Hebrew Old Testament

Ezekiel 25

Ezekiel

Return to Index

Chapter 26

1

הרשע־יתשעב יהיו
היה שדחל דחאב הנש
ילא הוהי־רבד
׃רמאל

2

ןעי םדא־ןב
רצ הרמא־רשא
חאה םלשורי־לע
םימעה תותלד הרבשנ
האלמא ילא הבסנ
׃הברחה

3

ינדא רמא הכ ןכל
רצ ךילע יננה הוהי
םיוג ךילע יתילעהו
םיה תולעהכ םיבר
׃וילגל

4

רצ תומח ותחשו
הילדגמ וסרהו
הנממ הרפע יתיחסו
חיחצל התוא יתתנו
׃עלס

5

היהת םימרח חטשמ
ינא יכ םיה ךותב
ינדא םאנ יתרבד
זבל התיהו הוהי
׃םיוגל

6

הדשב רשא היתונבו
ועדיו הנגרהת ברחב
׃הוהי ינא־יכ

7

ינדא רמא הכ יכ
איבמ יננה הוהי
רצארדכובנ רצ־לא
ךלמ ןופצמ לבב־ךלמ
בכרבו סוסב םיכלמ
להקו םישרפבו
׃בר־םעו

8

ברחב הדשב ךיתונב
ךילע ןתנו גרהי
ךילע ךפשו קיד
ךילע םיקהו הללס
׃הנצ

9

ןתי ולבק יחמו
ךיתלדגמו ךיתומחב
׃ויתוברחב ץתי

10

ךסכי ויסוס תעפשמ
שרפ לוקמ םקבא
הנשערת בכרו לגלגו
ואבב ךיתומוח
ריע יאובמכ ךירעשב
׃העקבמ

11

סמרי ויסוס תוסרפב
ךמע ךיתוצוח־לכ־תא
תובצמו גרהי ברחב
׃דרת ץראל ךזע

12

וזזבו ךליח וללשו
וסרהו ךתלכר
יתבו ךיתומוח
ךינבאו וצתי ךתדמח
ךותב ךרפעו ךיצעו
׃ומישי םימ

13

ךיריש ןומה יתבשהו
אל ךירונכ לוקו
׃דוע עמשי

14

עלס חיחצל ךיתתנו
היהת םימרח חטשמ
יכ דוע הנבת אל
יתרבד הוהי ינא
׃הוהי ינדא םאנ

15

הוהי ינדא רמא הכ
לוקמ אלה רוצל
ללח קנאב ךתלפמ
ךכותב גרה גרהב
׃םייאה ושערי

16

םתואסכ לעמ ודריו
םיה יאישנ לכ
םהיליעמ־תא וריסהו
םתמקר ידגב־תאו
ושבלי תודרח וטשפי
ובשי ץראה־לע
םיעגרל ודרחו
׃ךילע וממשו

17

הניק ךילע ואשנו
תדבא ךיא ךל ורמאו
ריעה םימימ תבשונ
התיה רשא הללהה
איה םיב הקזח
ונתנ־רשא היבשיו
׃היבשוי־לכל םתיתח

18

ןיאה ודרחי התע
ולהבנו ךתלפמ םוי
םיב־רשא םייאה
׃ךתאצמ

19

ינדא רמא הכ יכ
ריע ךתא יתתב הוהי
רשא םירעכ תברחנ
תולעהב ובשונ־אל
םוהת־תא ךילע
׃םיברה םימה ךוסכו

20

ידרוי־תא ךיתדרוהו
םלוע םע־לא רוב
ץראב ךיתבשוהו
תוברחכ תויתחת
ידרוי־תא םלועמ
יבשת אל ןעמל רוב
ץראב יבצ יתתנו
׃םייח

21

ךניאו ךנתא תוהלב
יאצמת־אלו ישקבתו
םאנ םלועל דוע
׃הוהי ינדא

Ezekiel 27

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: