Hebrew Old Testament

Ezekiel 21

Ezekiel

Return to Index

Chapter 22

1

ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל

2

טפשתה םדא־ןב התאו
ריע־תא טפשתה
תא התעדוהו םימדה
׃היתובעות־לכ

3

ינדא רמא הכ תרמאו
םד תכפש ריע הוהי
התע אובל הכותב
הילע םילולג התשעו
׃האמטל

4

תכפש־רשא ךמדב
ךילולגבו תמשא
תאמט תישע־רשא
ךימי יבירקתו
ךיתונש־דע אובתו
הפרח ךיתתנ ןכ־לע
הסלקו םיוגל
׃תוצראה־לכל

5

תוקחרהו תוברקה
ךב־וסלקתי ךממ
תבר םשה תאמט
׃המוהמה

6

לארשי יאישנ הנה
ךב ויה וערזל שיא
׃םד־ךפש ןעמל

7

ךב ולקה םאו בא
קשעב ושע רגל
הנמלאו םותי ךכותב
׃ךב ונוה

8

תיזב ישדק
׃תללח יתתבש־תאו

9

ךב ויה ליכר ישנא
םד־ךפש ןעמל
ךב ולכא םירהה־לאו
׃ךכותב ושע המז

10

ךב־הלג בא־תורע
׃ךב־ונע הדנה תאמט

11

והער תשא־תא שיאו
שיאו הבעות השע
המזב אמט ותלכ־תא
ותחא ־תא שיאו
׃ךב־הנע ויבא־תב

12

ןעמל ךב־וחקל דחש
תיברתו ךשנ םד־ךפש
ךיער יעצבתו תחקל
תחכש יתאו קשעב
׃הוהי ינדא םאנ

13

יפכ יתיכה הנהו
תישע רשא ךעצב־לא
ויה רשא ךמד־לעו
׃ךכותב

14

ךבל דמעיה
ךידי הנקזחת־םא
השע ינא רשא םימיל
הוהי ינא ךתוא
׃יתישעו יתרבד

15

ךתוא יתוציפהו
ךיתירזו םיוגב
יתמתהו תוצראב
׃ךממ ךתאמט

16

יניעל ךב תלחנו
ינא־יכ תעדיו םיוג
׃הוהי

17

ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל

18

יל־ויה םדא־ןב
גוסל לארשי־תיב
לידבו תשחנ םלכ
ךותב תרפועו לזרבו
׃ויה ףסכ םיגס רוכ

19

ינדא רמא הכ ןכל
תויה ןעי הוהי
ןכל םיגסל םכלכ
םכתא ץבק יננה
׃םלשורי ךות־לא

20

תשחנו ףסכ תצבק
תרפועו לזרבו
רוכ ךות־לא לידבו
שא וילע־תחפל
ץבקא ןכ ךיתנהל
יתמחבו יפאב
יתכתהו יתחנהו
׃םכתא

21

םכתא יתסנכו
שאב םכילע יתחפנו
םתכתנו יתרבע
׃הכותב

22

ךותב ףסכ ךותהכ
הכותב וכתת ןכ רוכ
ינא־יכ םתעדיו
יתמח יתכפש הוהי
׃םכילע

23

ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל

24

תא הל־רמא םדא־ןב
איה הרהטמ אל ץרא
׃םעז םויב המשג אל

25

הכותב היאיבנ רשק
ףרט ףרט גאוש יראכ
רקיו ןסח ולכא שפנ
היתונמלא וחקי
׃הכותב וברה

26

יתרות וסמח הינהכ
ישדק וללחיו
אל לחל שדק־ןיב
אמטה־ןיבו ולידבה
ועידוה אל רוהטל
ומילעה יתותבשמו
לחאו םהיניע
׃םכותב

27

םיבאזכ הברקב הירש
םד־ךפשל ףרט יפרט
ןעמל תושפנ דבאל
׃עצב עצב

28

םהל וחט היאיבנו
אוש םיזח לפת
בזכ םהל םימסקו
ינדא רמא הכ םירמא
אל הוהיו הוהי
׃רבד

29

קשע וקשע ץראה םע
ינעו לזג ולזגו
ונוה ןויבאו
אלב וקשע רגה־תאו
׃טפשמ

30

שיא םהמ שקבאו
ץרפב דמעו רדג־רדג
ץראה דעב ינפל
אלו התחש יתלבל
׃יתאצמ

31

ימעז םהילע ךפשאו
םיתילכ יתרבע שאב
יתתנ םשארב םכרד
׃הוהי ינדא םאנ

Ezekiel 23

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: