Hebrew Old Testament

Ezekiel 35

Ezekiel

Return to Index

Chapter 36

1

אבנה םדא־ןב התאו
לארשי ירה־לא
לארשי ירה תרמאו
׃הוהי־רבד ועמש

2

הוהי ינדא רמא הכ
ביואה רמא ןעי
תומבו חאה םכילע
התיה השרומל םלוע
׃ונל

3

הכ תרמאו אבנה ןכל
ןעי הוהי ינדא רמא
ףאשו תומש ןעיב
ביבסמ םכתא
השרומ םכתויהל
םיוגה תיראשל
ןושל תפש־לע ולעתו
׃םע־תבדו

4

לארשי ירה ןכל
ינדא־רבד ועמש
ינדא רמא־הכ הוהי
םירהל הוהי
םיקיפאל תועבגלו
תוברחלו תויאגלו
םירעלו תוממשה
ויה רשא תובזענה
תיראשל געללו זבל
׃ביבסמ רשא םיוגה

5

ינדא רמא־הכ ןכל
שאב אל־םא הוהי
יתרבד יתאנק
םיוגה תיראש־לע
רשא אלכ םודא ־לעו
םהל יצרא־תא־ונתנ
תחמשב השרומל
שפנ טאשב בבל־לכ
׃זבל השרגמ ןעמל

6

תמדא־לע אבנה ןכל
םירהל תרמאו לארשי
םיקיפאל תועבגלו
רמא ־הכ תויאגלו
יננה הוהי ינדא
יתמחבו יתאנקב
תמלכ ןעי יתרבד
׃םתאשנ םיוג

7

ינדא רמא הכ ןכל
יתאשנ ינא הוהי
אל־םא ידי־תא
םכל רשא םיוגה
םתמלכ המה ביבסמ
׃ואשי

8

לארשי ירה םתאו
םכירפו ונתת םכפנע
לארשי ימעל ואשת
׃אובל וברק יכ

9

םכילא יננה יכ
םכילא יתינפו
׃םתערזנו םתדבענו

10

םדא םכילע יתיברהו
הלכ לארשי תיב־לכ
םירעה ובשנו
׃הנינבת תוברחהו

11

םדא םכילע יתיברהו
ורפו וברו המהבו
םכתא יתבשוהו
יתבטהו םכיתומדקכ
םתעדיו םכיתשארמ
׃הוהי ינא־יכ

12

םדא םכילע יתכלוהו
לארשי ימע־תא
םהל תייהו ךושריו
ףסות ־אלו הלחנל
׃םלכשל דוע

13

הוהי ינדא רמא הכ
םכל םירמא ןעי
יתא םדא תלכא
׃תייה ךיוג תלכשמו

14

ילכאת־אל םדא ןכל
אל ךיוגו דוע
םאנ דוע־ילשכת
׃הוהי ינדא

15

ךילא עימשא־אלו
םיוגה תמלכ דוע
אל םימע תפרחו
ךיוגו דוע־יאשת
םאנ דוע ילשכת־אל
׃הוהי ינדא

16

ילא הוהי־רבד יהיו
׃רמאל

17

לארשי תיב םדא־ןב
םתמדא־לע םיבשי
םכרדב התוא ואמטיו
תאמטכ םתולילעבו
םכרד התיה הדנה
׃ינפל

18

םהילע יתמח ךפשאו
וכפש־רשא םדה־לע
םהילולגבו ץראה־לע
׃הואמט

19

םיוגב םתא ץיפאו
תוצראב ורזיו
םתולילעכו םכרדכ
׃םיתטפש

20

םיוגה־לא אוביו
וללחיו םש ואב־רשא
רמאב ישדק םש־תא
הלא הוהי־םע םהל
׃ואצי וצראמו

21

ישדק םש־לע למחאו
תיב והוללח רשא
םיוגב לארשי
׃המש ואב־רשא

22

רמא ןכל
רמא הכ לארשי־תיבל
אל הוהי ינדא
השע ינא םכנעמל
יכ לארשי תיב
רשא ישדק־םשל־םא
םיוגב םתללח
׃םש םתאב־רשא

23

ימש־תא יתשדקו
םיוגב ללחמה לודגה
םכותב םתללח רשא
םיוגה ועדיו
םאנ הוהי ינא־יכ
ישדקהב הוהי ינדא
׃םהיניעל םכב

24

םכתא יתחקלו
יתצבקו םיוגה־ןמ
תוצראה־לכמ םכתא
־לא םכתא יתאבהו
׃םכתמדא

25

םימ םכילע יתקרזו
לכמ םתרהטו םירוהט
םכיתואמט
רהטא םכילולג־לכמו
׃םכתא

26

שדח בל םכל יתתנו
ןתא השדח חורו
יתרסהו םכברקב
םכרשבמ ןבאה בל־תא
׃רשב בל םכל יתתנו

27

ןתא יחור־תאו
תא יתישעו םכברקב
וכלת יקחב־רשא
ורמשת יטפשמו
׃םתישעו

28

רשא ץראב םתבשיו
םכיתבאל יתתנ
םעל יל םתייהו
םכל היהא יכנאו
׃םיהלאל

29

לכמ םכתא יתעשוהו
יתארקו םכיתואמט
יתיברהו ןגדה־לא
םכילע ןתא־אלו ותא
׃בער

30

ירפ־תא יתיברהו
הדשה תבונתו ץעה
וחקת אל רשא ןעמל
בער תפרח דוע
׃םיוגב

31

םכיכרד־תא םתרכזו
םכיללעמו םיערה
םיבוט־אל רשא
לע םכינפב םתטקנו
לעו םכיתנוע
׃םכיתובעות

32

השע־ינא םכנעמל אל
הוהי ינדא םאנ
ושוב םכל עדוי
םכיכרדמ ומלכהו
׃לארשי תיב

33

הוהי ינדא רמא הכ
םכתא ירהט םויב
םכיתונוע לכמ
םירעה ־תא יתבשוהו
׃תוברחה ונבנו

34

דבעת המשנה ץראהו
הממש התיה רשא תחת
׃רבוע־לכ יניעל

35

וזלה ץראה ורמאו
התיה המשנה
םירעהו ןדע־ןגכ
תומשנהו תוברחה
תורוצב תוסרהנהו
׃ובשי

36

רשא םיוגה ועדיו
םכיתוביבס וראשי
יתינב הוהי ינא יכ
יתעטנ תוסרהנה
הוהי ינא המשנה
׃יתישעו יתרבד

37

הוהי ינדא רמא הכ
שרדא תאז דוע
תושעל לארשי־תיבל
ןאצכ םתא הברא םהל
׃םדא

38

ןאצכ םישדק ןאצכ
ןכ הידעומב םלשורי
םירעה הנייהת
ןאצ תואלמ תוברחה
ינא־יכ ועדיו םדא
׃הוהי

Ezekiel 37

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: