Hebrew Old Testament

Ezekiel 31

Ezekiel

Return to Index

Chapter 32

1

הרשע יתשב יהיו
שדח רשע־ינשב הנש
היה שדחל דחאב
ילא הוהי־רבד
׃רמאל

2

הניק אש םדא־ןב
םירצמ־ךלמ הערפ־לע
ריפכ וילא תרמאו
התאו תימדנ םיוג
חגתו םימיב םינתכ
ךיתורהנב
ךילגרב םימ־חלדתו
׃םתורהנ ספרתו

3

הוהי ינדא רמא הכ
ךילע יתשרפו
םימע להקב יתשר־תא
ךולעהו םיבר
׃ימרחב

4

ץראב ךיתשטנו
ךליטא הדשה ינפ־לע
ךילע יתנכשהו
םימשה ףוע־לכ
תיח ךממ יתעבשהו
׃ץראה־לכ

5

ךרשב־תא יתתנו
יתאלמו םירהה־לע
׃ךתומר תויאגה

6

ךתפצ ץרא יתיקשהו
םירהה־לא ךמדמ
ןואלמי םיקפאו
׃ךממ

7

ךתובכב יתיסכו
יתרדקהו םימש
שמש םהיבככ־תא
חריו ונסכא ןנעב
׃ורוא ריאי ־אל

8

רוא ירואמ־לכ
ךילע םרידקא םימשב
ךצרא־לע ךשח יתתנו
׃הוהי ינדא םאנ

9

םימע בל יתסעכהו
ךרבש יאיבהב םיבר
תוצרא־לע םיוגב
׃םתעדי־אל רשא

10

םימע ךילע יתומשהו
םהיכלמו םיבר
רעש ךילע ורעשי
־לע יברח יפפועב
ודרחו םהינפ
ושפנל שיא םיעגרל
׃ךתלפמ םויב

11

ינדא רמא הכ יכ
לבב־ךלמ ברח הוהי
׃ךאובת

12

םירובג תוברחב
יצירע ךנומה ליפא
ודדשו םלכ םיוג
םירצמ ןואג־תא
׃הנומה־לכ דמשנו

13

יתדבאהו
לעמ התמהב־לכ־תא
אלו םיבר םימ
דוע םדא־לגר םחלדת
אל המהב תוסרפו
׃םחלדת

14

םהימימ עיקשא זא
ןמשכ םתורהנו
ינדא םאנ ךילוא
׃הוהי

15

םירצמ ץרא־תא יתתב
ץרא המשנו הממש
יתוכהב האלממ
הב יבשוי־לכ־תא
ינא־יכ ועדיו
׃הוהי

16

הוננוקו איה הניק
הננוקת םיוגה תונב
םירצמ־לע התוא
הנומה ־לכ־לעו
םאנ התוא הננוקת
׃הוהי ינדא

17

הרשע יתשב יהיו
רשע השמחב הנש
הוהי־רבד היה שדחל
׃רמאל ילא

18

ההנ םדא־ןב
םירצמ ןומה־לע
התוא והדרוהו
םרדא םיוג תונבו
תויתחת ץרא־לא
׃רוב ידרוי־תא

19

הדר תמענ יממ
׃םילרע־תא הבכשהו

20

ברח־יללח ךותב
הנתנ ברח ולפי
התוא וכשמ
׃הינומה־לכו

21

ילא ול־ורבדי
לואש ךותמ םירובג
ודרי וירזע־תא
־יללח םילרעה ובכש
׃ברח

22

הלהק־לכו רושא םש
ויתרבק ויתוביבס
םילפנה םיללח םלכ
׃ברחב

23

היתרבק ונתנ רשא
יהיו רוב־יתכריב
התרבק תוביבס הלהק
םילפנ םיללח םלכ
ונתנ־רשא ברחב
׃םייח ץראב תיתח

24

הנומה־לכו םליע םש
םלכ התרבק תוביבס
ברחב םילפנה םיללח
םילרע ודרי ־רשא
רשא תויתחת ץרא־לא
ץראב םתיתח ונתנ
םתמלכ ואשיו םייח
׃רוב ידרוי־תא

25

ונתנ םיללח ךותב
הנומה־לכב הל בכשמ
התרבק ויתוביבס
םילרע םלכ
ןתנ־יכ ברח־יללח
םייח ץראב םתיתח
םתמלכ ואשיו
ךותב רוב ידרוי־תא
׃ןתנ םיללח

26

לבת ךשמ םש
הנומה־לכו
היתורבק ויתוביבס
יללחמ םילרע םלכ
ונתנ ־יכ ברח
׃םייח ץראב םתיתח

27

ובכשי אלו
םילפנ םירובג־תא
רשא םילרעמ
לואש־ודרי
ונתיו םתמחלמ־ילכב
תחת םתוברח־תא
םתנוע יהתו םהישאר
תיתח־יכ םתומצע־לע
׃םייח ץראב םירובג

28

םילרע ךותב התאו
בכשתו רבשת
׃ברח־יללח־תא

29

היכלמ םודא המש
היאישנ־לכו
םתרובגב ונתנ־רשא
המה ברח־יללח־תא
ובכשי םילרע־תא
׃רוב ידרי־תאו

30

ןופצ יכיסנ המש
ינדצ־לכו םלכ
םיללח־תא ודרי־רשא
םתרובגמ םתיתחב
ובכשיו םישוב
ברח־יללח־תא םילרע
םתמלכ ואשיו
׃רוב ידרוי־תא

31

הערפ הארי םתוא
הנומה־לכ־לע םחנו
הערפ ברח־יללח
ינדא םאנ וליח־לכו
׃הוהי

32

ותיתח־תא יתתנ־יכ
בכשהו םייח ץראב
םילרע ךותב
הערפ ברח־יללח־תא
םאנ הנומה־לכו
׃הוהי ינדא

Ezekiel 33

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: