Hebrew Old Testament

Ezekiel 42

Ezekiel

Return to Index

Chapter 43

1

רעשה־לא ינכלויו
ךרד הנפ רשא רעש
׃םידקה

2

יהלא דובכ הנהו
ךרדמ אב לארשי
לוקכ ולוקו םידקה
ץראהו םיבר םימ
׃ודבכמ הריאה

3

רשא הארמה הארמכו
הארמכ יתיאר
יאבב יתיאר־רשא
ריעה־תא תחשל
רשא הארמכ תוארמו
רבכ־רהנ־לא יתיאר
׃ינפ־לא לפאו

4

אב הוהי דובכו
רעש ךרד תיבה־לא
ךרד וינפ רשא
׃םידקה

5

חור ינאשתו
רצחה־לא ינאיבתו
אלמ הנהו ימינפה
׃תיבה הוהי־דובכ

6

ילא רבדמ עמשאו
היה שיאו תיבהמ
׃ילצא דמע

7

םדא־ןב ילא רמאיו
יאסכ םוקמ־תא
תופכ םוקמ־תאו
םש־ןכשא רשא ילגר
לארשי־ינב ךותב
ואמטי אלו םלועל
םש לארשי־תיב דוע
םהיכלמו המה ישדק
ירגפבו םתונזב
׃םתומב םהיכלמ

8

יפס־תא םפס םתתב
לצא םתזוזמו
יניב ריקהו יתזוזמ
ואמטו םהיניבו
ישדק םש־תא
ושע רשא םתובעותב
׃יפאב םתא לכאו

9

וקחרי התע
ירגפו םתונז־תא
ינממ םהיכלמ
םכותב יתנכשו
׃םלועל

10

דגה םדא־ןב התא
לארשי־תיב־תא
ומלכיו תיבה־תא
ודדמו םהיתונועמ
׃תינכת־תא

11

לכמ ומלכנ־םאו
תיבה תרוצ ושע־רשא
ויאצומו ותנוכתו
־לכו ויאבומו
תאו ותרוצ
ויתקח־לכ
ותרוצ־לכו
עדוה ותרות־לכו
םהיניעל בתכו םתוא
ורמשיו
ותרוצ־לכ־תא
ושעו ויתקח־לכ־תאו
׃םתוא

12

תיבה תרות תאז
רהה שאר־לע
ביבס ביבס ולבג־לכ
תאז־הנה םישדק שדק
׃תיבה תרות

13

חבזמה תודמ הלאו
המא המא תומאב
המאה קיחו חפטו
הלובגו בחר־המאו
תרז ביבס התפש־לא
בג הזו דחאה
׃חבזמה

14

ץראה קיחמו
הנותחתה הרזעה־דע
בחרו תומא םיתש
הרזעהמו תחא המא
הרזעה־דע הנטקה
תומא עברא הלודגה
׃המאה בחרו

15

תומא עברא לארההו
הלעמלו ליאראהמו
׃עברא תונרקה

16

הרשע םיתש ליאראהו
הרשע םיתשב ךרא
תעברא לא עובר בחר
׃ויעבר

17

הרשע עברא הרזעהו
הרשע עבראב ךרא
תעברא לא בחר
ביבס לובגהו היעבר
המאה יצח התוא
ביבס המא הל־קיחהו
תונפ והתלעמו
׃םידק

18

םדא־ןב ילא רמאיו
הוהי ינדא רמא הכ
חבזמה תוקח הלא
ותושעה םויב
הלוע וילע תולעהל
׃םד וילע קרזלו

19

םינהכה־לא התתנו
ערזמ םה רשא םיולה
ילא םיברקה קודצ
הוהי ינדא םאנ
רקב־ןב רפ ינתרשל
׃תאטחל

20

התתנו ומדמ תחקלו
ויתנרק עברא־לע
תונפ עברא־לאו
לובגה ־לאו הרזעה
ותוא תאטחו ביבס
׃והתרפכו

21

רפה תא תחקלו
דקפמב ופרשו תאטחה
׃שדקמל ץוחמ תיבה

22

בירקת ינשה םויבו
םימת םיזע־ריעש
ואטחו תאטחל
רשאכ חבזמה־תא
׃רפב ואטח

23

בירקת אטחמ ךתולכב
םימת רקב־ןב רפ
ןאצה־ןמ ליאו
׃םימת

24

הוהי ינפל םתברקהו
םינהכה וכילשהו
ולעהו חלמ םהילע
׃הוהיל הלע םתוא

25

השעת םימי תעבש
םויל תאטח־ריעש
ליאו רקב־ןב רפו
םימימת ןאצה־ןמ
׃ושעי

26

ורפכי םימי תעבש
ורהטו חבזמה־תא
׃ודי ואלמו ותא

27

םימיה־תא ולכיו
ינימשה םויב היהו
םינהכה ושעי האלהו
חבזמה־לע
םכיתולוע־תא
יתאצרו םכימלש־תאו
ינדא םאנ םכתא
׃הוהי

Ezekiel 44

 

 

 

HTMLBible Software - Public Domain Software by johnhurt.com
Other Software is Available at these sites: