Hebrew Old Testament

Jeremiah 43

Jeremiah

Return to Index

Chapter 44

1

היה רשא רבדה
לא והימרי־לא
םיבשיה םידוהיה־לכ
םיבשיה םירצמ ץראב
סחנפחתבו לדגמב
סורתפ ץראבו ףנבו
׃רמאל

2

תואבצ הוהי רמא־הכ
םתא לארשי יהלא
הערה־לכ תא םתיאר
יתאבה רשא
לעו םלשורי־לע
םנהו הדוהי ירע־לכ
הזה םויה הברח
׃בשוי םהב ןיאו

3

ושע רשא םתער ינפמ
רטקל תכלל ינסעכהל
םירחא םיהלאל דבעל
המה םועדי אל רשא
׃םכיתבאו םתא

4

םכילא חלשאו
ידבע־לכ־תא
םיכשה םיאיבנה
אנ־לא רמאל חלשו
הבעתה־רבד תא ושעת
׃יתאנש רשא תאזה

5

וטה־אלו ועמש אלו
בושל םנזא־תא
רטק יתלבל םתערמ
׃םירחא םיהלאל

6

יפאו יתמח ךתתו
הדוהי ירעב רעבתו
םלשורי תוצחבו
הברחל הנייהתו
׃הזה םויכ הממשל

7

הוהי רמא־הכ התעו
יהלא תואבצ יהלא
םתא המל לארשי
הלודג הער םישע
תירכהל םכתשפנ־לא
ללוע השאו־שיא םכל
הדוהי ךותמ קנויו
םכל ריתוה יתלבל
׃תיראש

8

ישעמב ינסעכהל
םיהלאל רטקל םכידי
םירצמ ץראב םירחא
רוגל םיאב םתא־רשא
םכל תירכה ןעמל םש
םכתויה ןעמלו
לכב הפרחלו הללקל
׃ץראה ייוג

9

תוער־תא םתחכשה
תוער־תאו םכיתובא
תאו הדוהי יכלמ
תאו וישנ תוער
תער תאו םכתער
ושע רשא םכישנ
תוצחבו הדוהי ץראב
׃םלשורי

10

םויה דע ואכד אל
וארי אלו הזה
יתרותב וכלה־אלו
יתתנ־רשא יתקחבו
ינפלו םכינפל
׃םכיתובא

11

הוהי רמא־הכ ןכל
לארשי יהלא תואבצ
םכב ינפ םש יננה
תירכהלו הערל
׃הדוהי־לכ־תא

12

תיראש־תא יתחקלו
ומש־רשא הדוהי
אובל םהינפ
םש רוגל םירצמ־ץרא
ץראב לכ ומתו
ברחב ולפי םירצמ
ןטקמ ומתי בערב
ברחב לודג־דעו
ויהו ותמי בערבו
הללקלו המשל הלאל
׃הפרחלו

13

םיבשויה לע יתדקפו
רשאכ םירצמ ץראב
םלשורי־לע יתדקפ
׃רבדבו בערב ברחב

14

טילפ היהי אלו
תיראשל דירשו
םיאבה הדוהי
ץראב םש־רוגל
ץרא בושלו םירצמ
המה־רשא הדוהי
םשפנ־תא םיאשנמ
יכ םש תבשל בושל
יכ ובושי־אל
׃םיטלפ־םא

15

והימרי־תא ונעיו
םיעדיה םישנאה־לכ
םהישנ תורטקמ־יכ
םירחא םיהלאל
תודמעה םישנה־לכו
םעה־לכו לודג להק
םירצמ־ץראב םיבשיה
׃רמאל סורתפב

16

תרבד־רשא רבדה
הוהי םשב ונילא
׃ךילא םיעמש ונניא

17

השענ השע יכ
רבדה־לכ־תא
וניפמ אצי־רשא
םימשה תכלמל רטקל
םיכסנ הל ־ךיסהו
ונחנא ונישע רשאכ
וניכלמ וניתבאו
הדוהי ירעב ונירשו
םלשורי תוצחבו
היהנו םחל־עבשנו
אל הערו םיבוט
׃וניאר

18

רטקל ונלדח זא־ןמו
םימשה תכלמל
םיכסנ הל־ךסהו
ברחבו לכ ונרסח
׃ונמת בערבו

19

םירטקמ ונחנא־יכו
ךסהלו םימשה תכלמל
ידעלבמה םיכסנ הל
הל ונישע ונישנא
ךסהו הבצעהל םינוכ
׃םיכסנ הל

20

והימרי רמאיו
םעה־לכ־לא
םירבגה־לע
םישנה־לעו
םינעה םעה־לכ־לעו
׃רמאל רבד ותא

21

רשא רטקה־תא אולה
הדוהי ירעב םתרטק
םתא םלשורי תוצחבו
םכיכלמ םכיתובאו
ץראה םעו םכירשו
הוהי רכז םתא
׃ובל־לע הלעתו

22

דוע הוהי לכוי־אלו
ער ינפמ תאשל
ינפמ םכיללעמ
םתישע רשא תבעותה
הברחל םכצרא יהתו
ןיאמ הללקלו המשלו
׃הזה םויהכ בשוי

23

םתרטק רשא ינפמ
הוהיל םתאטח רשאו
לוקב םתעמש אלו
ותרתבו הוהי
ויתודעבו ויתקחבו
ןכ־לע םתכלה אל
הערה םכתא תארק
׃הזה םויכ תאזה

24

והימרי רמאיו
לאו םעה־לכ־לא
ועמש םישנה־לכ
הדוהי־לכ הוהי־רבד
׃םירצמ ץראב רשא

25

תואבצ־הוהי רמא־הכ
רמאל לארשי יהלא
םכישנו םתא
םכיפב הנרבדתו
םתאלמ םכידיבו
השענ השע רמאל
רשא ונירדנ־תא
תכלמל רטקל ונרדנ
הל ךסהלו םימשה
הנמיקת םיקה םיכסנ
השעו םכירדנ־תא
־תא הנישעת
׃םכירדנ

26

הוהי־רבד ועמש ןכל
םיבשיה הדוהי־לכ
יננה םירצמ ץראב
לודגה ימשב יתעבשנ
היהי־םא הוהי רמא
יפב ארקנ ימש דוע
רמא הדוהי שיא־לכ
הוהי ינדא־יח
׃םירצמ ץרא־לכב

27

םהילע דקש יננה
הבוטל אלו הערל
הדוהי שיא־לכ ומתו
םירצמ ־ץראב רשא
בערבו ברחב
׃םתולכ־דע

28

ןובשי ברח יטילפו
ץרא םירצמ ץרא־ןמ
רפסמ יתמ הדוהי
תיראש ־לכ ועדיו
םיאבה הדוהי
רוגל םירצמ־ץראל
םוקי ימ־רבד םש
׃םהמו ינממ

29

תואה םכל־תאזו
דקפ־יכ הוהי־םאנ
םוקמב םכילע ינא
יכ ועדת ןעמל הזה
ירבד ומוקי םוק
׃הערל םכילע

30

יננה הוהי רמא הכ
ערפח הערפ־תא ןתנ
דיב םירצמ־ךלמ
ישקבמ דיבו ויביא
יתתנ רשאכ ושפנ
והיקדצ־תא
דיב הדוהי־ךלמ
לבב־ךלמ רצארדכובנ
׃ושפנ שקבמו וביא

Jeremiah 45

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: