Hebrew Old Testament

Jeremiah 35

Jeremiah

Return to Index

Chapter 36

1

תעיברה הנשב יהיו
םיקיוהיל
ךלמ והישאי־ןב
רבדה היה הדוהי
והימרי ־לא הזה
׃רמאל הוהי תאמ

2

רפס־תלגמ ךל־חק
תא הילא תבתכו
םירבדה־לכ
ךילא יתרבד־רשא
לארשי ־לע
הדוהי־לעו
םוימ םיוגה־לכ־לעו
ימימ ךילא יתרבד
םויה דעו והישאי
׃הזה

3

תיב ועמשי ילוא
הערה־לכ תא הדוהי
בשח יכנא רשא
ןעמל םהל תושעל
וכרדמ שיא ובושי
םנועל יתחלסו הערה
׃םתאטחלו

4

והימרי ארקיו
הירנ־ןב ךורב־תא
יפמ ךורב בתכיו
ירבד־לכ תא והימרי
וילא רבד־רשא הוהי
׃רפס־תלגמ־לע

5

והימרי הוציו
ינא רמאל ךורב־תא
אובל לכוא אל רוצע
׃הוהי תיב

6

תארקו התא תאבו
הלגמב
יפמ־תבתכ־רשא
הוהי ירבד־תא
תיב םעה ינזאב
םגו םוצ םויב הוהי
הדוהי־לכ ינזאב
םהירעמ םיאבה
׃םארקת

7

םתנחת לפת ילוא
ובשיו הוהי ינפל
הערה וכרדמ שיא
המחהו ףאה לודג־יכ
הוהי רבד־רשא
׃הזה םעה־לא

8

הירנ־ןב ךורב שעיו
והוצ־רשא לככ
ארקל איבנה והימרי
הוהי ירבד רפסב
׃הוהי תיב

9

תישמחה הנשב יהיו
םיקיוהיל
והישאי־ןב
שדחב הדוהי־ךלמ
םוצ וארק יעשתה
םעה־לכ הוהי ינפל
םעה־לכו םלשוריב
הדוהי ירעמ םיאבה
׃םלשוריב

10

רפסב ךורב ארקיו
והימרי ירבד־תא
תכשלב הוהי תיב
ןפש־ןב והירמג
ןוילעה רצחב רפסה
הוהי־תיב רעש חתפ
ינזאב שדחה
׃םעה־לכ

11

והיכמ עמשיו
ןפש־ןב והירמג־ןב
הוהי ירבד־לכ־תא
׃רפסה לעמ

12

ךלמה־תיב דריו
רפסה תכשל־לע
םירשה־לכ םש־הנהו
עמשילא םיבשוי
והילדו רפסה
ןתנלאו והיעמש־ןב
והירמגו רובכע־ןב
והיקדצו ןפש־ןב
והיננח ־ןב
׃םירשה־לכו

13

תא והיכמ םהל דגיו
עמש רשא םירבדה־לכ
רפסב ךורב ארקב
׃םעה ינזאב

14

םירשה־לכ וחלשיו
ידוהי־תא ךורב־לא
והינתנ־ןב
ישוכ־ןב והימלש־ןב
רשא הלגמה רמאל
םעה ינזאב הב תארק
ךלו ךדיב הנחק
־ןב ךורב חקיו
הלגמה־תא והירנ
׃םהילא אביו ודיב

15

אנ בש וילא ורמאיו
ונינזאב הנארקו
ךורב ארקיו
׃םהינזאב

16

םעמשכ יהיו
ודחפ םירבדה־לכ־תא
והער־לא שיא
ךורב־לא ורמאיו
תא ךלמל דיגנ דיגה
׃הלאה םירבדה־לכ

17

ולאש ךורב־תאו
ונל אנ־דגה רמאל
תבתכ ךיא
הלאה םירבדה־לכ־תא
׃ויפמ

18

ךורב םהל רמאיו
תא ילא ארקי ויפמ
הלאה םירבדה־לכ
רפסה ־לע בתכ ינאו
׃וידב

19

םירשה ורמאיו
רתסה ךל ךורב־לא
שיאו והימריו התא
׃םתא הפיא עדי־לא

20

ךלמה־לא ואביו
הלגמה־תאו הרצח
תכשלב ודקפה
רפסה עמשילא
ךלמה ינזאב ודיגיו
׃םירבדה־לכ תא

21

ךלמה חלשיו
תחקל ידוהי־תא
החקיו הלגמה־תא
רפסה עמשילא תכשלמ
ידוהי הארקיו
ינזאבו ךלמה ינזאב
םידמעה םירשה־לכ
׃ךלמה לעמ

22

תיב בשוי ךלמהו
יעישתה שדחב ףרחה
וינפל חאה־תאו
׃תרעבמ

23

ידוהי אורקכ יהיו
העבראו תותלד שלש
רפסה רעתב הערקי
רשא שאה ־לא ךלשהו
םת־דע חאה־לא
שאה־לע הלגמה־לכ
׃חאה־לע רשא

24

וערק אלו ודחפ אלו
ךלמה םהידגב־תא
םיעמשה וידבע־לכו
םירבדה ־לכ תא
׃הלאה

25

והילדו ןתנלא םגו
ועגפה והירמגו
ףרש יתלבל ךלמב
עמש אלו הלגמה־תא
׃םהילא

26

ךלמה הוציו
ךלמה־ןב לאמחרי־תא
והירש־תאו
לאירזע־ןב
והימלש־תאו
תחקל לאדבע־ןב
תאו רפסה ךורב־תא
איבנה והימרי
׃הוהי םרתסיו

27

הוהי־רבד יהיו
ירחא והימרי־לא
הלגמה־תא ךלמה ףרש
רשא םירבדה־תאו
יפמ ךורב בתכ
׃רמאל והימרי

28

הלגמ ךל־חק בוש
תא הילע בתכו תרחא
םינשארה םירבדה־לכ
הלגמה־לע ויה רשא
ףרש רשא הנשארה
םיקיוהי
׃הדוהי־ךלמ

29

םיקיוהי־לעו
הכ רמאת הדוהי־ךלמ
תפרש התא הוהי רמא
תאזה הלגמה־תא
תבתכ עודמ רמאל
אובי־אב רמאל הילע
תיחשהו לבב־ךלמ
תאזה ץראה־תא
םדא הנממ תיבשהו
׃המהבו

30

הוהי רמא־הכ ןכל
ךלמ םיקיוהי־לע
ול־היהי־אל הדוהי
דוד אסכ־לע בשוי
תכלשמ היהת ותלבנו
חרקלו םויב ברחל
׃הלילב

31

וילע יתדקפו
וערז־לעו
םנוע־תא וידבע־לעו
םהילע יתאבהו
םלשורי יבשי־לעו
תא הדוהי שיא־לאו
יתרבד־רשא הערה־לכ
׃ועמש אלו םהילא

32

הלגמ חקל והימריו
הנתיו תרחא
והירנ־ןב ךורב־לא
הילע בתכיו רפסה
תא והימרי יפמ
רשא רפסה ירבד־לכ
םיקיוהי ףרש
שאב הדוהי־ךלמ
םהילע ףסונ דועו
׃המהכ םיבר םירבד

Jeremiah 37

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: