Hebrew Old Testament

Ezekiel 22

Ezekiel

Return to Index

Chapter 23

1

ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל

2

םישנ םיתש םדא־ןב
׃ויה תחא־םא תונב

3

םירצמב הנינזתו
המש ונז ןהירוענב
םשו ןהידש וכעמ
׃ןהילותב ידד ושע

4

הלהא ןתומשו
הבילהאו הלודגה
יל הנייהתו התוחא
תונבו םינב הנדלתו
הלהא ןורמש ןתומשו
׃הבילהא םלשוריו

5

יתחת הלהא ןזתו
היבהאמ־לע בגעתו
׃םיבורק רושא־לא

6

תוחפ תלכת ישבל
דמח ירוחב םינגסו
יבכר םישרפ םלכ
׃םיסוס

7

היתונזת ןתתו
רחבמ םהילע
לכבו םלכ רושא־ינב
־לכב הבגע־רשא
׃האמטנ םהילולג

8

היתונזת־תאו
יכ הבזע אל םירצממ
הירוענב ובכש התוא
ידד ושע המהו
וכפשיו הילותב
׃הילע םתונזת

9

היתתנ ןכל
דיב היבהאמ־דיב
הבגע רשא רושא ינב
׃םהילע

10

התורע ולג המה
וחקל היתונבו הינב
וגרה ברחב התואו
םישנל םש־יהתו
׃הב ושע םיטופשו

11

הבילהא התוחא ארתו
הנממ התבגע תחשתו
היתונזת־תאו
׃התוחא ינונזמ

12

הבגע רושא ינב־לא
םיברק םינגסו תוחפ
םישרפ לולכמ ישבל
ירוחב םיסוס יבכר
׃םלכ דמח

13

ךרד האמטנ יכ אראו
׃ןהיתשל דחא

14

היתונזת־לא ףסותו
הקחמ ישנא ארתו
ימלצ ריקה־לע
םיקקח םיידשכ
׃רששב

15

רוזא ירוגח
יחורס םהינתמב
םהישארב םילובט
םלכ םישלש הארמ
לבב־ינב תומד
׃םתדלומ ץרא םידשכ

16

הארמל םהילע בגעתו
חלשתו היניע
םהילא םיכאלמ
׃המידשכ

17

הילא ואביו
בכשמל לבב־ינב
התוא ואמטיו םידד
םב־אמטתו םתונזתב
׃םהמ השפנ עקתו

18

לגתו היתונזת לגתו
עקתו התורע־תא
רשאכ הילעמ ישפנ
לעמ ישפנ העקנ
׃התוחא

19

היתונזת־תא הברתו
ימי־תא רכזל
התנז רשא הירוענ
׃םירצמ ץראב

20

םהישגלפ לע הבגעתו
םירומח־רשב רשא
םיסוס תמרזו םרשב
׃םתמרז

21

תמז תא ידקפתו
תושעב ךירוענ
ןעמל ךידד םירצממ
׃ךירוענ ידש

22

רמא־הכ הבילהא ןכל
יננה הוהי ינדא
ךיבהאמ־תא ריעמ
העקנ ־רשא תא ךילע
םיתאבהו םהמ ךשפנ
׃ביבסמ ךילע

23

םידשכ־לכו לבב ינב
עוקו עושו דוקפ
םתוא רושא ינב־לכ
תוחפ דמח ירוחב
םישלש םלכ םינגסו
יבכר םיאורקו
׃םלכ םיסוס

24

בכר ןצה ךילע ואבו
םימע להקבו לגלגו
עבוקו ןגמו הנצ
ביבס ךילע ומישי
טפשמ םהינפל יתתנו
׃םהיטפשמב ךוטפשו

25

ךב יתאנק יתתנו
המחב ךתוא ושעו
וריסי ךינזאו ךפא
לופת ברחב ךתירחאו
ךיתונבו ךינב המה
לכאת ךתירחאו וחקי
׃שאב

26

ךידגב־תא ךוטישפהו
׃ךתראפת ילכ וחקלו

27

ךממ ךתמז יתבשהו
ץראמ ךתונז־תאו
יאשת־אלו םירצמ
םהילא ךיניע
אל םירצמו
׃דוע־ירכזת

28

ינדא רמא הכ יכ
ךנתנ יננה הוהי
דיב תאנש רשא דיב
ךשפנ העקנ־רשא
׃םהמ

29

האנשב ךתוא ושעו
ךעיגי־לכ וחקלו
הירעו םריע ךובזעו
ךינונז תורע הלגנו
׃ךיתונזתו ךתמזו

30

ךתונזב ךל הלא השע
לע םיוג ירחא
תאמטנ־רשא
׃םהילולגב

31

תכלה ךתוחא ךרדב
׃ךדיב הסוכ יתתנו

32

הוהי ינדא רמא הכ
יתשת ךתוחא סוכ
היהת הבחרהו הקמעה
הברמ געללו קחצל
׃ליכהל

33

יאלמת ןוגיו ןורכש
סוכ הממשו המש סוכ
׃ןורמש ךתוחא

34

תיצמו התוא תיתשו
ימרגת הישרח־תאו
יכ יקתנת ךידשו
םאנ יתרבד ינא
׃הוהי ינדא

35

ינדא רמא הכ ןכל
תחכש ןעי הוהי
יתוא יכילשתו יתוא
תא ־םגו ךוג ירחא
ךתמז יאש
׃ךיתונזת־תאו

36

ילא הוהי רמאיו
טופשתה םדא־ןב
הלהא־תא
דגהו הבילהא־תאו
׃ןהיתובעות תא ןהל

37

םדו ופאנ יכ
ןהידיב
ופאנ ןהילולג־תאו
רשא ןהינב־תא םגו
וריבעה יל־ודלי
׃הלכאל םהל

38

יל ושע תאז דוע
ישדקמ־תא ואמט
אוהה םויב
׃וללח יתותבש־תאו

39

םהינב־תא םטחשבו
ואביו םהילולגל
םויב ישדקמ־לא
־הנהו וללחל אוהה
׃יתיב ךותב ושע הכ

40

הנחלשת יכ ףאו
קחרממ םיאב םישנאל
חולש ךאלמ רשא
ואב־הנהו םהילא
תלחכ תצחר רשאל
׃ידע תידעו ךיניע

41

הטמ־לע תבשיו
ךורע ןחלשו הדובכ
יתרטקו הינפל
׃הילע תמש ינמשו

42

הב ולש ןומה לוקו
םדא ברמ םישנא־לאו
םיאבוס םיאבומ
ונתיו רבדממ
ןהידי־לא םידימצ
תראפת תרטעו
׃ןהישאר־לע

43

םיפואנ הלבל רמאו
התונזת הנזי תע
׃איהו

44

אובכ הילא אוביו
ןכ הנוז השא־לא
הלהא־לא ואב
תשא הבילהא־לאו
׃המזה

45

המה םקידצ םישנאו
טפשמ םהתוא וטפשי
תוכפש טפשמו תופאנ
הנה תפאנ יכ םד
׃ןהידיב םדו

46

ינדא רמא הכ יכ
םהילע הלעה הוהי
ןהתא ןתנו להק
׃זבלו הועזל

47

ןבא ןהילע ומגרו
ןהתוא ארבו להק
םהינב םתוברחב
וגרהי םהיתונבו
׃ופרשי שאב ןהיתבו

48

המז יתבשהו
ורסונו ץראה־ןמ
אלו םישנה־לכ
׃הנכתמזכ הנישעת

49

הנכתמז ונתנו
יאטחו ןכילע
הניאשת ןכילולג
ינא יכ םתעדיו
׃הוהי ינדא

Ezekiel 24

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: