Hebrew Old Testament

Ezekiel 6

Ezekiel

Return to Index

Chapter 7

1

ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל

2

םדא־ןב התאו
הוהי ינדא רמא־הכ
אב ץק לארשי תמדאל
תעברא־לע ץקה
׃ץראה תופנכ

3

ךילע ץקה התע
ךב יפא יתחלשו
ךיכרדכ ךיתטפשו
־לכ תא ךילע יתתנו
׃ךיתבעות

4

יניע סוחת־אלו
יכ לומחא אלו ךילע
ןתא ךילע ךיכרד
ךכותב ךיתובעותו
םתעדיו ןייהת
׃הוהי ינא־יכ

5

הוהי ינדא רמא הכ
הנה הער תחא הער
׃האב

6

ץיקה ץקה אב אב ץק
׃האב הנה ךילא

7

ךילא הריפצה האב
תעה אב ץראה בשוי
המוהמ םויה בורק
׃םירה דה־אלו

8

ךופשא בורקמ התע
יתילכו ךילע יתמח
ךיתטפשו ךב יפא
ךילע יתתנו ךיכרדכ
׃ךיתובעות־לכ תא

9

אלו יניע סוחת־אלו
ךילע ךיכרדכ לומחא
ךיתובעותו ןתא
ןייהת ךכותב
ינא יכ םתעדיו
׃הכמ הוהי

10

האב הנה םויה הנה
ץצ הרפצה האצי
׃ןודזה חרפ הטמה

11

עשר־הטמל םק סמחה
םנומהמ אלו םהמ־אל
הנ־אלו םהמהמ אלו
׃םהב

12

םויה עיגה תעה אב
חמשי־לא הנוקה
לבאתי־לא רכומהו
־לכ־לא ןורח יכ
׃הנומה

13

רכממה־לא רכומה יכ
דועו בושי אל
םתיח םייחב
־לכ־לא ןוזח־יכ
בושי אל הנומה
ותיח ונועב שיאו
׃וקזחתי אל

14

ןיכהו עוקתב ועקת
ךלה ןיאו לכה
ינורח יכ המחלמל
׃הנומה־לכ־לא

15

רבדהו ץוחב ברחה
רשא תיבמ בערהו
תומי ברחב הדשב
בער ריעב רשאו
׃ונלכאי רבדו

16

םהיטילפ וטלפו
םירהה־לא ויהו
םלכ תויאגה ינויכ
׃ונועב שיא תומה

17

הניפרת םידיה־לכ
הנכלת םיכרב־לכו
׃םימ

18

התסכו םיקש ורגחו
לאו תוצלפ םתוא
השוב םינפ־לכ
׃החרק םהישאר־לכבו

19

תוצוחב םפסכ
הדנל םבהזו וכילשי
םבהזו םפסכ היהי
םליצהל לכוי־אל
הוהי תרבע םויב
ועבשי אל םשפנ
ואלמי אל םהיעמו
םנוע לושכמ־יכ
׃היה

20

ןואגל וידע יבצו
םתבעות ימלצו והמש
וב ושע םהיצוקש
םהל ויתתנ ןכ־לע
׃הדנל

21

םירזה־דיב ויתתנו
ץראה יעשרלו זבל
׃הללחו ללשל

22

םהמ ינפ יתובסהו
ינופצ־תא וללחו
םיצירפ הב־ואבו
׃הוללחו

23

ץראה יכ קותרה השע
םימד טפשמ האלמ
׃סמח האלמ ריעהו

24

םיוג יער יתאבהו
םהיתב־תא ושריו
םיזע ןואג יתבשהו
׃םהישדקמ ולחנו

25

ושקבו אב־הדפק
׃ןיאו םולש

26

אובת הוה־לע הוה
העומש־לא העמשו
ןוזח ושקבו היהת
דבאת הרותו איבנמ
׃םינקזמ הצעו ןהכמ

27

אישנו לבאתי ךלמה
ידיו הממש שבלי
הנלהבת ץראה־םע
םתוא השעא םכרדמ
םטפשא םהיטפשמבו
ינא־יכ ועדיו
׃הוהי

Ezekiel 8

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: