Hebrew Old Testament

Jeremiah 34

Jeremiah

Return to Index

Chapter 35

1

היה־רשא רבדה
תאמ והימרי־לא
םיקיוהי ימיב הוהי
ךלמ והישאי־ןב
׃רמאל הדוהי

2

תיב־לא ךולה
םתוא תרבדו םיבכרה
הוהי תיב םתואבהו
תוכשלה תחא־לא
׃ןיי םתוא תיקשהו

3

הינזאי־תא חקאו
והימרי־ןב
הינצבח־ןב
ויחא־תאו
תאו וינב־לכ־תאו
׃םיבכרה תיב־לכ

4

הוהי תיב םתא אבאו
ןנח ינב תכשל־לא
שיא והילדגי־ןב
לצא ־רשא םיהלאה
רשא םירשה תכשל
והישעמ תכשלל לעממ
׃ףסה רמש םלש־ןב

5

ינב ינפל ןתאו
םיעבג םיבכרה־תיב
תוסכו ןיי םיאלמ
־ותש םהילא רמאו
׃ןיי

6

אל ורמאיו
בדנוי יכ ןיי־התשנ
הוצ וניבא בכר־ןב
אל רמאל ונילע
םתא ןיי־ותשת
׃םלוע־דע םכינבו

7

ערזו ונבת־אל תיבו
םרכו וערזת־אל
היהי אלו ועטת־אל
םילהאב יכ םכל
םכימי־לכ ובשת
םימי ויחת ןעמל
המדאה ינפ־לע םיבר
׃םש םירג םתא רשא

8

בדנוהי לוקב עמשנו
לכל וניבא בכר־ןב
יתלבל ונוצ רשא
־לכ ןיי־תותש
ונישנ ונחנא ונימי
׃וניתנבו ונינב

9

םיתב תונב יתלבלו
הדשו םרכו ונתבשל
׃ונל־היהי אל ערזו

10

עמשנו םילהאב בשנו
ונוצ־רשא לככ שענו
׃וניבא בדנוי

11

תולעב יהיו
לבב־ךלמ רצארדכובנ
ואב רמאנו ץראה־לא
ינפמ םלשורי אובנו
ינפמו םידשכה ליח
בשנו םרא ליח
׃םלשוריב

12

הוהי־רבד יהיו
׃רמאל והימרי־לא

13

תואבצ הוהי רמא־הכ
ךלה לארשי יהלא
הדוהי שיאל תרמאו
םלשורי יבשוילו
רסומ וחקת אולה
ירבד־לא עמשל
׃הוהי־םאנ

14

ירבד־תא םקוה
בכר־ןב בדנוהי
וינב־תא הוצ־רשא
ןיי־תותש יתלבל
םויה־דע ותש אלו
תא ועמש יכ הזה
יכנאו םהיבא תוצמ
םכשה םכילא יתרבד
םתעמש אלו רבדו
׃ילא

15

םכילא חלשאו
םיאבנה ידבע־לכ־תא
רמאל חלשו םיכשה
וכרדמ שיא אנ־ובש
וביטיהו הערה
וכלת־לאו םכיללעמ
םירחא םיהלא ירחא
ובשו םדבעל
יתתנ־רשא המדאה־לא
אלו םכיתבאלו םכל
םכנזא־תא םתיטה
׃ילא םתעמש אלו

16

ינב ומיקה יכ
בכר־ןב בדנוהי
רשא םהיבא תוצמ־תא
אל הזה םעהו םוצ
׃ילא ועמש

17

הוהי רמא־הכ ןכל
יהלא תואבצ יהלא
איבמ יננה לארשי
לאו הדוהי־לא
םלשורי יבשוי־לכ
רשא הערה־לכ תא
ןעי םהילע יתרבד
אלו םהילא יתרבד
םהל ארקאו ועמש
׃ונע אלו

18

רמא םיבכרה תיבלו
רמא־הכ והימרי
יהלא תואבצ הוהי
רשא ןעי לארשי
תוצמ־לע םתעמש
םכיבא בדנוהי
ורמשתו
ויתוצמ־לכ־תא
־רשא לככ ושעתו
׃םכתא הוצ

19

הוהי רמא הכ ןכל
לארשי יהלא תואבצ
שיא תרכי־אל
דמע בכר־ןב בדנויל
׃םימיה־לכ ינפל

Jeremiah 36

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: