Hebrew Old Testament

Jeremiah 50

Jeremiah

Return to Index

Chapter 51

1

יננה הוהי רמא הכ
לבב־לע ריעמ
ימק בל יבשי־לאו
׃תיחשמ חור

2

םירז לבבל יתחלשו
וקקביו הורזו
ויה־יכ הצרא־תא
םויב ביבסמ הילע
׃הער

3

ךרדה ךרדי ךרדי־לא
לעתי־לאו ותשק
ולמחת־לאו ונירסב
ומירחה הירחב־לא
׃האבצ־לכ

4

ץראב םיללח ולפנו
םירקדמו םידשכ
׃היתוצוחב

5

לארשי ןמלא־אל יכ
ויהלאמ הדוהיו
יכ תואבצ הוהימ
םשא האלמ םצרא
׃לארשי שודקמ

6

לבב ךותמ וסנ
ושפנ שיא וטלמו
יכ הנועב ומדת־לא
הוהיל איה המקנ תע
׃הל םלשמ אוה לומג

7

לבב בהז־סוכ
תרכשמ הוהי־דיב
ותש הניימ ץראה־לכ
וללהתי ןכ־לע םיוג
׃םיוג

8

לבב הלפנ םאתפ
הילע וליליה רבשתו
הבואכמל ירצ וחק
׃אפרת ילוא

9

אלו לבב־תא ונאפר
ךלנו הובזע התפרנ
עגנ־יכ וצראל שיא
הטפשמ םימשה־לא
׃םיקחש־דע אשנו

10

הוהי איצוה
ואב וניתקדצ־תא
ןויצב הרפסנו
הוהי השעמ־תא
׃וניהלא

11

ואלמ םיצחה ורבה
הוהי ריעה םיטלשה
ידמ יכלמ חור־תא
ותמזמ לבב־לע־יכ
תמקנ־יכ התיחשהל
תמקנ איה הוהי
׃ולכיה

12

לבב תמוח־לא
וקיזחה סנ־ואש
םירמש ומיקה רמשמה
יכ םיבראה וניכה
הוהי םמז־םג
רבד־רשא תא השע־םג
׃לבב יבשי־לא

13

םיבר םימ־לע יתנכש
ךצק אב תרצוא תבר
׃ךעצב תמא

14

תואבצ הוהי עבשנ
יכ ושפנב
םדא ךיתאלמ־םא
ךילע ונעו קליכ
׃דדיה

15

ןיכמ וחכב ץרא השע
ותמכחב לבת
הטנ ותנובתבו
׃םימש

16

םימ ןומה ותת לוקל
םיאשנ לעיו םימשב
םיקרב ץרא־הצקמ
חור אציו השע רטמל
׃ויתרצאמ

17

תעדמ םדא־לכ רעבנ
לספמ ףרצ־לכ שיבה
וכסנ רקש יכ
׃םב חור־אלו

18

השעמ המה לבה
םתדקפ תעב םיעתעת
׃ודבאי

19

בוקעי קלח הלאכ־אל
אוה לכה רצוי־יכ
הוהי ותלחנ טבשו
׃ומש תואבצ

20

ילכ יל התא־ץפמ
ךב יתצפנו המחלמ
ךב יתחשהו םיוג
׃תוכלממ

21

סוס ךב יתצפנו
ךב יתצפנו ובכרו
׃ובכרו בכר

22

שיא ךב יתצפנו
ךב יתצפנו השאו
יתצפנו רענו ןקז
׃הלותבו רוחב ךב

23

הער ךב יתצפנו
ךב יתצפנו ורדעו
יתצפנו ודמצו רכא
׃םינגסו תוחפ ךב

24

לכלו לבבל יתמלשו
תא םידשכ יבשוי
ושע־רשא םתער־לכ
םאנ םכיניעל ןויצב
׃הוהי

25

רה ךילא יננה
הוהי־םאנ תיחשמה
ץראה־לכ־תא תיחשמה
ידי־תא יתיטנו
ךיתלגלגו ךילע
ךיתתנו םיעלסה־ןמ
׃הפרש רהל

26

ןבא ךממ וחקי־אלו
תודסומל ןבאו הנפל
םלוע תוממש־יכ
׃הוהי ־םאנ היהת

27

ועקת ץראב סנ־ואש
ושדק םיוגב רפוש
ועימשה םיוג הילע
טררא תוכלממ הילע
ודקפ זנכשאו ינמ
רספט הילע
קליכ סוס־ולעה
׃רמס

28

םיוג הילע ושדק
ידמ יכלמ־תא
היתוחפ־תא
תאו הינגס־לכ־תאו
׃ותלשממ ץרא־לכ

29

לחתו ץראה שערתו
לבב־לע המק יכ
םושל הוהי תובשחמ
המשל לבב ץרא־תא
׃בשוי ןיאמ

30

לבב ירובג ולדח
תודצמב ובשי םחלהל
ויה םתרובג התשנ
ותיצה םישנל
ורבשנ היתנכשמ
׃היחירב

31

ץורי ץר־תארקל ץר
דיגמ תארקל דיגמו
לבב ךלמל דיגהל
וריע הדכלנ־יכ
׃הצקמ

32

ושפתנ תורבעמהו
ופרש םימגאה־תאו
המחלמה ישנאו שאב
׃ולהבנ

33

הוהי רמא הכ יכ
לארשי יהלא תואבצ
תע ןרגכ לבב־תב
טעמ דוע הכירדה
׃הל ריצקה־תע האבו

34

ונממה ונלכא
לבב ךלמ רצארדכובנ
קיר ילכ ונגיצה
אלמ ןינתכ ונעלב
ינדעמ ושרכ
׃ונחידה

35

לבב־לע יראשו יסמח
ןויצ תבשי רמאת
יבשי־לא ימדו
רמאת םידשכ
׃םלשורי

36

הוהי רמא הכ ןכל
ךביר־תא בר־יננה
ךתמקנ־תא יתמקנו
המי ־תא יתברחהו
׃הרוקמ־תא יתשבהו

37

םילגל לבב התיהו
המש םינת־ןועמ
׃בשוי ןיאמ הקרשו

38

וגאשי םירפככ ודחי
׃תוירא ירוגכ ורענ

39

תישא םמחב
םהיתשמ־תא
ןעמל םיתרכשהו
ונשיו וזלעי
אלו םלוע־תנש
׃הוהי םאנ וציקי

40

םירככ םדירוא
םיליאכ חובטל
׃םידותע־םע

41

ךשש הדכלנ ךיא
תלהת שפתתו
התיה ךיא ץראה־לכ
׃םיוגב לבב המשל

42

םיה לבב־לע הלע
׃התסכנ וילג ןומהב

43

ץרא המשל הירע ויה
ץרא הברעו היצ
שיא־לכ ןהב בשי־אל
ןהב רבעי־אלו
׃םדא־ןב

44

לבבב לב־לע יתדקפו
ועלב־תא יתאצהו
ורהני־אלו ויפמ
םיוג דוע וילא
׃הלפנ לבב תמוח־םג

45

ימע הכותמ ואצ
ושפנ־תא שיא וטלמו
׃הוהי־ףא ןורחמ

46

םכבבל ךרי־ןפו
העומשב ואריתו
אבו ץראב תעמשנה
העומשה הנשב
הנשב וירחאו
ץראב סמחו העומשה
׃לשמ־לע לשמו

47

םיאב םימי הנה ןכל
יליספ־לע יתדקפו
שובת הצרא־לכו לבב
ולפי היללח ־לכו
׃הכותב

48

םימש לבב־לע וננרו
םהב רשא לכו ץראו
הל־אובי ןופצמ יכ
׃הוהי־םאנ םידדושה

49

יללח לפנל לבב־םג
לבבל־םג לארשי
יללח ולפנ
׃ץראה־לכ

50

וכלה ברחמ םיטלפ
ורכז ודמעת־לא
הוהי־תא קוחרמ
־לע הלעת םלשוריו
׃םכבבל

51

ונעמש־יכ ונשב
המלכ התסכ הפרח
םירז ואב יכ ונינפ
תיב ישדקמ־לע
׃הוהי

52

םיאב םימי־הנה ןכל
יתדקפו הוהי־םאנ
היליספ־לע
קנאי הצרא־לכבו
׃ללח

53

םימשה לבב הלעת־יכ
הזע םורמ רצבת יכו
םידדש ואבי יתאמ
׃הוהי ־םאנ הל

54

לבבמ הקעז לוק
ץראמ לודג רבשו
׃םידשכ

55

הוהי דדש־יכ
הנממ דבאו לבב־תא
ומהו לודג לוק
םיבר םימכ םהילג
׃םלוק ןואש ןתנ

56

לבב־לע הילע אב יכ
ודכלנו דדוש
התתח הירובג
לא יכ םתותשק
םלש הוהי תולמג
׃םלשי

57

הירש יתרכשהו
היתוחפ הימכחו
הירובגו הינגסו
םלוע־תנש ונשיו
וציקי אלו
הוהי ךלמה־םאנ
׃ומש תואבצ

58

תואבצ הוהי רמא־הכ
הבחרה לבב תומח
רערעתת רערע
שאב םיהבגה הירעשו
םימע ועגיו ותצי
םימאלו קיר־ידב
׃ופעיו שא־ידב

59

הוצ־רשא רבדה
איבנה והימרי
הירנ־ןב הירש־תא
ותכלב היסחמ־ןב
והיקדצ ־תא
לבב הדוהי־ךלמ
וכלמל תיעברה תנשב
׃החונמ רש הירשו

60

תא והימרי בתכיו
אובת־רשא הערה־לכ
דחא רפס־לא לבב־לא
םירבדה ־לכ תא
םיבתכה הלאה
׃לבב־לא

61

והימרי רמאיו
לבב ךאבכ הירש־לא
תא תארקו תיארו
׃הלאה םירבדה־לכ

62

התא הוהי תרמאו
הזה םוקמה־לא תרבד
יתלבל ותירכהל
בשוי וב־תויה
המהב־דעו םדאמל
םלוע תוממש־יכ
׃היהת

63

ארקל ךתלככ היהו
רשקת הזה רפסה־תא
ותכלשהו ןבא וילע
׃תרפ ךות־לא

64

עקשת הככ תרמאו
ינפמ םוקת־אלו לבב
יכנא רשא הערה
ופעיו הילע איבמ
ירבד הנה־דע
׃והימרי

Jeremiah 52

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: