Hebrew Old Testament

Jeremiah 48

Jeremiah

Return to Index

Chapter 49

1

רמא הכ ןומע ינבל
ןיא םינבה הוהי
שרוי־םא לארשיל
שרי עודמ ול ןיא
ומעו דג־תא םכלמ
׃בשי וירעב

2

םיאב םימי הנה ןכל
יתעמשהו הוהי־םאנ
ןומע־ינב תבר־לא
התיהו המחלמ תעורת
היתנבו הממש לתל
שריו הנתצת שאב
וישרי־תא לארשי
׃הוהי רמא

3

יכ ןובשח יליליה
הנקעצ יע־הדדש
הנרגח הבר תונב
הנדפס םיקש
תורדגב הנטטושתהו
ךלי הלוגב םכלמ יכ
וירשו וינהכ
׃וידחי

4

םיקמעב יללהתת־המ
תבה ךקמע בז
החטבה הבבושה
אובי ימ היתרצאב
׃ילא

5

ךילע איבמ יננה
הוהי ינדא־םאנ דחפ
ךיביבס־לכמ תואבצ
וינפל שיא םתחדנו
׃דדנל ץבקמ ןיאו

6

בישא ןכ־ירחאו
ןומע־ינב תובש־תא
׃הוהי־םאנ

7

הוהי רמא הכ םודאל
דוע ןיאה תואבצ
הדבא ןמיתב המכח
החרסנ םינבמ הצע
׃םתמכח

8

וקימעה ונפה וסנ
יכ ןדד יבשי תבשל
יתאבה ושע דיא
׃ויתדקפ תע וילע

9

ךל ואב םירצב־םא
תוללוע וראשי אל
הלילב םיבנג־םא
׃םיד ותיחשה

10

יתפשח ינא־יכ
יתילג ושע־תא
הבחנו וירתסמ־תא
וערז דדש לכוי אל
וינכשו ויחאו
׃ונניאו

11

ינא ךימתי הבזע
ילע ךיתנמלאו היחא
׃וחטבת

12

הוהי רמא הכ־יכ
םטפשמ ןיא־רשא הנה
ותש סוכה תותשל
הקנ אוה התאו ותשי
יכ הקנת אל הקנת
׃התשת התש

13

יתעבשנ יב יכ
המשל־יכ הוהי־םאנ
הללקלו ברחל הפרחל
הרצב היהת
הנייהת הירע־לכו
׃םלוע תוברחל

14

תאמ יתעמש העומש
םיוגב ריצו הוהי
ואבו וצבקתה חולש
ומוקו הילע
׃המחלמל

15

ךיתתנ ןטק הנה־יכ
׃םדאב יוזב םיוגב

16

ךתא אישה ךתצלפת
ינכש ךבל ןודז
ישפת עלסה יוגחב
־יכ העבג םורמ
ךנק רשנכ היבגת
ךדירוא םשמ
׃הוהי־םאנ

17

המשל םודא התיהו
םשי הילע רבע לכ
קרשיו
׃התוכמ־לכ־לע

18

הרמעו םדס תכפהמכ
הוהי רמא הינכשו
שיא םש בשי־אל
הב רוגי־אלו
׃םדא־ןב

19

הלעי היראכ הנה
ןדריה ןואגמ
ןתיא הונ־לא
ונצירא העיגרא־יכ
רוחב ימו הילעמ
ימ יכ דקפא הילא
ינדיעי ימו ינומכ
רשא הער הז־ימו
׃ינפל דמעי

20

הוהי־תצע ועמש ןכל
םודא־לא ץעי רשא
בשח רשא ויתובשחמו
ןמית יבשי־לא
םובחסי אל־םא
אל־םא ןאצה יריעצ
׃םהונ םהילע םישי

21

השער םלפנ לוקמ
ףוס־םיב הקעצ ץראה
׃הלוק עמשנ

22

הלעי רשנכ הנה
ויפנכ שרפיו האדיו
בל היהו הרצב־לע
םויב םודא ירובג
השא בלכ אוהה
׃הרצמ

23

תמח השוב קשמדל
הער העמש־יכ דפראו
םיב וגמנ ועמש
אל טקשה הגאד
׃לכוי

24

התנפה קשמד התפר
הקיזחה טטרו סונל
התזחא םילבחו הרצ
׃הדלויכ

25

ריע הבזע־אל ךיא
׃ישושמ תירק הלהת

26

הירוחב ולפי ןכל
ישנא־לכו היתבחרב
םויב ומדי המחלמה
הוהי םאנ אוהה
׃תואבצ

27

תמוחב שא יתצהו
תונמרא הלכאו קשמד
׃דדה־ןב

28

תוכלממלו רדקל
הכה רשא רוצח
רוצארדכובנ
רמא הכ לבב־ךלמ
ולע ומוק הוהי
ודדשו רדק־לא
׃םדק־ינב־תא

29

וחקי םנאצו םהילהא
םהיתועירי
םהילמגו םהילכ־לכו
וארקו םהל ואשי
׃ביבסמ רוגמ םהילע

30

דאמ ודנ וסנ
יבשי תבשל וקימעה
הוהי־םאנ רוצח
םכילע ץעי־יכ
לבב־ךלמ רצארדכובנ
םהילע בשחו הצע
׃הבשחמ

31

יוג־לא ולע ומוק
חטבל בשוי וילש
םיתלד־אל הוהי־םאנ
דדב ול חירב־אלו
׃ונכשי

32

זבל םהילמג ויהו
ללשל םהינקמ ןומהו
חור־לכל םיתרזו
האפ יצוצק
איבא וירבע־לכמו
׃הוהי־םאנ םדיא־תא

33

ןועמל רוצח התיהו
םלוע־דע הממש םינת
שיא םש בשי־אל
הב רוגי־אלו
׃םדא־ןב

34

הוהי־רבד היה רשא
איבנה והימרי־לא
תישארב םליע־לא
היקדצ תוכלמ
׃רמאל הדוהי־ךלמ

35

תואבצ הוהי רמא הכ
תשק־תא רבש יננה
תישאר םליע
׃םתרובג

36

םליע־לא יתאבהו
עבראמ תוחור עברא
םיתרזו םימשה תוצק
הלאה תוחרה לכל
רשא יוגה היהי־אלו
יחדנ םש אובי־אל
׃םלוע

37

םליע־תא יתתחהו
ינפלו םהיביא ינפל
יתאבהו םשפנ ישקבמ
ןורח־תא הער םהילע
הוהי־םאנ יפא
םהירחא יתחלשו
יתולכ דע ברחה־תא
׃םתוא

38

םליעב יאסכ יתמשו
ךלמ םשמ יתדבאהו
׃הוהי־םאנ םירשו

39

םימיה תירחאב היהו
םליע תיבש־תא בושא
׃הוהי־םאנ

Jeremiah 50

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: