Hebrew Old Testament

Ezekiel 17

Ezekiel

Return to Index

Chapter 18

1

ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל

2

םילשמ םתא םכל־המ
הזה לשמה־תא
לארשי תמדא־לע
ולכאי תובא רמאל
םינבה ינשו רסב
׃הניהקת

3

ינדא םאנ ינא־יח
םכל היהי־םא הוהי
הזה לשמה לשמ דוע
׃לארשיב

4

יל תושפנה־לכ ןה
באה שפנכ הנה
הנה־יל ןבה שפנכו
איה תאטחה שפנה
׃תומת

5

קידצ היהי־יכ שיאו
׃הקדצו טפשמ השעו

6

לכא אל םירהה־לא
אשנ אל ויניעו
תיב ילולג־לא
תשא־תאו לארשי
אמט אל והער
אל הדנ השא־לאו
׃ברקי

7

הנוי אל שיאו
בישי בוח ותלבח
ומחל לזגי אל הלזג
םריעו ןתי בערל
׃דגב־הסכי

8

ןתי־אל ךשנב
חקי אל תיברתו
ודי בישי לועמ
ןיב השעי תמא טפשמ
׃שיאל שיא

9

ךלהי יתוקחב
תושעל רמש יטפשמו
היח אוה קידצ תמא
ינדא םאנ היחי
׃הוהי

10

ץירפ־ןב דילוהו
חא השעו םד ךפש
׃הלאמ דחאמ

11

אל הלא־לכ־תא אוהו
םג יכ השע
לכא םירהה־לא
׃אמט והער תשא־תאו

12

הנוה ןויבאו ינע
אל לבח לזג תולזג
םילולגה־לאו בישי
הבעות ויניע אשנ
׃השע

13

תיברתו ןתנ ךשנב
היחי אל יחו חקל
תובעותה־לכ תא
תמוי תומ השע הלאה
׃היהי וב וימד

14

ןב דילוה הנהו
תאטח־לכ־תא אריו
השע רשא ויבא
השעי אלו האריו
׃ןהכ

15

לכא אל םירהה־לע
אשנ אל ויניעו
תיב ילולג־לא
והער תשא־תא לארשי
׃אמט אל

16

לבח הנוה אל שיאו
אל הלזגו לבח אל
ןתנ בערל ומחל לזג
׃דגב ־הסכ םורעו

17

ךשנ ודי בישה ינעמ
חקל אל תיברתו
יתוקחב השע יטפשמ
תומי אל אוה ךלה
היח ויבא ןועב
׃היחי

18

קשע קשע־יכ ויבא
רשאו חא לזג לזג
ךותב השע בוט־אל
תמ־הנהו וימע
׃ונועב

19

אשנ־אל עדמ םתרמאו
ןבהו באה ןועב ןבה
תא השע הקדצו טפשמ
רמש יתוקח ־לכ
היח םתא השעיו
׃היחי

20

איה תאטחה שפנה
אשי־אל ןב תומת
אל באו באה ןועב
תקדצ ןבה ןועב אשי
היהת וילע קידצה
וילע עשר תעשרו
׃היהת

21

בושי יכ עשרהו
השע רשא ותאטח־לכמ
יתוקח־לכ־תא רמשו
הקדצו טפשמ השעו
׃תומי אל היחי היח

22

השע רשא ויעשפ־לכ
ול ורכזי אל
השע־רשא ותקדצב
׃היחי

23

עשר תומ ץפחא ץפחה
הוהי ינדא םאנ
ויכרדמ ובושב אולה
׃היחו

24

ותקדצמ קידצ בושבו
לככ לוע השעו
השע־רשא תובעותה
יחו השעי עשרה
השע־רשא ותקדצ־לכ
ולעמב הנרכזת אל
ותאטחבו לעמ־רשא
׃תומי םב אטח־רשא

25

ןכתי אל םתרמאו
אנ־ועמש ינדא ךרד
יכרדה לארשי תיב
אלה ןכתי אל
׃ונכתי אל םכיכרד

26

ותקדצמ קידצ־בושב
תמו לוע השעו
ולועב םהילע
׃תומי השע־רשא

27

ותעשרמ עשר בושבו
טפשמ שעיו השע רשא
ושפנ־תא אוה הקדצו
׃היחי

28

בושיו האריו
השע רשא ויעשפ־לכמ
׃תומי אל היחי ויח

29

לארשי תיב ורמאו
ינדא ךרד ןכתי אל
ונכתי אל יכרדה
אלה לארשי תיב
׃ןכתי אל םכיכרד

30

ויכרדכ שיא ןכל
תיב םכתא טפשא
ינדא םאנ לארשי
ובישהו ובוש הוהי
םכיעשפ־לכמ
םכל היהי־אלו
׃ןוע לושכמל

31

םכילעמ וכילשה
רשא םכיעשפ־לכ־תא
םכל ושעו םב םתעשפ
השדח חורו שדח בל
תיב ותמת המלו
׃לארשי

32

תומב ץפחא אל יכ
הוהי ינדא םאנ תמה
׃ויחו ובישהו

Ezekiel 19

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: