Hebrew Old Testament

Jeremiah 51

Jeremiah

Return to Index

Chapter 52

1

הנש תחאו םירשע־ןב
תחאו וכלמב והיקדצ
ךלמ הנש הרשע
ומא םשו םלשוריב
והימרי־תב לטימח
׃הנבלמ

2

יניעב ערה שעיו
השע־רשא לככ הוהי
׃םיקיוהי

3

הוהי ףא־לע יכ
םלשוריב התיה
וכילשה־דע הדוהיו
וינפ לעמ םתוא
ךלמב והיקדצ דרמיו
׃לבב

4

תיעשתה הנשב יהיו
ירישעה שדחב וכלמל
אב שדחל רושעב
לבב־ךלמ רצארדכובנ
וליח־לכו אוה
ונחיו םלשורי־לע
הילע ונביו הילע
׃ביבס קיד

5

רוצמב ריעה אבתו
הנש הרשע יתשע דע
׃והיקדצ ךלמל

6

העשתב יעיברה שדחב
בערה קזחיו שדחל
םחל היה־אלו ריעב
׃ץראה םעל

7

ריעה עקבתו
המחלמה ישנא־לכו
ריעהמ ואציו וחרבי
־ןיב רעש ךרד הליל
ןג־לע רשא םיתמחה
םידשכו ךלמה
ביבס ריעה־לע
׃הברעה ךרד וכליו

8

םידשכ־ליח ופדריו
וגישיו ךלמה ירחא
תברעב והיקדצ־תא
וליח ־לכו וחרי
׃וילעמ וצפנ

9

ךלמה־תא ושפתיו
ךלמ־לא ותא ולעיו
ץראב התלבר לבב
ותא רבדיו תמח
׃םיטפשמ

10

לבב־ךלמ טחשיו
והיקדצ ינב־תא
םגו ויניעל
הדוהי ירש־לכ־תא
׃התלברב טחש

11

והיקדצ יניע־תאו
והרסאיו רוע
והאביו םיתשחנב
הלבב לבב־ךלמ
תדקפה־תיבב והנתיו
׃ותומ םוי־דע

12

ישימחה שדחבו
איה שדחל רושעב
הנש הרשע־עשת תנש
רצארדכובנ ךלמל
אב לבב־ךלמ
םיחבט־בר ןדארזובנ
לבב־ךלמ ינפל דמע
׃םלשוריב

13

הוהי־תיב־תא ףרשיו
תאו ךלמה תיב־תאו
םלשורי יתב־לכ
לודגה תיב־לכ־תאו
׃שאב ףרש

14

תומח־לכ־תאו
וצתנ ביבס םלשורי
רשא םידשכ ליח־לכ
׃םיחבט־בר־תא

15

םעה תולדמו
םעה רתי־תאו
ריעב םיראשנה
רשא םילפנה־תאו
לבב ךלמ ־לא ולפנ
ןומאה רתי תאו
ןדארזובנ הלגה
׃םיחבט־בר

16

ריאשה ץראה תולדמו
םיחבט־בר ןדארזובנ
׃םיבגילו םימרכל

17

תשחנה ידומע־תאו
הוהי־תיבל רשא
םי־תאו תונכמה־תאו
רשא תשחנה
ורבש הוהי־תיבב
ואשיו םידשכ
׃הלבב םתשחנ־לכ־תא

18

תורסה־תאו
םיעיה־תאו
תורמזמה־תאו
תקרזמה־תאו
־לכ תאו תופכה־תאו
תשחנה ילכ
םהב ותרשי־רשא
׃וחקל

19

םיפסה־תאו
תותחמה־תאו
תוקרזמה־תאו
תוריסה־תאו
־תאו תורנמה־תאו
תויקנמה־תאו תופכה
בהז בהז רשא
חקל ףסכ ףסכ־רשאו
׃םיחבט־בר

20

םיה םינש םידומעה
רקבהו דחא
תשחנ רשע־םינש
תונכמה תחת־רשא
המלש ךלמה השע רשא
היה־אל הוהי תיבל
םתשחנל לקשמ
׃הלאה םילכה־לכ

21

הנמש םידומעהו
המוק המא הרשע
טוחו דחאה דמעה
המא הרשע־םיתש
עברא ויבעו ונבסי
׃בובנ תועבצא

22

תשחנ וילע תרתכו
תחאה תרתכה תמוקו
הכבשו תומא שמח
־לע םינומרו
לכה ביבס תרתוכה
דומעל הלאכו תשחנ
׃םינומרו ינשה

23

םינמרה ויהיו
החור הששו םיעשת
האמ םינומרה־לכ
׃ביבס הכבשה־לע

24

םיחבט־בר חקיו
שארה ןהכ הירש־תא
ןהכ הינפצ־תאו
תשלש־תאו הנשמה
׃ףסה ירמש

25

סירס חקל ריעה־ןמו
דיקפ היה־רשא דחא
המחלמה ישנא־לע
יארמ םישנא העבשו
רשא ךלמה־ינפ
תאו ריעב ואצמנ
אבצמה אבצה רש רפס
םיששו ץראה םע־תא
ץראה םעמ שיא
ךותב םיאצמנה
׃ריעה

26

םתוא חקיו
םיחבט־בר ןדארזובנ
ךלמ־לא םתוא ךליו
׃התלבר לבב

27

לבב ךלמ םתוא הכיו
ץראב הלברב םתמיו
הדוהי לגיו תמח
׃ותמדא לעמ

28

הלגה רשא םעה הז
רצארדכובנ
םידוהי עבש־תנשב
םירשעו םיפלא תשלש
׃השלשו

29

הרשע הנומש תנשב
רצארדכובנל
הנמש שפנ םלשורימ
׃םינשו םישלש תואמ

30

םירשעו שלש תנשב
הלגה רצארדכובנל
םיחבט־בר ןדארזובנ
עבש שפנ םידוהי
השמחו םיעברא תואמ
תעברא שפנ־לכ
׃תואמ ששו םיפלא

31

עבשו םישלשב יהיו
ןכיוהי תולגל הנש
םינשב הדוהי־ךלמ
םירשעב שדח רשע
אשנ שדחל השמחו
לבב ךלמ ךדרמ ליוא
שאר־תא ותכלמ תנשב
הדוהי־ךלמ ןיכיוהי
תיבמ ותוא אציו
׃אילכה

32

תובט ותא רבדיו
לעממ ואסכ־תא ןתיו
רשא םיכלמ אסכל
׃לבבב ותא

33

ואלכ ידגב תא הנשו
וינפל םחל לכאו
׃ויח ימי־לכ דימת

34

דימת תחרא ותחראו
תאמ ול־הנתנ
םוי־רבד לבב־ךלמ
ותומ םוי־דע ומויב
׃וייח ימי לכ

Lamentations 1

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: