Hebrew Old Testament

Jeremiah 32

Jeremiah

Return to Index

Chapter 33

1

הוהי־רבד יהיו
תינש והימרי־לא
רוצע ונדוע אוהו
׃רמאל הרטמה רצחב

2

השע הוהי רמא־הכ
התוא רצוי הוהי
׃ומש הוהי הניכהל

3

ךנעאו ילא ארק
תולדג ךל הדיגאו
׃םתעדי אל תורצבו

4

הוהי רמא הכ יכ
יתב־לע לארשי יהלא
יתב־לעו תאזה ריעה
םיצתנה הדוהי יכלמ
תוללסה־לא
׃ברחה־לאו

5

םחלהל םיאב
םאלמלו םידשכה־תא
םדאה ירגפ־תא
יפאב יתיכה־רשא
רשאו יתמחבו
ריעהמ ינפ יתרתסה
׃םתער־לכ לע תאזה

6

הכרא הל־הלעמ יננה
םיתאפרו אפרמו
תרתע םהל יתילגו
׃תמאו םולש

7

תובש־תא יתבשהו
תובש תאו הדוהי
םיתנבו לארשי
׃הנשארבכ

8

םנוע־לכמ םיתרהטו
יל־ואטח רשא
יתחלסו
רשא םהיתונוע־לוכל
ועשפ רשאו יל־ואטח
׃יב

9

ןושש םשל יל התיהו
לכל תראפתלו הלהתל
רשא ץראה ייוג
־לכ־תא ועמשי
יכנא רשא הבוטה
ודחפו םתא השע
הבוטה־לכ לע וזגרו
רשא םולשה־לכ לעו
׃הל השע יכנא

10

דוע הוהי רמא הכ
הזה־םוקמב עמשי
ברח םירמא םתא רשא
םדא ןיאמ אוה
ירעב המהב ןיאמו
תוצחבו הדוהי
תומשנה םלשורי
ןיאמו םדא ןיאמ
׃המהב ןיאמו בשוי

11

לוקו ןושש לוק
לוקו ןתח לוק החמש
םירמא לוק הלכ
הוהי־תא ודוה
הוהי בוט־יכ תואבצ
ודסח םלועל־יכ
תיב הדות םיאבמ
־תא בישא־יכ הוהי
הנשארבכ ץראה־תובש
׃הוהי רמא

12

תואבצ הוהי רמא־הכ
םוקמב היהי דוע
םדא־ןיאמ ברחה הזה
המהב־דעו
הונ וירע־לכבו
׃ןאצ םיצברמ םיער

13

ירעב רהה ירעב
בגנה ירעבו הלפשה
ןמינב ץראבו
םלשורי יביבסבו
דע הדוהי ירעבו
ןאצה הנרבעת
רמא הנומ ידי־לע
׃הוהי

14

םיאב םימי הנה
יתמקהו הוהי־םאנ
רשא בוטה רבדה־תא
תיב־לא יתרבד
תיב־לעו לארשי
׃הדוהי

15

תעבו םהה םימיב
דודל חימצא איהה
השעו הקדצ חמצ
׃ץראב הקדצו טפשמ

16

עשות םהה םימיב
םלשוריו הדוהי
הזו חטבל ןוכשת
הוהי הל־ארקי־רשא
׃ונקדצ

17

הוהי רמא הכ־יכ
שיא דודל תרכי־אל
אסכ־לע בשי
׃לארשי־תיב

18

םיולה םינהכלו
ינפלמ שיא תרכי־אל
ריטקמו הלוע הלעמ
חבז ־השעו החנמ
׃םימיה־לכ

19

הוהי־רבד יהיו
׃רומאל והימרי־לא

20

הוהי רמא הכ
יתירב־תא ורפת־םא
יתירב־תאו םויה
תויה יתלבלו הלילה
׃םתעב הלילו־םמוי

21

רפת יתירב־םג
ידבע דוד־תא
ךלמ ןב ול־תויהמ
םיולה־תאו ואסכ־לע
׃יתרשמ םינהכה

22

אבצ רפסי־אל רשא
לוח דמי אלו םימשה
הברא ןכ םיה
ידבע דוד ערז־תא
יתרשמ םיולה־תאו
׃יתא

23

הוהי־רבד יהיו
׃רמאל והימרי־לא

24

םעה־המ תיאר אולה
יתש רמאל ורבד הזה
רחב רשא תוחפשמה
םסאמיו םהב הוהי
ןוצאני ימע־תאו
יוג דוע תויהמ
׃םהינפל

25

אל־םא הוהי רמא הכ
הלילו םמוי יתירב
ץראו םימש תוקח
׃יתמש־אל

26

דודו בוקעי ערז־םג
תחקמ סאמא ידבע
םילשמ וערזמ
קחשי םהרבא ערז־לא
בושא־יכ בקעיו
׃םיתמחרו םתובש־תא

Jeremiah 34

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: