Hebrew Old Testament

Ezekiel 11

Ezekiel

Return to Index

Chapter 12

1

ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל

2

ךותב םדא־ןב
בשי התא ירמה־תיב
םהל םיניע רשא
ואר אלו תוארל
עמשל םהל םינזא
תיב יכ ועמש אלו
׃םה ירמ

3

השע םדא־ןב התאו
הלגו הלוג ילכ ךל
םהיניעל םמוי
־לא ךמוקממ תילגו
םהיניעל רחא םוקמ
תיב יכ וארי ילוא
׃המה ירמ

4

ילככ ךילכ תאצוהו
םהיניעל םמוי הלוג
ברעב אצת התאו
יאצומכ םהיניעל
׃הלוג

5

ךל־רתח םהיניעל
׃וב תאצוהו ריקב

6

ףתכ־לע םהיניעל
איצות הטלעב אשת
אלו הסכת ךינפ
־יכ ץראה־תא הארת
תיבל ךיתתנ תפומ
׃לארשי

7

רשאכ ןכ שעאו
יתאצוה ילכ יתיוצ
םמוי הלוג ילככ
יל־יתרתח ברעבו
הטלעב דיב ריקב
ףתכ־לע יתאצוה
׃םהיניעל יתאשנ

8

ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל רקבב

9

ורמא אלה םדא־ןב
לארשי תיב ךילא
התא המ ירמה תיב
׃השע

10

רמא הכ םהילא רמא
אישנה הוהי ינדא
םלשוריב הזה אשמה
לארשי תיב־לכו
׃םכותב המה־רשא

11

םכתפומ ינא רמא
ןכ יתישע רשאכ
הלוגב םהל השעי
׃וכלי יבשב

12

םכותב־רשא אישנהו
הטלעב אשי ףתכ־לא
ורתחי ריקב אציו
וינפ וב איצוהל
רשא ןעי הסכי
אוה ןיעל הארי־אל
׃ץראה־תא

13

יתשר־תא יתשרפו
שפתנו וילע
יתאבהו יתדוצמב
ץרא הלבב ותא
התואו םידשכ
׃תומי םשו הארי־אל

14

ויתביבס רשא לכו
ויפגא־לכו הרזע
ברחו חור־לכל הרזא
׃םהירחא קירא

15

הוהי ינא־יכ ועדיו
םיוגב םתוא יציפהב
םתוא יתירזו
׃תוצראב

16

ישנא םהמ יתרתוהו
בערמ ברחמ רפסמ
ורפסי ןעמל רבדמו
םהיתובעות ־לכ־תא
םש ואב־רשא םיוגב
ינא־יכ ועדיו
׃הוהי

17

ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל

18

שערב ךמחל םדא־ןב
הזגרב ךימימו לכאת
׃התשת הגאדבו

19

ץראה םע־לא תרמאו
הוהי ינדא רמא־הכ
םלשורי יבשויל
לארשי תמדא־לא
ולכאי הגאדב םמחל
ןוממשב םהימימו
םשת ןעמל ותשי
סמחמ האלממ הצרא
׃הב םיבשיה־לכ

20

תובשונה םירעהו
הממש ץראהו הנברחת
םתעדיו היהת
׃הוהי ינא־יכ

21

ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל

22

לשמה־המ םדא־ןב
תמדא־לע םכל הזה
וכראי רמאל לארשי
דבאו םימיה
׃ןוזח־לכ

23

םהילא רמא ןכל
הוהי ינדא רמא־הכ
הזה לשמה־תא יתבשה
דוע ותא ולשמי־אלו
רבד־םא יכ לארשיב
םימיה וברק םהילא
׃ןוזח־לכ רבדו

24

דוע היהי אל יכ
םסקמו אוש ןוזח־לכ
תיב ךותב קלח
׃לארשי

25

רבדא הוהי ינא יכ
רבד רבדא רשא תא
דוע ךשמת אל השעיו
תיב םכימיב יכ
רבד רבדא ירמה
ינדא םאנ ויתישעו
׃הוהי

26

ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל

27

הנה םדא־ןב
םירמא לארשי־תיב
הזח אוה־רשא ןוזחה
םיתעלו םיבר םימיל
׃אבנ אוה תוקוחר

28

הכ םהילא רמא ןכל
הוהי ינדא רמא
דוע ךשמת־אל
רבדא רשא ירבד־לכ
םאנ השעיו רבד
׃הוהי ינדא

Ezekiel 13

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: