Hebrew Old Testament

Ezekiel 30

Ezekiel

Return to Index

Chapter 31

1

הרשע תחאב יהיו
דחאב ישילשב הנש
הוהי־רבד היה שדחל
׃רמאל ילא

2

רמא םדא־ןב
םירצמ־ךלמ הערפ־לא
ימ־לא ונומה־לאו
׃ךלדגב תימד

3

זרא רושא הנה
ףנע הפי ןונבלב
הבגו לצמ שרחו
םיתבע ןיבו המוק
׃ותרמצ התיה

4

םוהת והולדג םימ
היתרהנ־תא והתממר
העטמ תוביבס ךלה
החלש היתלעת־תאו
׃הדשה יצע־לכ לא

5

ותמק אהבג ןכ־לע
הדשה יצע לכמ
ויתפערס הניברתו
ותראפ הנכראתו
׃וחלשב םיבר םיממ

6

וננק ויתפעסב
תחתו םימשה ףוע־לכ
לכ ודלי ויתראפ
ולצבו הדשה תיח
םיוג לכ ובשי
׃םיבר

7

ךראב ולדגב ףייו
היה־יכ ויתוילד
׃םיבר םימ־לא ושרש

8

והממע־אל םיזרא
םישורב םיהלא־ןגב
ויתפעס־לא ומד אל
ויה ־אל םינמרעו
ץע־לכ ויתראפכ
המד־אל םיהלא־ןגב
׃ויפיב וילא

9

ברב ויתישע הפי
והאנקיו ויתוילד
רשא ןדע־יצע־לכ
׃םיהלאה ןגב

10

ינדא רמא הכ ןכל
תהבג רשא ןעי הוהי
ותרמצ ןתיו המוקב
םרו םיתובע ןיב־לא
׃והבגב ובבל

11

ליא דיב והנתאו
ול השעי ושע םיוג
׃והתשרג ועשרכ

12

םירז והתרכיו
והשטיו םיוג יצירע
םירהה־לא
ולפנ תויאג־לכבו
הנרבשתו ויתוילד
יקיפא לכב ויתראפ
ולצמ ודריו ץראה
ץראה ימע־לכ
׃והשטיו

13

ונכשי ותלפמ־לע
םימשה ףוע־לכ
לכ ויה ויתראפ־לאו
׃הדשה תיח

14

והבגי־אל רשא ןעמל
םימ־יצע־לכ םתמוקב
םתרמצ־תא ונתי־אלו
םיתבע ןיב־לא
םהילא ודמעי־אלו
םימ יתש־לכ םהבגב
תומל ונתנ םלכ־יכ
ךותב תיתחת ץרא־לא
ידרוי־לא םדא ינב
׃רוב

15

הוהי ינדא רמא־הכ
הלואש ותדר םויב
וילע יתסכ יתלבאה
ענמאו םוהת־תא
ואלכיו היתורהנ
רדקאו םיבר םימ
ןונבל וילע
וילע הדשה יצע־לכו
׃הפלע

16

יתשערה ותלפמ לוקמ
ותא ידרוהב םיוג
ידרוי־תא הלואש
ץראב ומחניו רוב
ןדע־יצע־לכ תיתחת
ןונבל־בוטו רחבמ
׃םימ יתש־לכ

17

ודרי ותא םה־םג
ברח־יללח־לא הלואש
ולצב ובשי וערזו
׃םיוג ךותב

18

הככ תימד ימ־לא
לדגבו דובכב
תדרוהו ןדע־יצעב
ץרא־לא ןדע־יצע־תא
םילרע ךותב תיתחת
ברח־יללח־תא בכשת
הערפ אוה
םאנ הנומה־לכו
׃הוהי ינדא

Ezekiel 32

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: