Hebrew Old Testament

Jeremiah 33

Jeremiah

Return to Index

Chapter 34

1

היה־רשא רבדה
תאמ והימרי־לא
רצארדכובנו הוהי
וליח־לכו לבב־ךלמ
ץרא תוכלממ־לכו
ודי תלשממ
םימחלנ םימעה־לכו
םלשורי־לע
׃רמאל הירע־לכ־לעו

2

יהלא הוהי רמא־הכ
תרמאו ךלה לארשי
ךלמ והיקדצ־לא
וילא תרמאו הדוהי
יננה הוהי רמא הכ
תאזה ריעה־תא ןתנ
הפרשו לבב־ךלמ דיב
׃שאב

3

ודימ טלמת אל התאו
ודיבו שפתת שפת יכ
ךיניעו ןתנת
לבב ־ךלמ יניע־תא
והיפו הניארת
לבבו רבדי ךיפ־תא
׃אובת

4

הוהי־רבד עמש ךא
הדוהי ךלמ והיקדצ
ךילע הוהי רמא־הכ
׃ברחב תומת אל

5

תומת םולשב
ךיתובא תופרשמכו
םינשארה םיכלמה
ןכ ךינפל ויה־רשא
יוהו ךל־ופרשי
ךל־ודפסי ןודא
יתרבד־ינא רבד־יכ
׃הוהי־םאנ

6

והימרי רבדיו
והיקדצ־לא איבנה
תא הדוהי ךלמ
הלאה םירבדה־לכ
׃םלשוריב

7

לבב־ךלמ ליחו
םלשורי־לע םימחלנ
הדוהי ירע־לכ לעו
שיכל ־לא תורתונה
הנה יכ הקזע־לאו
הדוהי ירעב וראשנ
׃רצבמ ירע

8

היה־רשא רבדה
תאמ והימרי־לא
תרכ ירחא הוהי
תירב והיקדצ ךלמה
רשא םעה־לכ ־תא
םהל ארקל םלשוריב
׃רורד

9

ודבע־תא שיא חלשל
ותחפש־תא שיאו
הירבעהו ירבעה
־דבע יתלבל םישפח
והיחא ידוהיב םב
׃שיא

10

םירשה־לכ ועמשיו
ואב־רשא םעה־לכו
שיא חלשל תירבב
שיאו ודבע־תא
םישפח ותחפש־תא
דוע םב־דבע יתלבל
׃וחלשיו ועמשיו

11

ןכ־ירחא ובושיו
םידבעה־תא ובשיו
רשא תוחפשה־תאו
םישפח וחלש
םידבעל םושיבכיו
׃תוחפשלו

12

הוהי־רבד יהיו
תאמ והימרי־לא
׃רמאל הוהי

13

יהלא הוהי רמא־הכ
יתרכ יכנא לארשי
םכיתובא־תא תירב
םתוא יאצוה םויב
תיבמ םירצמ ץראמ
׃רמאל םידבע

14

םינש עבש ץקמ
ויחא־תא שיא וחלשת
ךל רכמי־רשא ירבעה
םינש שש ךדבעו
ךמעמ ישפח ותחלשו
םכיתובא ועמש־אלו
וטה אלו ילא
׃םנזא־תא

15

םויה םתא ובשתו
רשיה־תא ושעתו
רורד ארקל יניעב
ותרכתו והערל שיא
תיבב ינפל תירב
ימש ארקנ־רשא
׃וילע

16

וללחתו ובשתו
שיא ובשתו ימש־תא
שיאו ודבע־תא
־רשא ותחפש־תא
םשפנל םישפח םתחלש
תויהל םתא ושבכתו
םידבעל םכל
׃תוחפשלו

17

הוהי רמא־הכ ןכל
ילא םתעמש־אל םתא
שיא רורד ארקל
והערל שיאו ויחאל
רורד םכל ארק יננה
ברחה־לא הוהי־םאנ
בערה־לאו רבדה־לא
העוזל םכתא יתתנו
׃ץראה תוכלממ לכל

18

םישנאה־תא יתתנו
יתרב־תא םירבעה
ומיקה־אל רשא
רשא תירבה ירבד־תא
לגעה ינפל ותרכ
םינשל ותרכ רשא
׃וירתב ןיב ורבעיו

19

ירשו הדוהי ירש
םיסרסה םלשורי
םע לכו םינהכהו
ןיב םירבעה ץראה
׃לגעה ירתב

20

דיב םתוא יתתנו
ישקבמ דיבו םהיביא
םתלבנ התיהו םשפנ
םימשה ףועל לכאמל
׃ץראה תמהבלו

21

והיקדצ־תאו
הדוהי־ךלמ
דיב ןתא וירש־תאו
ישקבמ דיבו םהיביא
ךלמ ליח דיבו םשפנ
׃םכילעמ םילעה לבב

22

הוצמ יננה
םיתבשהו הוהי־םאנ
תאזה ריעה־לא
הילע ומחלנו
שאב הפרשו הודכלו
ןתא הדוהי ירע־תאו
׃בשי ןיאמ הממש

Jeremiah 35

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: