Hebrew Old Testament

Jeremiah 44

Jeremiah

Return to Index

Chapter 45

1

רבד רשא רבדה
איבנה והימרי
הירנ־ןב ךורב־לא
םירבדה־תא ובתכב
יפמ רפס־לע הלאה
הנשב והימרי
םיקיוהיל תיעברה
ךלמ והישאי־ןב
׃רמאל הדוהי

2

יהלא הוהי רמא־הכ
׃ךורב ךילע לארשי

3

יל אנ־יוא תרמא
ןוגי הוהי ףסי־יכ
יתעגי יבאכמ־לע
אל החונמו יתחנאב
׃יתאצמ

4

הכ וילא רמאת הכ
הנה הוהי רמא
סרה ינא יתינב־רשא
ינא יתעטנ־רשא תאו
ץראה־לכ־תאו שתנ
׃איה

5

ךל־שקבת התאו
יכ שקבת־לא תולדג
הער איבמ יננה
־םאנ רשב־לכ־לע
ךל יתתנו הוהי
לע ללשל ךשפנ־תא
רשא תומקמה־לכ
׃םש־ךלת

Jeremiah 46

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: