Hebrew Old Testament

Jeremiah 36

Jeremiah

Return to Index

Chapter 37

1

והיקדצ ךלמ־ךלמיו
תחת והישאי־ןב
םיקיוהי־ןב והינכ
ךילמה רשא
לבב־ךלמ רצארדכובנ
׃הדוהי ץראב

2

אוה עמש אלו
ץראה םעו וידבעו
רשא הוהי ירבד־לא
והימרי דיב רבד
׃איבנה

3

והיקדצ ךלמה חלשיו
הימלש־ןב לכוהי־תא
והינפצ־תאו
ןהכה הישעמ־ןב
איבנה והימרי־לא
אנ־ללפתה רמאל
הוהי־לא ונדעב
׃וניהלא

4

אציו אב והימריו
ונתנ־אלו םעה ךותב
׃אילכה תיב ותא

5

אצי הערפ ליחו
ועמשיו םירצממ
םירצה םידשכה
םעמש־תא םלשורי־לע
׃םלשורי לעמ ולעיו

6

הוהי־רבד יהיו
איבנה והימרי־לא
׃רמאל

7

יהלא הוהי רמא־הכ
ורמאת הכ לארשי
חלשה הדוהי ךלמ־לא
ינשרדל ילא םכתא
אציה הערפ ליח הנה
בש הרזעל םכל
׃םירצמ וצראל

8

םידשכה ובשו
ריעה־לע ומחלנו
הפרשו הדכלו תאזה
׃שאב

9

הוהי רמא הכ
םכיתשפנ ואשת־לא
וכלי ךלה רמאל
םידשכה ונילעמ
׃וכלי אל־יכ

10

םתיכה־םא יכ
םידשכ ליח־לכ
םכתא םימחלנה
םישנא םב וראשנו
ולהאב שיא םירקדמ
ופרשו ומוקי
׃שאב תאזה ריעה־תא

11

ליח תולעהב היהו
םלשורי לעמ םידשכה
׃הערפ ליח ינפמ

12

והימרי אציו
ץרא תכלל םלשורימ
םשמ קלחל ןמינב
׃םעה ךותב

13

רעשב אוה־יהיו
לעב םשו ןמינב
הייארי ומשו תדקפ
־ןב הימלש־ןב
שפתיו היננח
איבנה והימרי־תא
םידשכה־לא רמאל
׃לפנ התא

14

רקש והימרי רמאיו
לפנ ינניא
עמש אלו םידשכה־לע
הייארי שפתיו וילא
והאביו והימריב
׃םירשה־לא

15

םירשה ופצקיו
וכהו והימרי־לע
ותוא ונתנו ותא
תיב רוסאה תיב
רפסה ןתנוהי
תיבל ושע ותא־יכ
׃אלכה

16

והימרי אב יכ
רובה תיב־לא
תוינחה־לאו
והימרי םש־בשיו
׃םיבר םימי

17

והיקדצ ךלמה חלשיו
והלאשיו והחקיו
רתסב ותיבב ךלמה
תאמ רבד שיה רמאיו
והימרי רמאיו הוהי
דיב רמאיו שי
׃ןתנת לבב־ךלמ

18

והימרי רמאיו
המ והיקדצ ךלמה־לא
ךידבעלו ךל יתאטח
םתתנ ־יכ הזה םעלו
׃אלכה תיב־לא יתוא

19

םכיאיבנ ויאו
רמאל םכל ואבנ־רשא
לבב־ךלמ אבי־אל
ץראה לעו םכילע
׃תאזה

20

ינדא אנ־עמש התעו
יתנחת אנ־לפת ךלמה
ינבשת־לאו ךינפל
רפסה ןתנוהי תיב
׃םש תומא אלו

21

והיקדצ ךלמה הוציו
והימרי־תא ודקפיו
ןתנו הרטמה רצחב
םויל םחל ־רככ ול
םת־דע םיפאה ץוחמ
ריעה־ןמ םחלה־לכ
רצחב והימרי בשיו
׃הרטמה

Jeremiah 38

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: