכז
ול יעמ ומה ןכ־לע
ונמחרא םחר
׃הוהי־םאנ

21

םיניצ ךל יביצה
םירורמת ךל ימש
ךרד הלסמל ךבל יתש
תלותב יבוש יתכלה
ךירע־לא יבש לארשי
׃הלא

22

ןיקמחתת יתמ־דע
ארב־יכ הבבושה תבה
ץראב השדח הוהי
׃רבג בבוסת הבקנ

23

תואבצ הוהי רמא־הכ
דוע לארשי יהלא
הזה רבדה־תא ורמאי
וירעבו הדוהי ץראב
םתובש־תא יבושב
הוהי ךכרבי
׃שדקה רה קדצ־הונ

24

הדוהי הב ובשיו
ודחי וירע־לכו
׃רדעב ועסנו םירכא

25

שפנ יתיורה יכ
הבאד שפנ־לכו הפיע
׃יתאלמ

26

יתציקה תאז־לע
הברע יתנשו האראו
׃יל

27

םיאב םימי הנה
יתערזו הוהי־םאנ
לארשי תיב־תא
ערז הדוהי תיב־תאו
׃המהב ערזו םדא

28

יתדקש רשאכ היהו
שותנל םהילע
סרהלו ץותנלו
ןכ ערהלו דיבאהלו
תונבל םהילע דקשא
׃הוהי־םאנ עוטנלו

29

םהה םימיב
תובא דוע ורמאי־אל
ינשו רסב ולכא
׃הניהקת םינב

30

ונועב שיא־םא יכ
לכאה םדאה־לכ תומי
׃וינש הניהקת רסבה

31

םיאב םימי הנה
יתרכו הוהי־םאנ
לארשי תיב־תא
הדוהי תיב־תאו
׃השדח תירב

32

יתרכ רשא תירבכ אל
םויב םתובא־תא
םדיב יקיזחה
ץראמ םאיצוהל
המה־רשא םירצמ
יתירב־תא ורפה
םב יתלעב יכנאו
׃הוהי־םאנ

33

רשא תירבה תאז יכ
לארשי תיב־תא תרכא
םהה םימיה ירחא
יתתנ הוהי־םאנ
םברקב יתרות־תא
הנבתכא םבל־לעו
םיהלאל םהל יתייהו
יל ־ויהי המהו
׃םעל

34

שיא דוע ודמלי אלו
שיאו והער־תא
ועד רמאל ויחא־תא
םלוכ ־יכ הוהי־תא
םנטקמל יתוא ועדי
םלודג־דעו
חלסא יכ הוהי־םאנ
אל םתאטחלו םנועל
׃דוע־רכזא

35

ןתנ הוהי רמא הכ
תקח םמוי רואל שמש
רואל םיבכוכו חרי
םיה עגר הליל
הוהי וילג ומהיו
׃ומש תואבצ

36

םיקחה ושמי־םא
ינפלמ הלאה
ערז םג הוהי־םאנ
תויהמ ותבשי לארשי
ינפל יוג
׃םימיה־לכ

37

הוהי רמא הכ
םימש ודמי־םא
ורקחיו הלעמלמ
הטמל ץרא־ידסומ
סאמא ינא־םג
לארשי ערז־לכב
ושע רשא־לכ־לע
׃הוהי־םאנ

38

הוהי־םאנ םימי הנה
הוהיל ריעה התנבנו
רעש לאננח לדגממ
׃הנפה

39

הדמה הוק דוע אציו
ברג תעבג לע ודגנ
׃התעג בסנו

40

םירגפה קמעה־לכו
תומרשה־לכו ןשדהו
ןורדק לחנ־דע
םיסוסה רעש תנפ־דע
הוהיל שדק החרזמ
סרהי־אלו שתני־אל
׃םלועל דוע

Jeremiah 32

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: