Hebrew Old Testament

Ezekiel 2

Ezekiel

Return to Index

Chapter 3

1

םדא־ןב ילא רמאיו
לוכא אצמת־רשא תא
הלגמה־תא לוכא
רבד ךלו תאזה
׃לארשי תיב־לא

2

יפ־תא חתפאו
הלגמה תא ינלכאיו
׃תאזה

3

םדא־ןב ילא רמאיו
ךיעמו לכאת ךנטב
הלגמה תא אלמת
ןתנ ינא רשא תאזה
יהתו הלכאו ךילא
׃קותמל שבדכ יפב

4

םדא־ןב ילא רמאיו
תיב־לא אב־ךל
ירבדב תרבדו לארשי
׃םהילא

5

יקמע םע־לא אל יכ
ןושל ידבכו הפש
תיב־לא חולש התא
׃לארשי

6

םיבר םימע־לא אל
ידבכו הפש יקמע
עמשת־אל רשא ןושל
אל־םא םהירבד
המה ךיתחלש םהילא
׃ךילא ועמשי

7

אל לארשי תיבו
ךילא עמשל ובאי
עמשל םיבא םניא־יכ
תיב־לכ יכ ילא
חצמ־יקזח לארשי
׃המה בל־ישקו

8

ךינפ־תא יתתנ הנה
םהינפ תמעל םיקזח
תמעל קזח ךחצמ־תאו
׃םחצמ

9

רצמ קזח רימשכ
ארית־אל ךחצמ יתתנ
תחת־אלו םתוא
־תיב יכ םהינפמ
׃המה ירמ

10

םדא־ןב ילא רמאיו
רשא ירבד־לכ־תא
חק ךילא רבדא
ךינזאבו ךבבלב
׃עמש

11

הלוגה־לא אב ךלו
תרבדו ךמע ינב־לא
םהילא תרמאו םהילא
הוהי ינדא רמא הכ
ועמשי־םא
׃ולדחי־םאו

12

עמשאו חור ינאשתו
לודג שער לוק ירחא
הוהי־דובכ ךורב
׃ומוקממ

13

תויחה יפנכ לוקו
השא תוקישמ
לוקו התוחא־לא
םתמעל םינפואה
׃לודג שער לוקו

14

ינתאשנ חורו
רמ ךלאו ינחקתו
יחור תמחב
ילע הוהי־דיו
׃הקזח

15

לת הלוגה־לא אובאו
םיבשיה ביבא
רשאו רבכ־רהנ־לא
םש םיבשוי המה
םימי תעבש םש בשאו
׃םכותב םימשמ

16

תעבש הצקמ יהיו
יהיו םימי
ילא הוהי־רבד
׃רמאל

17

ךיתתנ הפצ םדא־ןב
תעמשו לארשי תיבל
תרהזהו רבד יפמ
׃ינממ םתוא

18

תומ עשרל ירמאב
ותרהזה אלו תומת
ריהזהל תרבד אלו
העשרה וכרדמ עשר
עשר אוה ותיחל
ומדו תומי ונועב
׃שקבא ךדימ

19

עשר תרהזה־יכ התאו
ועשרמ בש־אלו
אוה העשרה וכרדמו
התאו תומי ונועב
׃תלצה ךשפנ־תא

20

וקדצמ קידצ בושבו
יתתנו לוע השעו
אוה וינפל לושכמ
ותרהזה אל יכ תומי
אלו תומי ותאטחב
רשא ותקדצ ןרכזת
ךדימ ומדו השע
׃שקבא

21

ותרהזה יכ התאו
אטח יתלבל קידצ
אטח־אל אוהו קידצ
רהזנ יכ היחי ויח
ךשפנ־תא התאו
׃תלצה

22

םש ילע יהתו
ילא רמאיו הוהי־די
העקבה־לא אצ םוק
׃ךתוא רבדא םשו

23

אצאו םוקאו
םש־הנהו העקבה־לא
דמע הוהי־דובכ
יתיאר רשא דובככ
לפאו רבכ־רהנ ־לע
׃ינפ־לע

24

חור יב־אבתו
ילגר־לע ינדמעתו
רמאיו יתא רבדיו
ךותב רגסה אב ילא
׃ךתיב

25

הנה םדא־ןב התאו
םיתובע ךילע ונתנ
אלו םהב ךורסאו
׃םכותב אצת

26

קיבדא ךנושלו
תמלאנו ךכח־לא
שיאל םהל היהת־אלו
ירמ תיב יכ חיכומ
׃המה

27

חתפא ךתוא ירבדבו
תרמאו ךיפ־תא
ינדא רמא הכ םהילא
עמשי עמשה הוהי
תיב יכ לדחי לדחהו
׃המה ירמ

Ezekiel 4

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: