Hebrew Old Testament

Ezekiel 1

Ezekiel

Return to Index

Chapter 2

1

םדא־ןב ילא רמאיו
ךילגר־לע דמע
׃ךתא רבדאו

2

רשאכ חור יב אבתו
ינדמעתו ילא רבד
תא עמשאו ילגר־לע
׃ילא רבדמ

3

םדא־ןב ילא רמאיו
ךתוא ינא חלוש
לארשי ינב־לא
םידרומה םיוג־לא
המה יב־ודרמ רשא
יב ועשפ םתובאו
׃הזה םויה םצע־דע

4

םינפ ישק םינבהו
חלוש ינא בל־יקזחו
תרמאו םהילא ךתוא
ינדא רמא הכ םהילא
׃הוהי

5

ועמשי־םא המהו
תיב יכ ולדחי־םאו
יכ ועדיו המה ירמ
׃םכותב היה איבנ

6

םדא־ןב התאו
םהמ ארית־לא
ארית־לא םהירבדמו
םינולסו םיברס יכ
םיברקע־לאו ךתוא
םהירבדמ בשוי התא
םהינפמו ארית־לא
ירמ תיב יכ תחת־לא
׃המה

7

ירבד־תא תרבדו
ועמשי־םא םהילא
ירמ יכ ולדחי־םאו
׃המה

8

עמש םדא־ןב התאו
רבדמ ינא־רשא תא
ירמ־יהת־לא ךילא
ךיפ הצפ ירמה תיבכ
ינא־רשא תא לכאו
׃ךילא ןתנ

9

די־הנהו האראו
וב־הנהו ילא החולש
׃רפס־תלגמ

10

ינפל התוא שרפיו
םינפ הבותכ איהו
הילא בותכו רוחאו
׃יהו הגהו םינק

Ezekiel 3

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: